Chỉ thị 02/2015/CT-UBND tăng cường quản lý hóa chất Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2015/CT-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Từ khi Luật Hóa chất năm 2007 có hiệu lực thi hành, Chính phủ, các Bộ ngành và UBND tỉnh Lào Cai đã quan tâm, chú trọng công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, ban hành nhiều văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý hoạt động hóa chất. Nhìn chung, hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, bước đầu đi vào nề nếp.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp Lào Cai nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai cũng phải đối mặt với những vấn đề lớn về an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường. Thực tiễn hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho thấy, còn có một số doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất, để xảy ra các sự cố như nổ khí gas; nứt, rò rỉ bồn chứa axit; cháy nổ lò đốt bùn phốt pho…gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường sinh thái và tài sản của doanh nghiệp. Thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về an toàn hóa chất, đăng ký sử dụng hóa chất, sử dụng lao động chưa qua đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất… theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phối hợp với các lực lượng bên ngoài trong phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của mỗi doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về hóa chất trên địa bàn tỉnh có tính hệ thống, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động hóa chất, từng bước đưa hoạt động hóa chất đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Công Thương

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc ứng phó với sự cố hóa chất; tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất (gọi tắt là hoạt động hóa chất) đúng các quy định của pháp luật về hóa chất.

d) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố hóa chất, cháy nổ xảy ra.

đ) Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất đối với hóa chất công nghiệp nguy hiểm cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hóa chất của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường công tác quản lý việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất, sử dụng hóa chất; phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, theo dõi công tác xử lý, thải bỏ hóa chất theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất.

c) Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Y tế

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực dược; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, hóa chất sử dụng trong trang thiết bị y tế; hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành y tế, ngành thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông sản, thủy sản, thực phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, sản phẩm hóa chất sử dụng trong thú y, sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật và sản phẩm hóa chất sử dụng trong ngành thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất theo quy định; triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hóa chất ít nguy hiểm.

c) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển.

6. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm bằng đường bộ, đường sắt; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hóa chất nguy hiểm hiện hành.

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hóa chất; quản lý việc sử dụng hóa chất trong các cơ sở dạy nghề, các trung tâm thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng hóa chất, an toàn hóa chất trong các nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.

9. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hóa chất, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực an ninh; hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hóa chất theo quy định;

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuẩn bị lực lượng, thiết bị và lập phương án ứng phó khi có sự cố hóa chất xảy ra, trong đó có việc phối hợp với quân đội, chính quyền địa phương sơ tán dân khỏi những vùng nguy hiểm và tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất.

d) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động hóa chất và vận chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hóa chất, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực quốc phòng.

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan hóa học cấp trên xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, thực hiện tìm kiếm cứu nạn và tham gia ứng cứu khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đến các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý hóa chất trong việc bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và giảm thiểu các sự cố hóa chất gây thiệt hại về người và tài sản.

b) Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội trong hoạt động quản lý hóa chất góp phần thúc đẩy hoạt động hóa chất theo định hướng phát triển bền vững.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai và các cơ quan thông tin tuyên truyền

Phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, kiến thức về an toàn hóa chất, nguy cơ, tác hại và trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hóa chất; công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

14. Ban Quản lý Khu kinh tế

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh;

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về hóa chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về việc chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là việc quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

b) Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát để biết cụ thể số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định.

d) Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất; Tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất.

17. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất

a) Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa chất nhất là các hóa chất nguy hiểm;

b) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp nghiêm túc thực hiện các điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, vận hành an toàn theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra, định kỳ thực hành diễn tập theo quy định.

d) Cử cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách về an toàn, áp tải hàng, thủ kho, bốc xếp, vận chuyển, bảo vệ và những người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 6 (sáu) tháng, trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.

18. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tai nạn, góp phần thúc đẩy hoạt động hóa chất theo hướng phát triển bền vững. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh đến Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

c) Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Doãn Văn Hưởng

  19006174