Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng, vì vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân; cải thiện mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai chưa sát với thực tế công việc của cơ quan, đơn vị mình; nội dung, giải pháp chưa cụ thể nên việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa thực sự tạo ra động lực mạnh mẽ, đồng bộ để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan quản lý của thành phố hiện nay; vẫn còn nhiều phản ảnh tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi trong thi hành công vụ, thiếu văn hóa trong giao tiếp, ứng xử khi giải quyết hồ sơ, công việc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực, khắc phục những hạn chế, yếu kém như trên; đồng thời gắn với việc thực hiện chỉ thị 29- CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã (sau đây viết tắt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị) tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của Chỉ thị 1973/CT-TTg và Chỉ thị số 29CT/TU nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

2. Phát động cuộc vận động xây dựng và thực hiện nêu gương “Người cán bộ, công chức, viên chức tận tuỵ phục vụ nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thành phố nhằm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT/TU; trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau :

a) Xây dựng chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị nhằm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung về “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU;

b) Xác định vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách, vấn đề còn đang yếu kém ở cơ quan, đơn vị; đề ra giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm;

c) Đăng ký, cam kết (của tập thể cơ quan, đơn vị với Chủ tịch UBND thành phố và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức với Thủ trưởng, đơn vị quản lý trực tiếp) cụ thể hóa việc thực hiện tiêu chí của nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 1973/CT-TTg .

Nội dung đăng ký, cam kết cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, đơn vị, phù hợp, sát thực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm, thường xuyên; trong đó tập trung cam kết giải quyết những vấn đề còn đang bức xúc, nổi cộm hoặc những hạn chế, tồn tại, yếu kém của tập thể, cá nhân; nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và theo Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07 tháng 2 năm 2014 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.

3. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 1973/CT-TTg để làm căn cứ, cơ sở phân loại, bình xét thi đua khen thưởng.

4. Phân công và quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ; thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết cuộc vận động xây dựng và thực hiện nêu gương những “Người cán bộ, công chức, viên chức tận tuỵ phục vụ nhân dân”nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏarộng khắp; đồng thời phê bình, uốn nắn hoặc xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân có hành vi, biểu hiện sai phạm, lệch lạc, nhất là công tác quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục v.v…

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo sơ kết tổng kết theo quy định.

7. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong văn hóa hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trước hết là đối với những người trực tiếp giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân.

b) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị;

c) Tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị, phản ảnh không tốt về tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra, xác minh và đề xuất, kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm phù hợp (nếu có vi phạm) nhằm tạo sự trong sạch trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp của thành phố;

d) Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị này.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức công dân cho học sinh, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề; tổ chức học tập, đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học trên cơ sở các chương trình, giáo trình do các cơ quan có thẩm quyền cấp trên ban hành.

8. Các cơ quan thông tin, truyền thông, văn hoá, báo, đài thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát sóng các chương trình, bài viết về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện cuộc vận động nêu gương những “Người cán bộ, công chức, viên chức hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; phê phán các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, về các nội dung “5 xây”, “3 chống”.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và những quy định trước đây không còn phù hợp.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Văn Hữu Chiến

  19006174