time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1977 về tổ chức Tết Nguyên đán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 05/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1977CH TH
V T CHC TT NGUYÊN ĐÁN
Năm nay, nhân dân ta ăn Tết trong tình hình nước nhà đã thng nht, nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam ra đời, đại hi Đảng ln th 4 thành công rc r, Quc hi khóa IV, k II đang tiến hành và đại hi thng nht Mt trn cũng s hp, v.v.. ; mi tng lp nhân dân đang nô nc thi đua biến các Ngh quyết lch s ca Đảng thành phong trào cách mng ca qun chúng.
thành ph chúng ta, công nhân, nông dân và nhân dân lao động toàn thành ph đã có nhiu c gng ln, thi đua vượt khó khăn khôi phc và phát trin sn xut để hoàn thành kế hoch trên mi lĩnh vc. Các đại hi thi đua công, nông, binh ca thành ph là nhng hot động quan trng nhm phát huy tinh thn cách mng và lao động sáng to ca nhân dân lao động. Đảng b và chính quyn các cp có nhiu c gng để gii quyết nhng khó khăn v đời sng và phát huy quyn làm ch tp th ca nhân dân lao động. Đảng b ta đang chun b Đại hi đại biu vòng 2 ngay sau Tết, kế tiếp s tiến hành bu c Hi đồng nhân dân các cp. Tt c s kin trên đây là ngun động viên, phn khi ln đối vi cán b, đảng viên và nhân dân ta. Nhưng mt khác đời sng ca các tng lp nhân dân còn gp nhiu khó khăn, nhât là thiếu công ăn vic làm và giá sanh hot đắt đỏ. Vic phân phi nhu yếu phm còn nhng hin tượng không công bng, nhiu nơi vi phm quyn làm ch ca nhân dân khá nghiêm trng. Trong tình hình như thế, ta cn t chc Tết cho phù hp vi hoàn cnh làm cho ngày Tết được vui tươi, phn khi, đoàn kết, nhưng đơn gin tiết kim. Cn c gng đạt các yêu cu sau đây :
Đảm bo cho nhân dân, cán b, công nhân viên, chiến sĩ ăn Tết vui v, phn khi, đoàn kết, đơn gin, tiết tim.
– Tht cht hơn na quan h và tình cm gn bó gia Đảng, chính quyn, quân đội vi nhân dân, phát huy tinh thn đoàn kết tương tr trong nhân dân. 

– Quan tâm chăm sóc đời sng các tng lp nhân dân, đặc bit là các cháu thiếu nhi, công nhân, lao động, nhât là công nhân, lao động tiên tiến, kế đó là anh em thương binh, gia đình lit sĩ, thanh niên xung phong, đồng bào vùng kinh tế mi.

Đảm bo an ninh trt t trong dp Tết Nguyên đán và sau ngày Tết mi người bt tay ngay vào công vic ca mình vi mt sinh khí mi. Kế hoch tiến hành
Để đạt được nhng yêu cu trên đây, các ngành cn tích cc thc hin các công tác sau
đây :
1. Đẩy mnh vic tuyên truyn giáo dc làm cho mi người thy rõ mc đích, ý nghĩa,yêu cu ca Tết năm nây, c  gng thc hin cho tt.
2. Chun b cung cp hàng Tết và qun lý th trường – S Thương nghip và S Lương thc chun b vt tư và kế hoch phân phi đảm bo công bng và ti tn tng gia đình. Ngoài nhng mt hàng cn thiết cho ngày Tết, cn
chú ý đến qun áo tr em.
– V “lương tháng 13”, S Tài chánh phi hp vi Liên hip Công đoàn Thành nghiên cu đề xut vi thường trc y ban quyết định đối vi khu vc quc doanh coi như phcp Tết hoc tin thưởng, làm cho mi công nhân có được thêm 1 s tin để góp phn chi tiêu trong dp tết, không coi đó là lương tháng 13, S Lao động phi hp vi Liên hip Công đoàn Thành có kế hoch đảm bo “lương tháng 13” đối vi công nhân trong khu
vc tư nhân.
Để đảm bo giá c không biến động trong nhng ngày Tết, Ban qun lý th trường phi có kế hoch bình n vt giá, chng đầu cơ tích tr, nâng giá hàng thiết yếu như : go, cá, tht, rau, mui, cht đốt, v.v…
– Khi cung cp hàng hóa chú ý đến đồng bào vùng kinh tế mi.
y ban nhân dân các Qun cùng vi Ban vn động đồng bào hi hương và đi vùng kinh tế mi cn điu tra nm được 1 s đồng bào các vùng kinh tế mi hoc các nơi khác đến thành ph không công ăn vic làm, đang sng vt v trên các va hè, có kế hoch giáo dc, tt nht là đưa bà con tr li vùng kinh tế mi hoc giãn dân hoc hi hương. Còn 1 s nào không th khc phc khó khăn đưa đi được thì c gng tm thi sp xếp
ch ăn cho bà con, sau Tết phi có kế hoch đưa đi.
3. T chc phc v :
– S Thông tin văn hóa cùng vi Đoàn thanh niên bàn kế hoch t chc vui chơi trong nhng ngày Tết như : thanh thiếu niên xung đường vui chơi ca múa, văn ngh, chiếu phim, th thao th dc, trin lãm và các trò chơi khác, đặc bit chú ý thiếu nhi, các xóm lao động nghèo và đồng bào vùng kinh tế mi. S Thông tin văn hóa có kế hoch chu đáo hướng dn phong trào văn hóa, văn ngh qun chúng lành mnh, vui tươi, chng văn hóa đồi trụy, giáo dc nhân dân b dn các tp tc lc hu : bói toán và các mê tín khác…
– S Giao thông vn ti có kế hoch chuyên ch hàng hóa để kp phân phi cho nhân dânvà phc v đồng bào đi li trong nhng ngày Tết, không được để đồng bào, cán b, chiến sĩ b đọng, phi ch làm nh hưởng đến sn xut và công tác, không để nn đầu cơ làm nh hưởng đến sn xut, và công tác, không để nn đầu cơ vé xy ra.
– S cn nghiên cu có th không thu tin xe buýt trong nhng ngày Tết đối vi các cháu thiếu nhi.
4. T chc thăm viếng và chúc Tết :
– Thành y, y ban nhân dân, y ban Mt trn thành ph s chúc Tết đồng bào và đi thăm viếng mt s gia đình thương binh, lit sĩ, gia đình có công vi cách mng, gia đình có con em mi đi nghĩa v quân s, công nhân tiên tiến, xóm lao động, vùng căn c cũ v.v…
– S Thương binh lit sĩ vch chương trình thăm hi gia đình thuơng binh lit sĩ, chương trình vui Tết cho các đối tượng thuc S qun lý như tri ci to nhân phm, tri sn xut,
– T chc b đội đi thăm viếng, chúc tết nhân dân, và ngược li. Nhân dp này cng cphát huy hơn na s gn bó gia quân và dân.
– Năm nay, Qun không được in thiếp chúc Tết, không được ra đặc san. Qun căn c theo kế hoch ca y ban Thành ph và ca các S, các Ngành cp trên để hướng dn t chc Tết cho phù hp vi địa phương mình. y ban Qun cùng vi đoàn th thăm hi các đối tượng k trên. Nơi nào có nghĩa trang lit sĩ thì t chc chnh trang, tu sa m m….
5. Gi gìn trt t an ninh trong nhng ngày Tết :
– B Tư lnh Thành và S An ninh có kế hoch bo v trt t, tr an, nht là nhng nơi tp trung đông người.
y ban Qun, phường, xã cùng vi lc lượng võ trang, bán võ trang, vch kế hoch gigìn an ninh, trt t, phòng cha cháy, chng trm cp, cướp git làm cho nhân dân an tâm vui v trong nhng ngày Tết nguyên đán.
6. Đối vi cơ quan Nhà nước và b đội :
– Các cơ quan, nhà máy, đơn v b đội có th trang hoàng cng ra vào, nhưng tiết kim, không t chc ăn ung linh đình, không quyên góp để mua sm hoc để làm cng chào, cng chào không được làm cn tr giao thông, hư hi đường sá.
– Tuyt đối các lc lượng võ trang không được bn súng chơi
 – Các cơ quan, nhà máy, công trường cn t chc trc trong nhng ngày Tết.
7. Nhng vn đề liên quan khác :
– Ty Lâm nghip cùng vi S Giáo dc, S Nhà đất và công trình công cng và các đoàn th, trường hc hưởng ng “Tết trng cây”. Cn có kế hoch c th trng nơi nào thích hp. Căn c vào cây ging và đất đai để huy động s người va phi.
– Theo ch trương ca Ban Bí thư T.Ư và ca Thành y nhanh chóng xét th mt s ngy quân, ngy quyn, các cơ quan chu trách nnhim v vn đề này cn khn trương thc hin trong dp Tết. Đối vi gia đình có người đi hc tp ci to mà chưa được tha v, đoàn th phi quan tâm đến h, động viên gii thích chánh sách cho h hiu và có bin pháp giúp đỡ, nếu hgp khó khăn.
– Báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyn hình nm nhng yêu cu trên để có kế hoch tuyên truyn kp thi và có tác dng tích cc.
8/ T chc ch đạo :
Để ch đạo kp thi các công tác chun b và phân phi hàng Tết kp thi, y ban nhân
dân Thành ph thành lp b phn Thường trc Tết, gm có:
1- Mt đ/c Phó Ch tch y ban, đồng thi là y viên Thường v Thành y ph trách.
2- Mt đ/c đại din S Thương nghip
3- Mt đ/c đại din Mt trn 3- Mt đ/c đại din S An ninh
4- Mt đ/c đại din B Tư lnh Thành. Ngoài ra, còn có 3 khi : Khi chăm lo v vt cht, khi chăm lo v chính tr và tinh thn, khi lo v an ninh trt t. Ban Thường trc Tết ch định người ph trách khi – mi khi có nhim v theo dõi, đôn đốc, kim tra t chc Tết cho tt. Tết năm nay, các ngành, các s cn hướng dn t chc vui, gây phn khi đối vi nhân dân nói chung, đặc bit là xóm lao động, đơn v thanh niên xung phong, vùng kinh tế mi. Ngay t bây gi các ngành ph biến kế hoch và ch đạo các Qun chun b thc hin.

Đối vi gia đình quá nghèo, cn động viên đồng báo giúp đỡ ln nhau, chia cơm x áo
trong nhng ngày Tết. Cn đặc bit chú ý giúp đỡ tinh thn vt cht đối vi thiếu nhi túng
thiếu.
Căn c vào chc năng, nhim v ca mình, các S, các Ngành, các Qun, các Phường,
Xã tiến hành chun b t chc Tết nhm đạt kết qu cao nht.

Nơi gởi :
-TV. Thành ủy “để báo cáo”

-Các Ban, Ngành, Sở
-UBND các Quận
-Lưu

KT. CHỦ TỊCH UBND. THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Vũ Đình Liệu

Rate this post
  1900633705