time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND tổ chức hội thao súng cối 82 mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC HỘI THAO SÚNG CỐI 82 MM VÀ SÚNG CỐI 60MM CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2007

Thực hiện Hướng dẫn số 330/HĐ-BCĐ ngày 05/5/2007 của Ban Chỉ đạo hội thao – Bộ Quốc phòng, Kế hoạch 552/KH-TM ngày 27/4/2007 của Bộ Tham mưu Bộ Quốc phòng, Kế hoạch số 682/KH-BTM ngày 07/6/2007 của Bộ Tham mưu -Quân khu 7 về việc tổ chức hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007.

Nhằm kiểm tra đánh giá thực chất kết quả công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện; khả năng trình độ kỹ, chiến thuật sử dụng súng cối 82mm và súng cối 60mm dân quân tự vệ pháo binh của các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt (sau đây gọi là cấp huyện); thông qua hội thao rút ra những mặt mạnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế làm cơ sở chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng pháo binh, súng cối dân quân tự vệ toàn Tỉnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả hội thao của tỉnh tuyển chọn đoàn vận động viên, tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ tại Quân khu 7 .

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện tốt nội dung sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm:

– Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch 682/KH-BTM ngày 07/6/2007 của Bộ Tham mưu -Quân khu 7 về việc tổ chức hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007;

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và tổ thư ký hội thao của Tỉnh; chỉ đạo, đôn dốc Ban chỉ huy quân sự 12 huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch hội thao của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và của Tỉnh; đồng thời thông qua hội thao tuyển chọn những tập thể và cá nhân có thành tích cao để tổ chức huấn luyện trung đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm tham gia hội thao Tỉnh và Quân khu.

– Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội thao chu đáo, chặt chẽ; tổ chức, huấn luyện hội thao ở từng cấp, đánh giá khách quan, trong thực, đúng thực chất trình độ của các cá nhân, phân đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm dân quân tự vệ; quản lý, chỉ huy chặt chẽ, duy trì chấp hành nghiêm điều lệ quy tắc; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật trong quá trình hành quân, thực hành hội thao va sau hội thao; xây dựng tinh thần đoàn kết, thi đua học tập lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị.

– Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007.

– Trên cơ sở kết quả hội thao tuyển chọn đoàn vận động viên của tỉnh, tổ chức huấn luyện dễ tham gia hội thao súng cối 82mm và súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ tại Quân khu 7.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Hướng dân lập dự toán và cấp kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định để tổ chức hội thao súng cối 82mm, súng cối 60mm của lực lượng dân quân tự vệ năm 2007 của tỉnh và tham gia hội thao ở cấp Quân khu.

3. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh có tránh nhiệm:

Phối hợp và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập các thủ tục theo quy định để đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thao.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt có trách nhiệm:

– Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự tố chức quán triệt sâu sác mục đích, yêu cầu nội dung kế hoạch hội thao của tỉnh; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển chọn, huấn luyện trung đội súng cối 82mm và khẩu đội súng cối 60mm có thành tích cao trong huấn luyện hàng năm tham gia hội thao của tỉnh.

– Hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách địa phương cho cơ quan quân sự thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trung đội súng cối 82mm, súng cối 6mm lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia hội thao của tỉnh và Quân khu.

Yêu cầu lãnh đạo các địa phưong, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị phải thường xuyên phản ảnh kịp thời những vướng mắc phát sinh và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Huỳnh Đức Hòa

 

Rate this post
  1900633705