Chỉ thị 11/CT-UBND công tác phòng không nhân dân Khánh Hòa 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
KHÁNH HÒA

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 11/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân;

Thực hiện Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 501/KH-CQTT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân Quân khu,

Nhằm triển khai một cách thống nhất, có hiệu quả công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh HòaUBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. T chức hoạt động và Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân (PKND) các cấp

– Thành lập Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về PKND; đảm bảo về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về PKND. Đối với Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo ở những địa bàn trọng điểm PKND hoàn thành xong trong quý II/2016Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện theo Quyết định số 2480/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo PKND Trung ương và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo PKND các cấp;

– Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan quân sự cùng cấp) có trách nhiệm tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch y ban nhân dân cùng cấp quyết định khu vực, địa bàn trọng điểm PKND hoàn thành trong quý II/2016;

– Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Chủ tịch y ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai các hoạt động PKND theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về PKND.

2. Xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo và kế hoạch PKND

– Ban Chỉ đạo PKND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về PKND theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PKND Quân khu và Ban Chỉ đạo PKND tỉnh (có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PKND các cấp, Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động hàng năm);

– Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo PKND cùng cấp quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND cùng cấp và Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo PKND cùng cấp. Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo PKND thành nền nếp, có chiều sâu, đạt kết quả thiết thực;

– Xây dựng Kế hoạch PKND năm 2016 phải phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; không dàn trải hoặc quá chú trọng vào nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ mà bỏ qua các nội dung khác về PKND;

– Căn cứ Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo PKND tỉnh, Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch PKND năm 2016 và triển khai thực hiện xong trong tháng 5 năm 2016.

– Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PKND các cấp tham mưu Ban Chỉ đạo PKND cùng cấp thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng thể PKND theo quy định tại Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng, cụ thể: cấp tỉnh hoàn thành trong quý III/2016; các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong quý IV/2016.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục về công tác PKND

a/ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PKND tỉnh:

– Phối hợp chặt chẽ với trường Quân sự tỉnh, các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác PKND, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ cho các đối tượng trong các lớp tập huấn, huấn luyện, các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các ban, ngành chức năng để thực hiện nội dung tuyên truyền, giáo dục theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với S Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền về công tác PKND trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ và toàn dân về công tác PKND cũng như việc thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về PKND. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hoạt động công tác PKND trong chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc XHCN (1964- 1972); công tác PKND trong chiến thắng 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không”; trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của từng địa phương; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình ở địa phương và các ban, ngành, đoàn thể về hoạt động công tác PKND trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

b/ Sở văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa: có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về công tác PKND.

4. Tập huấn công tác Phòng không Nhân dân

– Tham gia tập huấn triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Nghị định; thống nhất hệ thống văn kiện, kế hoạch PKND cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ban ngành do Bộ Quốc phòng tổ chức và tham quan tỉnh Nam Định diễn tập thực nghiệm PKND trên bản đồ thời gian quý III/2016, địa điểm Quân chủng PK-KQ và tỉnh Nam Định;

– Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nhận thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm về công tác PKND theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân và Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân, soạn thảo hệ thống văn kiện PKND và huấn luyện, bồi dưỡng cho các t, đội chuyên môn về PKND, phương pháp sơ tán, phân tán Nhân dân; phương pháp cứu thương, cứu hỏa, cứu sập đủ khả năng xử trí hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trong hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PKND khi được huy động. Huấn luyện lực lượng PKND đánh địch đột nhập, tiến công hỏa lực bằng đường không; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức PKND cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn quốc phòng, an ninh trong các trường Trung học phổ thông.

5. Tổ chức diễn tập KVPT có nội dung Phòng không Nhân dân

– Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị tốt một số nội dung về công tác PKND trong diễn tập KVPT và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xãphường theo quy định;

– Công tác PKND trong diễn tập KVPT cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

+ Hoạt động của BCĐ PKND trong chuyển trạng thái SSCĐ và hệ thống văn kiện chỉ đạo công tác PKND;

+ Hoạt động PKND của các Phòng, Ban, bộ phận trong diễn tập KVPT;

+ Chuẩn bị hầm, hào phòng tránh, sơ tán;

+ Thông báo, báo động phòng không, tổ chức ngụy trang, sơ tán, phòng tránh tiến công đường không của địch;

+ Tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại do địch đánh phá;

+ Sử dụng lực lượng phòng không 3 thứ quân đánh máy bay bay thấp, tên lửa hành trình.

6. Kiểm tra hoạt động công tác Phòng không Nhân dân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PKND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra từ 02 đến 03 cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND Quân khu (có kế hoạch riêng).

Nhận được Chỉ thị này, Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thị xã, thành phố và Chỉ huy các cơ quan có liên quan, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– TT. Tnh ủy (b/c);

– TT. HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Phó Trưởng ban (CHT/ Bộ CHQS tỉnh);
– Trưởng CQTT (TMT/ Bộ CHQS tnh);
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành;
– Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
 UBND 08 huyện, thị xã, thành phố;
– Ban PK– Bộ CHQS tỉnh;
– Lưu VT+NgM, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. 
CHỦ TỊCH
PHÓ 
CHỦ TỊCH

 

Trần Sơn Hải

  19006174