Chỉ thị 14/2014/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2014/CT-UBND

Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 31 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thời gian qua, sau khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ban hành để thay thế Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại, đo lường chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm; … nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà phân phối hàng hoá và dịch vụ, vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế; việc tuyên truyền pháp luật của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân; quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại ngày càng nghiêm trọng và phổ biến, nhất là hiện nay tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn bày bán công khai; giá cả một số loại hàng hoá không tương xứng với giá trị sử dụng; vẫn còn những trường hợp trốn tránh đền bù khi người tiêu dùng khiếu nại; một số doanh nghiệp vì lợi nhuận, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo, khuyến mãi không trung thực, thiếu trách nhiệm đối với hàng hoá, dịch vụ do mình cung cấp; ngoài ra, người tiêu dùng đại đa số chưa nắm vững những quyền cơ bản của mình theo quy định của pháp luật để bảo vệ khi bị xâm hại, khi mua hàng hoá thường không lấy hoá đơn, chứng từ, do đó thiếu những chứng cứ pháp lý cần thiết khi giải quyết khiếu nại, đã gây không ít khó khăn cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mặt khác, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ vi phạm ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng được phát hiện như: kinh doanh hàng giả nhãn hiệu, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, cài đặt phần mềm để gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón không đạt chất lượng và định lượng như đã công bố, thực phẩm mất an toàn vệ sinh, …

Để khắc phục những tồn tại nêu trên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định đời sống nhân dân trong tỉnh; triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện việc chống độc quyền, chống bán phá giá; chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; an toàn vệ sinh thực phẩm, … ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong tình hình mới;

b) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan, … nhằm trang bị, nâng cao kiến thức giúp cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh biết để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo quy định;

c) Hàng năm, căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành lập dự toán kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Sở Công Thương theo hướng dẫn tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dấn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể phù hợp với diễn biến thị trường tại điạ phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật; đồng thời, công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

đ) Thiết lập đường dây nóng và là đầu mối tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố giác các hành vi phạm Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng bị xâm hại; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp trên kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

e) Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chỉ đạo, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng có liên quan tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường (đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết), không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động bất thường để tăng giá một số mặt hàng bất hợp lý; kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về giữ ổn định giá bán một số mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về giá;

b) Hàng năm, căn cứ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành và khả năng cân đối ngân sách, thẩm định dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Sở Công Thương theo hướng dẫn tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho Sở Công Thương để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế: chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh những sản phẩm thuộc chức năng quản lý của ngành Y tế; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các loại thực phẩm chức năng, các chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ bao gói chứa đựng thực phẩm (ngoại trừ bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm, …; phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H5N1), động vật, thủy sản, nhất là các cơ sở chăn nuôi tập trung; chú ý công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, lò giết mổ, chợ buôn bán gia súc, gia cầm; duy trì tổ kiểm tra động vật liên ngành, các chốt kiểm dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, động vật, thủy sản và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch và an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản thuộc phạm vi quản lý của mình. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động quảng cáo về hàng hoá, văn hoá phẩm và dịch vụ văn hoá, du lịch theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành, cơ sở mua sắm, ăn uống, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại các khu vui chơi giải trí công cộng (Quảng trường 16/4, công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, …), các khu, tuyến du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các sở, ban, ngành chức năng liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin tuyên truyền theo các chuyên đề về gian lận thương mại; đưa tin kịp thời những vụ vi phạm điển hình lên các phương tiện thông tin đại chúng đã được phát hiện, xử lý để nhân dân được biết;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, giá cả các dịch vụ bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng; tần số, vô tuyến điện; hoạt động báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các hình thức đa dạng, phong phú như: xây dựng chuyên mục thông tin về quy định của pháp luật, việc xử lý các hành vi vi phạm của các lực lượng chức năng, biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, những vụ vi phạm điển hình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng, …; đồng thời quản lý chặt chẽ việc đăng tải các quảng cáo về hàng hoá, dịch vụ trên báo, đài theo quy định của pháp luật.

9. Công an tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành chức năng liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, phối hợp, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, tội phạm để trục lợi (nhất là lĩnh vực tội phạm công nghệ cao, tài chính – ngân hàng, an toàn thực phẩm…) nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả… kịp thời xử lý vi phạm, xác lập chuyên án điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người tiêu dùng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

11. Các sở, ngành khác có liên quan: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp với sở, ngành và địa phương khác thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực đã được phân công; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà sản xuất, nhà phân phối hàng hoá – dịch vụ.

13. Ban Quản lý chợ và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

a) Ban Quản lý chợ: ban hành nội quy theo quy định của pháp luật trong đó phải có các nội dung cơ bản về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng; quyền và trách nhiệm của người bán hàng; người có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu, phản ánh của người tiêu dùng; biện pháp xử lý vi phạm); chủ động tiến hành hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và người bán hàng trong phạm vi chợ khi được yêu cầu; đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hoá; thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hoá trong khu vực chợ; thiết lập, niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng phù hợp với cấp độ chợ đã được phân hạng theo quy định của pháp luật; báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định của pháp luật có liên quan khác; được xử lý vi phạm theo nội quy đã được phê duyệt;

b) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP và Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ tiến hành đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện: Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban Quản lý chợ và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Nghị

  19006174