Chỉ thị 215/CT-BVHTTDL về thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: 215/CT-BVHTTDL
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG
Ngày 06 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng (sau đây gọi tắt là Nghị định). Để thực hiện tốt Nghị định này, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thị các cơ quan thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện những việc sau đây:
I. VỀ NHẬN THỨC
Cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn ngành cần nhận thức rõ hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng là nhu cầu của đời sống xã hội, trong đó một số hoạt động dịch vụ luôn tiềm ẩn khả năng phát sinh tiêu cực. Vì vậy các cơ quan có trách nhiệm trong công tác tham mưu, quản lý cần phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiềm tra, thanh tra để đảm bảo cho các hoạt động theo đúng quy định của Nghị định.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan đơn vị trong toàn ngành phải gương mẫu thực hiện đúng các quy định của Nghị định trong hoạt động văn hoá hoặc kinh doanh dịch vụ văn hoá do cơ quan, đơn vị mình tổ chức. Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ phải thực hiện đúng Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Vụ Pháp chế:
2.1. Tổ chức họp báo để công bố Nghị định, hướng dẫn các cơ quan thuộc Bộ, các địa phương tổ chức phổ biến Nghị định cho các đối tượng bằng các hình thức thích hợp theo chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của ngành.
2.2. Khẩn trương soạn thảo để trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định để có căn cứ thực hiện khi Nghị định có hiệu lực.
3. Tổng cục Du lịch:
Chủ động hướng dẫn và kiểm tra các Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch có hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhất là cơ sở được hoạt động dịch vụ sau 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng thực hiện đúng quy định của Nghị định, đảm bảo các hoạt động lành mạnh.
4. Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hóa cơ sở:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được giao, các cơ quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động thuộc phạm vi tham mưu quản lý của cơ quan mình, hướng dẫn sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch các địa phương thực hiện các biện pháp quản lý để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tiêu cực trong hoạt động.
5. Thanh tra Bộ:
Chủ động tổ chức thanh tra và hướng dẫn thanh tra các sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức thanh tra để phát hiện và xử lý các hiện tượng, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và trong việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường ở địa phương.
6. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
6.1. Từ ngày Nghị định có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2010), địa phương nào đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch karaoke, vũ trường thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp) được cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy hoạch đã được phê duyệt. Địa phương nào chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch thì chưa được cấp mới giấy phép.
6.2. Chỉ đạo các Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện theo dõi, kiểm tra hoạt động để phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm trên địa bàn theo thẩm quyền. Đối với các huyện đã được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke, Phòng Văn hóa – Thông tin tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp giấy phép đúng quy hoạch và đúng các quy định có liên quan.
6.3. Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động thanh tra hoặc phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương tổ chức thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực làm lành mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá ở địa phương, duy trì và nâng can hiệu lực quản lý ngành./.
Nơi nhận:
-Lãnh đạo Bộ VHTTDL
-Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
-Các Sở VHTTDL;
Lưu: VT. PC. H (100).
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh
  19006174