BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 0945/TM-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: UBND Tây Ninh

Trả lời công văn số 89/UB ngày 31.3.2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc xin nhập khẩu xe mô tô hai bánh phân khối lớn phục vụ cho nhu cầu Công an và cảnh sát giao thông, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28.01.2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (sao gửi kèm theo) về việc nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ công an để xác nhận nhu cầu nhập khẩu.

Sau khi có ý kiến của Bộ Công an, Bộ Thương mại sẽ giải quyết.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Lương Văn Tự