Công văn 481/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
Số: 481/BGDĐT-GDMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố và Ban phụ nữ Quân đội

Ngày 22 tháng 7 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố và Ban phụ nữ Quân đội triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các cơ sở giáo dục mầm non và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát trẻ em năm tuổi theo từng năm học. Chỉ đạo thực hiện điểm trước khi triển khai diện rộng, bảo đảm đến năm học 2013 – 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ.

3. Đối với 15 tỉnh đã được tập huấn Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, chủ động tổ chức bồi dưỡng nội dung tập huấn của Bộ cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi. Trên cơ sở Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, các sở GD-ĐT lựa chọn các chỉ số để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với thực tế địa phương. Trước khi triển khai diện rộng, thực hiện điểm tại 2- 3 trường đang thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Các tỉnh chưa được tập huấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi qua hộp thư điện tử của các sở giáo dục và đào tạo để cán bộ quản lý và giáo viên nghiên cứu trước khi tham gia tập huấn Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (Bộ sẽ tổ chức vào năm 2011).

4. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận/ huyện hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

5. Hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo báo cáo năm học (qua Vụ Giáo dục Mầm non, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Mầm non, điện thoại (04) 8691593, mail: VuGDMN@moet.edu.vn) để kịp thời giải quyết .

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Bộ trưởng (để báo cáo)
– Website Bộ GDĐT
– Lưu: VT, GDMN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa
  19006174