time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Báo cáo 20-BC/TW năm 2014 sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 20-BC/TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Ba năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các địa phương, bộ, ban, ngành trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Việc tổ chức học tập và làm theo Bác gắn bó chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua cả trong và ngoài nước. Kết quả điều tra dư luận xã hội về 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho thấy: Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao về kết quả và những chuyển biến tích cực do việc thực hiện Chỉ thị 03 mang lại. Cụ thể như sau:

I- Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm và chỉ đạo cấp quận, huyện và tương đương xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Đã có phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều nơi đã có những tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

2- Công tác tham mưugiúp việc của bộ phận giúp việc các cấp

– Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã triển khai nhiều công việc cụ thể, giúp Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 trên phạm vi toàn quốc và ở một số địa bàn ngoài nước. Đã tham mưu với Ban Bí thư ban hành các văn bản cần thiết để tổ chức thực hiện Chỉ thị có hiệu quả; đưa nội dung kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; tích cực chuẩn bị và tham gia công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giao ban hằng năm về nội dung thực hiện Chỉ thị 03.

– Ở cấp tỉnh, ban thường vụ cấp ủy đã ban hành quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc và hướng dẫn thành lập bộ phận giúp việc cấp ủy cấp huyện. Về cơ bản, tổ chức, bộ máy của bộ phận giúp việc đã được bố trí phù hợp với tình hình của ngành, địa phương (các quyết định thành lập bộ phận giúp việc được ban hành trong năm 2011). Đa số các địa phương đều thành lập bộ phận chuyên trách từ 1 – 8 thành viên. Một số nơi chưa thành lập bộ phận chuyên trách, đã phân công một số đồng chí cán bộ ban tuyên giáo kiêm nhiệm.

– Nội dung hoạt động của bộ phận giúp việc các cấp ngày càng cụ thể, thiết thực. Công tác tham mưu đã bám sát hơn nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động, kịp thời giúp cấp ủy triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị tới cơ sở với nhiều hình thức, biện pháp ngày càng phong phú, đa dạng, đi dần vào chiều sâu. Tích cực nghiên cứu, tổ chức các tọa đàm bàn về cụ thể hóa nội dung và các giải pháp thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị có hiệu quả ở cơ sở.

– Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, bộ phận giúp việc, theo ủy quyền của cấp ủy, tích cực tổ chức thực hiện, hướng dẫn, bồi dưỡng báo cáo viên, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03, góp phần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức sơ kết hằng năm thực hiện Chỉ thị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tham mưu, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tổ chức tốt việc bình xét và trao giải thưởng đợt I về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hoạt động triển lãm, tọa đàm, phóng sự, hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Trang tin tổng hợp – Thư viện điện tử về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch thực hiện các phim tài liệu thời lượng ngắn, có chất lượng nghệ thuật và tư tưởng cao về người tốt, việc tốt…

II- Kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW

1- Về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, nhất là từ năm 2013, được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bắt đầu từ cán bộ chủ chốt các cấp. Việc quán triệt nội dung chuyên đề và cách làm cho cán bộ chủ chốt đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện trong các ngành, địa phương.

– Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa việc học tập thành các phong trào, các cuộc vận động trong những giai đoạn nhất định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Theo hướng dẫn của Trung ương, một số nơi đã tổ chức nghiên cứu quán triệt các chủ đề học tập và làm theo Bác hằng năm đến đảng bộ cơ sở. Tại cơ sở, cấp ủy phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác.

– Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều cấp ủy cơ sở quy định cụ thể nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, đơn vị, trong đó, bao gồm trao đổi, liên hệ, gắn với giải quyết các công việc… Từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ, có thời hạn hoàn thành, được thực hiện ở nhiều nơi.

– Cùng với chuyên đề hằng năm của Trung ương, nhiều địa phương, bộ, ngành đã tổ chức biên soạn và hướng dẫn học tập thêm các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

2- Về xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác.

– Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ban hành mới các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị, nên dễ thực hiện.

– Nhiều bộ, ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo ngành dọc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

3- Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

– Ở nhiều tỉnh ủy, thành ủy, nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa, trước hết, với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn thực hiện trong địa phương, đơn vị.

– Những nội dung và yêu cầu về nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạo một số chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân, được quần chúng ghi nhận.

– Những tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới…, được nhân dân đánh giá tốt; bước đầu đem lại niềm tin trong nhân dân.

4- Về việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể

– Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn bó hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác ở địa phương, đơn vị, trở thành động lực giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy ở nhiều nơi đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong kế hoạch hằng năm, thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của ngành, địa phương.

– Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần thực hiện các quy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trọng tâm là: khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết.

– Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

– Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các ban thường vụ cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định những hạn chế, khuyết điểm, được nhân dân ghi nhận.

– Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Có địa phương giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tư tưởng.

5- Về xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo giảng dạy tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp học, ngành học, từ mầm non đến các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp; thực hiện giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề mới và các tài liệu từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong khóa X, hệ thống học viện chính trị, hành chính, các trường đoàn thể, các trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã thực hiện biên soạn và giảng dạy nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các chương trình bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, đảng viên, đối tượng kết nạp đảng.

6- Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Nhiệm vụ giáo dục thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 03 đã được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình sinh hoạt của Đoàn, Đội, Hội… với nội dung phong phú, lôi cuốn được đoàn viên, thanh niên tham gia.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình giảng dạy ngoại khóa, học tập chính trị đầu năm học. Việc học tập và làm theo Bác trong học sinh, sinh viên đã sinh động, hấp dẫn hơn.

– Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các nhà trường thuộc hệ thống quân đội, công an đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình của bộ môn lý luận chính trị và trong từng bài giảng; thí điểm dạy một số chuyên đề riêng về đạo đức của Bác trong bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

7- Về công tác tuyên truyền

– Trong 3 năm qua, công tác chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03 được quan tâm hơn.

– Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, góp phần phổ biến nội dung các chủ đề hằng năm trong các tổ chức đoàn thể và nhân dân, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên.

– Các nhà báo, văn nghệ sĩ ở Trung ương và địa phương đã tích cực, chủ động tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có hàng nghìn tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tham dự giải; nhiều tác phẩm tốt được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành, địa phương.

– Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng được cấp ủy quan tâm tổ chức, có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy các cấp đều sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, biểu dương những việc làm tốt, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, phát hiện, cổ vũ những gương điển hình.

8- Về công tác kiểm tra, đôn đốc

– Công tác kiểm tra, giao ban, đôn đốc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các địa phương, bộ, ngành được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị 03.

– Ngoài việc kiểm tra của ban thường vụ cấp ủy, ở nhiều nơi, bộ phận giúp việc cấp ủy đã định kỳ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đối với các đảng bộ cơ sở theo ủy quyền của thường vụ cấp ủy.

– Qua kiểm tra đã phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, ghi nhận những mô hình tốt, cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, thấy rõ hơn những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động kiểm tra đã góp phần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong những năm qua.

III- Đánh giá chung về 3 năm thực hiện Chỉ thị

1- Về kết quả đạt được

– 3 năm qua, nhất là từ năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ, kinh tế, xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong các ngành, địa phương.

– Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện ở tất cả các ngành, địa phương.

– Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2013, nhiều địa phương, bộ, ngành thực hiện tốt Chỉ thị 03, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt và vượt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở bộ, ngành, địa phương, cơ sở.

2- Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1- Về hạn chế, khuyết điểm

– Về nhận thức, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng, về yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng… Do đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị chưa sát hợp với điều kiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; còn thụ động, ỷ lại chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Có nơi, tổ chức thực hiện Chỉ thị còn mang tính hình thức, làm chiếu lệ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát, cho nên kết quả thực hiện Chỉ thị chưa cao.

– Trong tổ chức thực hiện, còn có tình trạng làm theo phong trào, chưa thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong không ít cơ quan nhà nước, bao gồm cả thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa đạt yêu cầu, thiếu cụ thể, nhiều nơi còn hình thức, kết quả hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 ở một số tổ chức đảng chưa được coi trọng.

– Việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên… còn lúng túng, nhiều nơi chưa thực hiện tốt. Vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, thậm chí còn gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị 03 còn hạn chế. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ còn hạn chế về nội dung, nghèo nàn về hình thức, hiệu quả tác động tới nhận thức, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên chưa cao. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung, thiếu cụ thể; việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm… ở một số nơi chưa thực sự tích cực, kiên quyết, kết quả chưa rõ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm.

2.2- Về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

– Trong tổ chức học tập chuyên đề hằng năm chưa nhấn mạnh lại mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

– Không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thiếu tin tưởng vào kết quả thực hiện Chỉ thị. Một số bộ, ngành chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu nêu trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

– Công tác tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền vẫn còn thiếu sự tìm tòi, sáng tạo. Thông tin đại chúng vẫn chưa dành thời lượng thỏa đáng cho việc biểu dương người tốt, việc tốt; tuyên truyền mặt tích cực còn đơn điệu, hình thức; tập trung khai thác quá mức vào các vụ việc tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận; chưa quan tâm xây dựng, phát hiện và cổ vũ những tập thể, cá nhân làm tốt, có nhiều chuyển biến tích cực…

– Công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy các cấp chưa được quan tâm đúng mức. Ở một số nơi, vẫn còn tình trạng “khoán” cho cơ quan tuyên giáo thực hiện. Bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp còn thiếu chủ động, chưa sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình, đặc điểm riêng ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

3- Một số kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị

3.1– Việc kết hợp Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác xây dựng Đảng đã mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả cụ thể, cần được tiếp tục phát huy.

3.2- Ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng, toàn dân ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên và tự giác. Ngược lại, tình trạng thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu sẽ tác động tiêu cực, làm giảm tính tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.3- Để việc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống, phải nghiên cứu, tìm tòi những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và mỗi người, gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện các quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… và các phong trào xã hội khác.

3.4- Thực hiện Chỉ thị 03 không phải là một cuộc vận động, mà là một nội dung, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải xem đây là công việc quan trọng thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và góp ý, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức về đạo đức, lối sống, tác phong.

3.5- Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

IV- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1- Phương hướng

Cần phải xác định việc thực hiện Chỉ thị là công việc thường xuyên của cấp ủy tổ chức đảng. Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp, có hiệu quả với từng địa phương, đơn vị và địa bàn ngoài nước. Đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền về người tốt, việc tốt, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ sở; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những quy định của các địa phương, đơn vị.

2- Nhiệm vụ

2.1- Tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp; gắn với việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc xây dựng nội dung, đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2014. Kiên quyết khắc phục tình trạng một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị. Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.

2.2- Thực hiện Chỉ thị phải gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc các cấp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy những cách làm mới, kinh nghiệm hay tích cực trao đổi, học tập cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị bạn…

2.3- Quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.4- Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

2.5- Chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và nhân dân giám sát, giúp đỡ, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

2.6- Gắn thực hiện Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp chọn các vấn đề, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém, hoặc bức xúc, nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả. Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

2.7- Đưa vào chương trình học tập chính khóa ở các nhà trường về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.8- Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện, đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng và uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa, chiếu lệ trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Chú trọng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành việc xây dựng Trang tin tổng hợp về Hồ Chí Minh, làm cơ sở dữ liệu chính thống và chuyên sâu về Bác và về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Xây dựng những phim tư liệu nghệ thuật ngắn về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có chất lượng nghệ thuật cao, hấp dẫn, tác động tích cực vào nhận thức, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là phải có tác động giáo dục đạo đức, nhân cách đối với thế hệ trẻ./.

 

T/M BAN BÍ THƯ

Lê Hồng Anh

  1900633705