Category Archives: Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-3:2008 (ISO 8124-3 : 1997) về an toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố

Công văn 7125/BYT-BM-TE 2016 chương trình sữa học đường cải thiện dinh dưỡng tầm vóc trẻ em

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6238-3 : 2008 ISO 8124-3 : 1997 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM – PHẦN 3: MỨC GIỚI HẠN XÂM NHẬP CỦA CÁC ĐỘC TỐ Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định mức chấp nhận được […]

  19006174