time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Nghị quyết

Nghị quyết 160/2021/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 160/2021/QH14 Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021   NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM BỐ TRÍ CHỨC DANH ĐẠI BIỂU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ […]

Nghị quyết số 107/2020/QH14

khong-phai-lam-thu-tuc-gia-han-dat-nong-nghiep

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 107/2020/QH14 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ KÉO DÀI THỜI HẠN MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2010/QH12 NGÀY […]

Nghị quyết số: 24/2021/QH15

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 24/2021/QH15 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 […]

Nghị quyết 25/2021/QH15 mục tiêu xây dựng nông thôn mới

góp vốn bằng quyền sử dụng đất

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 25/2021/QH15 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 […]

Nghị quyết 283/2021/UBTVQH15

Giành quyền nuôi con khi mẹ không có việc làm

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 283/2021/NQ-UBTVQH15 Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI ỦY BAN THƯỜNG […]

Nghị quyết 05/2021/UBTVQH15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 05/2021/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021  NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP […]

Nghị quyết 39/2021/NQ-QH15

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 39/2021/QH15 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050, KẾ HOẠCH […]

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15

quy-dinh-khoi-to-vu-an-hinh-su

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 08/2021/NQ-UBTVQH15 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021   NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH KHOẢN 1 ĐIỀU 289 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI […]

Nghị quyết số 119/2020/QH14 thí điểm tổ chức mô hình thí điểm và đô thị

tư-van-viec-lam-nganh-luat

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 119/2020/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020   NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN […]

  1900633705