time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Category Archives: Thư viện pháp luật

Nghị quyết số: 24/2021/QH15

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 24/2021/QH15 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 – […]

Nghị quyết 25/2021/QH15 mục tiêu xây dựng nông thôn mới

góp vốn bằng quyền sử dụng đất

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 25/2021/QH15 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021   NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 […]

Nghị quyết 283/2021/UBTVQH15

Giành quyền nuôi con khi mẹ không có việc làm

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 283/2021/NQ-UBTVQH15 Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI ỦY BAN THƯỜNG […]

Nghị quyết 05/2021/UBTVQH15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 05/2021/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU […]

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15

quy-dinh-khoi-to-vu-an-hinh-su

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 08/2021/NQ-UBTVQH15 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021   NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH KHOẢN 1 ĐIỀU 289 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI […]

Nghị định 63/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 […]

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

bản cam kết hôn nhân

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của […]

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

bản cam kết hôn nhân

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Căn cứ […]

  1900633705