Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2010 về việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 06/CT-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ AN NINH THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong những năm qua, hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Sơn La có tốc độ phát triển cao trên diện rộng, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, giao lưu học tập, vui chơi giải trí của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tượng trộm cắp cáp viễn thông vẫn còn diễn ra khá phức tạp; quá trình thi công các công trình cầu đường, xây dựng cơ sở hạ tầng gây đứt cáp viễn thông vẫn diễn ra,.v.v… làm gián đoạn thông tin liên lạc. Mặt khác, các thế lực thù địch và đối tượng xấu vẫn cố tình lợi dụng hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để vận chuyển hàng cấm, tán phát tài liệu phản động, tuyên truyền, kích động chống phá chế độ, gây thiệt hại về kinh tế, làm hoang mang, dao động về tư tưởng, gây ảnh hưởng phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong việc quản lý các công trình phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tổ chức phát động rộng khắp phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, không để lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước.

c) Tăng cường chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

d) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (định kỳ 6 tháng một lần và đột xuất) theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

b) Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, các ngành liên quan và chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khai thác, sử dụng hệ thống mạng lưới, thiết bị bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin.

d) Trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định huy động một phần hay toàn bộ cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông rà soát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng các phương án bảo vệ an ninh thông tin, công tác phòng, chống cháy nổ, tuần tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính, viễn thông; phương án phối hợp khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

c) Chỉ đạo phòng nghiệp vụ Công an các huyện, thành phố phối hợp với phòng nghiệp vụ Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

d) Tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, truy tố, xét xử kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xâm phạm phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; xử lý nghiêm các vụ trộm cắp, phá hoại thiết bị viễn thông, trộm cước viễn thông, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính v.v…

đ. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng canh gác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo các nội dung quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia.

4. Kịp thời thông báo trao đổi về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các thành phần khác lợi dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông để xâm phạm đến an ninh quốc gia, phá hoại các công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin phù hợp điều kiện thực tiễn, chú trọng phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao độ an toàn của hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông; có kế hoạch dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố xảy ra đối với hệ thống mạng lưới, trang thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.

b) Báo cáo kịp thời kế hoạch, kết quả phát triển mạng lưới, các dịch vụ bưu chính, viễn thông của đơn vị mình theo yêu cầu quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu, dữ liệu, tang vật cho cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Phối hợp với lực lượng Công an, quân sự, dân quân tự vệ xây dựng, phương án bảo vệ, ban hành quy chế phối hợp, quy trình giải quyết các sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống và khẩn cấp xảy ra như: Phá hoại mạng lưới, công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

đ) Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu cần thiết về công nghệ, kỹ thuật hệ thống và dự án mới đã được phê duyệt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các cơ quan có liên quan (Công an các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông) để phục vụ lâu dài cho công tác xác minh, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trộm cắp, phá hoạt công trình bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin.

e) Xây dựng hệ thống cảnh báo, chống trộm, đảm bảo phát hiện kịp thời khi có sự cố hoặc bị xâm hại đến công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

g) Chú trọng việc tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ an toàn mạng lưới, an ninh thông tin; xây dựng lực lượng bảo vệ, trang bị các phương tiện bảo vệ, thực hiện tuần tra, canh gác, kiểm tra đột xuất và định kỳ công tác bảo vệ mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

h) Phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác của người dân trong việc bảo vệ hệ thống mạng lưới thông tin bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Đồng thời, có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến công trình bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

i) Định kỳ 6 tháng một lần và đột xuất (theo hướng dẫn và yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông), Công an tỉnh và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị. Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá, đề xuất, kiến nghị, khen thưởng về công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sáu tháng một lần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện để xem xét, chỉ đạo

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
– TT Tỉnh uỷ;
– TT HĐND tỉnh;
– TT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Các doanh nghiệp BC,VT,CNTT;
– TT Công báo;
– LĐVP UBND tỉnh
– Lưu: Văn thư, VX (LD01b).80Bản;
 

CHỦ TỊCH

 

Hoàng Chí Thức

  19006174