Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 triển khai hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet do tỉnh Thanh Hóa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET.

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, tại khoản 4 Điều 1 có nội dung bổ sung khoản 10 vào Điều 7, quy định như sau: “Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử“.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng và triển khai hệ thống kê khai thuế qua mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm đơn giản các thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc kê khai và nộp hồ sơ khai thuế. Theo đó, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế qua mạng Internet thay vì phải đến cơ quan thuế hoặc bưu điện để nộp tờ khai bản giấy; việc thực hiện theo hình thức này từ năm 2010 đã được kết quả tốt, tiết kiệm cho nhà nước và người nộp thuế, đồng thời được đại bộ phận người nộp thuế đồng tình ủng hộ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Thuế Thanh Hóa, các ngành, các cấp và người nộp thuế tập trung thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

1. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa:

– Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet, tổ chức triển khai và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

– Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về nội dung kê khai thuế qua mạng Internet, trong đó nêu rõ việc cải cách hành chính của cơ quan thuế và lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp.

– Tổ chức tập huấn đối với cán bộ công chức trong ngành và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; công bố đường dây nóng để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

– Rà soát người nộp thuế là tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa thực hiện kê khai thuế qua mạng phải đăng ký thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet từ ngày 01/07/2013 (Kỳ kê khai tháng 6 năm 2013).

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để cấp dịch vụ chứng thư số cho các doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/07/2013 để thực hiện kê khai thuế qua mạng ngay khi bắt đầu kinh doanh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa phối hợp với cơ quan Thuế, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và thực hiện kê khai thuế qua Internet.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền cho các doanh nghiệp mới thành lập biết lợi ích của doanh nghiệp khi kê khai thuế qua mạng Internet để doanh nghiệp đăng ký thực hiện.

4. Các tổ chức, doanh nghiệp:

Có trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai thuế đầy đủ, kịp thời và chính xác, cần phải khẩn trương chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để đăng ký tham gia thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet.

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);

– Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
– Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (để thực hiện);
– UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện);
– Các tổ chức, doanh nghiệp (để thực hiện);
– Lưu: VT, KTTC Thn2013164 (100).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đình Xứng

  19006174