Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2013.

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

Những năm qua công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, đóng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra khá phổ biến, nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, nhiều vi phạm phát hiện, xử lý không kịp thời, chưa xử lý kiên quyết triệt để. Chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả.

Để dẫn đến tình trạng trên, ngoài nguyên nhân nhận thức của cộng đồng về xây dựng, trật tự xây dựng chưa tốt, còn nguyên nhân thuộc trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của người đứng đầu UBND các cấp, các sở chuyên ngành, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở Xây dựng; năng lực quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều địa phương thiếu cán bộ chuyên ngành xây dựng; chất lượng chuyên môn trong việc cấp phép xây dựng, công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về xây dựng còn hạn chế; phòng chức năng làm công tác quản lý xây dựng cấp huyện chưa tập trung công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm không thường xuyên, kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý các vi phạm chưa hiệu quả; xử lý vi phạm chưa triệt để, chưa khắc phục được hậu quả dẫn đến hiện tượng coi thường kỷ cương pháp luật, có trường hợp cố tình vi phạm.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật trong hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật về xây dựng, trật tự xây dựng; hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định pháp luật; trường hợp cố tình vi phạm nghiêm trọng phải có biện pháp yêu cầu tự tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật.

– Khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan thủ tục pháp lý đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn như: Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; quy chế quản lý kiến trúc, quy định phân công, phân cấp rõ trách nhiệm người đứng đầu, tập thể, cá nhân,…

– Công khai, minh bạch các thủ tục cấp Giấy phép xây dựng; tạo điều kiện và hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình, nhà ở, đơn giản thuận tiện; chấn chỉnh công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép. Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện tốt việc cấp Giấy phép xây dựng theo quy định, không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở riêng lẻ không phép.

– Kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm mà không phát hiện xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyển dụng bổ sung lực lượng cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng làm công tác quản lý về xây dựng ở cấp xã.

– Tổ chức hội nghị về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong quý II năm 2013; rà soát tổng kiểm tra các vi phạm trật tự xây dựng, có biện pháp xử lý khắc phục; trong tháng 6 năm 2013 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch và biện pháp xử lý khắc phục.

– Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý trật tự xây dựng của chính quyền địa phương, trước mắt Phòng Công thương của huyện, Phòng Quản lý đô thị của thị xã và thành phố; rà soát năng lực cán bộ làm công tác quản lý về xây dựng, sớm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý; khắc phục tình trạng cán bộ làm công tác quản lý về xây dựng mà không có chuyên ngành về xây dựng (điều chuyển, bổ sung).

– Giao UBND thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh tổ chức lập Đề án thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND thị xã, thành phố; hoàn thành trong quý III năm 2013.

– Định kỳ sáu tháng, báo cáo tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn về sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Xây dựng

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng; thực hiện đồng thời việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cán bộ, công chức có liên quan đến các sai phạm (cấp phép sai quy định, không phát hiện kịp thời, tiếp tay, bao che,…).

– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, công dân nắm bắt, thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

– Trong quí II năm 2013, có văn bản hướng dẫn về công tác cấp Giấy phép xây dựng theo quy định phân công, phân cấp về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời theo chức năng nhiệm vụ hoàn thiện, chỉ đạo UBND cấp huyện hoàn thiện các văn bản pháp lý phục vụ công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng.

– Phối hợp với sở Nội vụ hướng dẫn UBND thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh xây dựng Đề án thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng, trực thuộc UBND thị xã, thành phố.

– Chỉ đạo Thanh tra sở Xây dựng tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu qủa các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp cố tình vi phạm nghiêm trọng phải kiên quyết yêu cầu tự tháo dỡ, hoặc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

– Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý II năm 2013 Đề án kiện toàn, nâng cao năng lực Thanh tra Sở Xây dựng và tổ chức tuyển dụng bổ sung cán bộ làm công tác thanh tra xây dựng theo Đề án được phê duyệt.

– Chủ trì phối hợp với sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định trách nhiệm người đứng đầu về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; báo cáo UBND tỉnh trong quý II năm 2013.

3. Các sở, ngành liên quan

– Giao sở Nội vụ chủ trì phối hợp với sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh lập Đề án thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng; thẩm định xong trong quý III năm 2013, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện; tiếp tục xem xét nhân rộng mô hình đến các huyện. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng tại UBND cấp huyện, cấp xã. Xem xét, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

– Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

– Công ty Điện lực Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh, các Doanh nghiệp cung cấp nước sạch, ngừng cung cấp điện, nước cho công trình vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh; các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng; giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo tình hình về Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
– TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);

– Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành; Ban QLCKNC tỉnh;
– Đài PTTH tỉnh, Báo Bắc Ninh;
– Công ty Điện lực Bắc Ninh;
– Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh;
– TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Thanh tra sở Xây dựng;
– Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh;
– Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng;
– Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP: KTTH, VX;
– Lưu: HCTC, CN.XDCB, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Nhân Chiến

 

  19006174