Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện dân chủ hoạt động cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Hưng Yên 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ; đảm bảo việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả và chất lượng; phát huy kịp thời quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trung thành, tận tụy, sáng tạo và gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

– Tổ chức học tập, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV đến cán bộ, công chức, viên chức; làm cho cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh triển khai, tập huấn các nội dung được quy định trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV trên địa bàn tỉnh, phạm vi quản lý; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch tài chính, thủ tục hành chính, thực hiện văn hóa công sở và quy tắc ứng xử, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; từng bước xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân.

– Kịp thời biểu dương các gương điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các hiện tượng, hành vi lợi dụng dân chủ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; có hành vi vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định.

– Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 15/01 hàng năm.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV .

3. Giao Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện dân chủ và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định; phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung được quy định trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh phối hợp các ngành chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản pháp quy khác của Trung ương và của tỉnh.

Yêu cầu các thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phóng

  19006174