BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 0974/TM-ĐT
V/v Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ ô tô sau khi hoàn thành thi công cầu Mỹ Thuận 

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: – Bộ Giao thông Vận tải
– Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
– Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng công trình (TRANIMEXCO)

Trả lời đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải văn bản số 642/GTVT-KHĐT ngày 26/02/2003 về việc làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ xe ô tô (không phải thanh toán) để bàn giao cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 làm tài sản cố định.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý công ty XNK và xây dựng công trình (tên cũ là Công ty kinh doanh XNK vật tư giao thông vận tải) được làm thủ tục nhập khẩu 10 xe ô tô đã được Bộ Thương mại cho tạm nhập tại văn bản số 4079 TM/ĐT ngày 18/09/1997 và số 6056 TM/ĐT ngày 22/12/1997 để bàn giao cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 làm tài sản cố định. Số xe ô tô này phải chịu thuế nhập khẩu và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Văn bản này có thời hạn đến hết ngày 31/12/2003.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THÚ TRƯỞNG

Mai Văn Dâu