BỘ THƯƠNG MẠI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 0987/TM-XNK
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô chở khách

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2002

Kính gửi:Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 458 TC/TCT ngày 15/1/2002của Bộ Tài chính về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chở khách, BộThương mại có ý kiến như sau:

Về điểm 2.1: Theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ ngày 4/4/2001, mặt hàng xe ô tô dưới 24 ghế ngồi nhưngthiết kế có cả chỗ đứng và chỗ ngồi tương đương với loại xe chở khách trên 24chỗ ngồi không phải là mặt hàng nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại nênkhông phải xin giấy phép của Bộ Thương mại. Đề nghị Bộ Tài chính không nên yêucầu phải có công văn của Bộ Thương mại cho phép khi nhập khẩu xe.

Về điểm 2.3: Đề nghị kéo dài thời hạn khai báokhi xe sử dụng sai mục đích. Thời hạn 2 ngày hơi ngắn đối với doanh nghiệp cótrụ sở cách xa cơ quan hải quan và có thể trùng với các ngày nghỉ.

Xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Mai Văn Dâu