Công văn 10/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 10/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Arup Việt Nam
8/F Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản đề ngày 18/11/2011 của Công ty TNHH Arup Việt Nam đề nghị hướng dẫn về cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì nhà thầu phụ nước ngoài phải xin giấy phép thầu khi thực hiện công việc tại Việt Nam. Do đó, Công ty tư vấn nước ngoài ký hợp đồng thầu phụ thiết kế với Công ty TNHH Arup Việt Nam, dù thực hiện công việc ở Việt Nam hay nước ngoài đều phải xin cấp giấy phép thầu theo quy định của Quyết định này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Arup Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VP, Vụ HĐXD (NLĐ – 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Thọ Vinh

 

  19006174