Công văn 0969/TM-XNK nhập khẩu máy cắt cỏ

BỘ THƯƠNG MẠI
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 0969/TM-XNK
V/v nhập khẩu máy cắt cỏ
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 

Bộ Thương mại nhận được công văn số 1184/UB-KTTH ngày 11/4/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Công ty Genimex xin nhập máy cắt cỏ đã qua sử dụng. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Tại công văn số 3046/VPCP-KTTH ngày 5/6/2000 của văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã cho phép nhập khẩu máy cắt cỏ đã qua sử dụng có gắn động cơ từ 04 mã lực trở xuống.

Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo để Công ty Genimex biết, và thực hiện nhập khẩu theo quy định hiện hành.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu
  19006174