Công văn 0958/TM-XNK nhập khẩu xe đạp đã qua sử dụng

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 0958/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe đạp đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Thương mại-Dịch vụ đường mòn Đông Dương

(10/8 Phan Đình Giót, phường 2 Quận Tân Bình, TPHCM)

Bộ Thương mại nhận được công văn số 47/ĐMĐD ngày 21/4/2003 của Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Đông dương về việc nhập khẩu xe đạp đã qua sử dụng, Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc giải quyết đề nghị của Công ty nêu tại công văn nói trên vượt quá thẩm quyền của Bộ Thương mại. Vì vậy, đề nghị Công ty báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ để được xem xét giải quyết.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Loan

  19006174