Quyết định 01/2022/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/2022/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

1. Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Phụ lục I;

2. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương tại Phụ lục II;

3. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải tại Phụ lục III;

4. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng tại Phụ lục IV;

5. Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường tại Phụ lục V.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Luật Bảo vệ môi trường, rà soát danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cập nhật danh mục theo quy định.

2. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính quy định tại Điều 1 chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động; trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật, điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2022.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đại diện theo pháp luật của các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC LĨNH VỰC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

I

Năng lượng

1

Công nghiệp sản xuất năng lượng

2

Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng

3

Khai thác than

4

Khai thác dầu và khí tự nhiên

II

Giao thông vận tải

1

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải

III

Xây dựng

1

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng

2

Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng

IV

Các quá trình công nghiệp

1

Sản xuất hóa chất

2

Luyện kim

3

Công nghiệp điện tử

4

Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

5

Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác

V

Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất

1

Chăn nuôi

2

Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất

3

Trồng trọt

4

Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

5

Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp

VI

Chất thải

1

Bãi chôn lấp chất thải rắn

2

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học

3

Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

4

Xử lý và xả thải nước thải

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngành nghề/Loại hình kinh doanh

Tiêu thụ năng lượng (TOE)

I. TÂY BẮC BỘ

1. Tỉnh Hòa Bình

1. Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam Hòa Bình KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Sản xuất hàng may mặc

1.438

2. Công ty TNHH Almine Việt Nam KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Sản xuất Nhôm sợi và Nhôm thanh

2.084

3. Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Sản xuất linh kiện điện tử

1.243

4. Công ty TNHH HNT VINA KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Sản xuất linh kiện điện tử

2.812

5. Công ty TNHH MDF Vinafor Tân An Hòa Bình Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

2.613

6. Công ty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng Xóm Bùi, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Sản xuất tinh bột sắn

1.100

7. Nhà máy thủy điện Hòa Bình Số 428 đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Sản xuất điện

1.923

2. Tỉnh Sơn La

8. Nhà máy thủy điện Sơn La Số 56, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Sản xuất điện

45.975

9. Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Sản xuất đường

4.859

3. Tỉnh Lai Châu

10. Nhà máy thủy điện Lai Châu Xã Nậm Hoàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Sản xuất điện

1.789

11. Nhà máy thủy điện Huội Quảng Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Sản xuất điện

2.153

4. Tỉnh Lào Cai

12. Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất

14.198

13. Công ty Cổ phần Phốt pho Vàng Lào Cai KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất cơ bản

25.300

14. Công ty Cổ phần DAP số 2 – VINACHEM KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất

20.918

15. Công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất

45.759

16. Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất

99.965

17. Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất hóa chất

240.334

18. Công ty Cổ phần khoáng sản 3 – Vimico Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Khai thác khoáng sản

1.003

19. Công ty mỏ tuyn đồng Sin Quyền Lào Cai Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Mỏ và khai khoáng

26.200

20. Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Khai thác chế biến và tuyển quặng Apatit

23.228

21. Công ty TNHH MTV đầu tư tổng hợp Đức Tiến Đội 3 xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Sản xuất sản phẩm chịu lửa

7.055

22. Công ty luyện đồng Lào Cai KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Luyện kim

20.295

23. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Sản xuất sắt, thép, gang

35.316

5. Tỉnh Yên Bái

24. Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng sản Việt Nam KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản xuất bột đá canxi cacbonat

1.866

25. Công ty TNHH Tân Tiến Thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Khai thác kim loại

1.356

26. Công ty Cổ phần Khoáng sản Red Stone KCN Phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.606

27. Công ty Cổ phần An Tiến Indusreies KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản xuất chất nhựa phụ gia

3.165

28. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản xuất sản phẩm sứ cách điện

1.797

29. Công ty Cổ phần Mông Sơn Tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Khai thác chế biến bột CaCO3

1.182

30. Công ty TNHH MTV Đá trắng Bảo Lai Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Khai thác, cắt và chế biến đá hoa trắng

2.032

31. Công ty TNHH Khoáng sản V.STAR Tổ 9, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Sản xuất bột CaCO3

1.181

32. Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái KCN phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Sản xuất bột CaCO3

4.930

II. ĐÔNG BẮC BỘ

1. Tỉnh Phú Thọ

33. Công ty TNHH Tyryong Việt Nam KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Giặt mài quần áo

1.157

34. Công ty TNHH Yi Da Việt Nam Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ May trang phục

1.829

35. Công ty TNHH Tarpline Hà Nội Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất kinh doanh các loại vải bạt PP, PE

1.417

36. Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất, kinh doanh các loại vải bạt PP, PE

1.742

37. Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sợi, dệt

2.882

38. Công ty TNHH Dệt Phú Thọ KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sợi, dệt

3.883

39. Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sợi, dệt, nhuộm

6.665

40. Công ty Cổ phần giấy Việt Trì Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất, kinh doanh giấy

8.500

41. Tổng Công ty giấy Việt Nam Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

12.350

42. Công ty Cổ phần Đông Á Thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Sản xuất hóa chất cơ bản

8.702

43. Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Sản xuất phân bón và hóa chất

77.203

44. Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất hóa chất cơ bản

17.976

45. Chi nhánh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long Xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Khai thác, chế biến khoáng sản

1.216

46. Công ty TNHH MK Noah Vina Cụm công nghiệp Làng nghề Nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.304

47. Công ty TNHH Fabino Vina Cụm công nghiệp Làng nghề nam Thanh Ba, xã Đồ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.473

48. Công ty TNHH Sillim Việt Nam Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.382

49. Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Hữu Nghị Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.803

50. Công ty TNHH Kapstex Vina KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sản phẩm từ nhựa

91.563

51. Công ty Cổ phần KSA Polyme Hà Nội KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.061

52. Công ty TNHH công nghệ Cosmos 1 KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.275

53. Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất cấu kiện kim loại

2.009

54. Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất linh kiện điện tử

7.260

55. Công ty CP CMC Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp, lát

8.174

56. Công ty cổ phần gạch men TASA KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp, lát

11.684

57. Công ty cổ phần gốm sứ CTH Phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Sản xuất gạch ốp, lát

2.720

58. Công ty TNHH JNTC VINA KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì Sản xuất các sản phẩm từ thủy tinh, kính cường lực

13.516

59. Công ty TNHH Miwon Việt Nam Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Sản xuất, chế biến thực phẩm

26.292

2. Tỉnh Hà Giang

60. Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản An Thông Số 415 đường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang Khai thác quặng sắt

3.842

3. Tỉnh Tuyên Quang

61. Công ty Cổ phần giấy An Hòa Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất giấy và sản phẩm từ bột giấy

77.687

62. Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13 Thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất công nghiệp

38.525

63. Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang Cụm công nghiệp Thắng Quân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

1.697

64. Nhà máy Hợp kim sắt – Mimeco Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và cơ khí KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

5.425

65. Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Sản xuất sắt, thép, gang

123.839

4. Tỉnh Cao Bằng

66. Công ty Cổ phần khoáng sản Nikko Việt Nam Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng Luyện Fero Mn

6.451

67. Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng Xã Chu Trinh, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Sản xuất gang đúc, phôi thép

110.996

5. Tỉnh Thái Nguyên

68. Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ Phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bìa từ giấy và bìa

4.533

69. Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn miền núi Số 598 đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Khai thác quặng sắt

7.961

70. Công ty TNHH chế biến khoáng sản Núi Pháo Xóm 2, xã Hà Thượng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Khai thác quặng kim loại quý hiếm

23.729

71. Công ty Cổ phần Meinfa Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.102

72. Công ty TNHH Jukwang precision Việt Nam Lô CN 8,1 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

2.193

73. Công ty TNHH NatsteelVina Phường Cam Giá Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Sản xuất các cấu kiện kim loại

7.086

74. Công ty Cổ phần Alutec Vina Lô CN6 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.691

75. Công ty Cổ phần phụ tùng máy số 1 Đường 3/2 tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

2.748

76. Công ty Diesel Sông Công Số 362, đường CMT10, phường Lương Châu, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)

3.348

77. Công ty Cổ phần cơ khí Gang thép KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

10.465

78. Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên Thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.801

79. Công ty Cổ phần Prime Phổ Yên Xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

4.195

80. Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh Tổ 22 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

442.266

81. Công ty TNHH Sam Hwa Yang Heng Vina Lô CN5 KCN Điềm Thụy, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất linh kiện điện tử

1.767

82. Công ty TNHH Glonics Việt Nam Số 903, đường 3-2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất linh kiện điện tử

4.286

83. Công ty TNHH Ssnewtech Việt Nam Lô CN 5,2 KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất linh kiện điện tử

24.861

84. Công ty TNHH Hansol Electronics VN KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất linh kiện điện tử

7.075

85. Công ty TNHH Samsung Electro-mechanis VN KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất linh kiện điện tử

44.547

86. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất thiết bị truyền thông

205.810

87. Công ty Cổ phần luyện Kim đen Thái Nguyên Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

4.201

88. Công ty TNHH Một thành viên 27 Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

2.513

89. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thép Đại Việt Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

6.930

90. Công ty TNHH Hương Đông Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

4.348

91. Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Tổ 21, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

20.402

92. Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Masan Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

5.666

93. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hiệp Linh Tổ 11, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Đúc sắt thép

7.857

94. Công ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng Khu B, KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

22.201

95. Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Trung Thành Khu B KCN Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

13.817

96. Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên Tổ 31 Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

13.716

97. Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sản xuất sắt, thép, gang

37.295

98. Công ty Cổ phần Kim Quy Thái Nguyên 19 đường Gang Thép, tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Bán buôn kim loại và quặng kim loại

1.009

99. Công ty nhiệt điện Cao Ngạn Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Sửa chữa máy móc, thiết bị

406.303

6. Tỉnh Lạng Sơn

100. Công ty nhiệt điện Na Dương Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Phát điện

1.190

101. Công ty Cổ phần đá mài Hải Dương Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Sản xuất, luyện corindon

5.709

7. Tỉnh Bắc Giang

102. Công ty TNHH một thành viên 45 Xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Khai thác, chế biến than

2.678

103. Công ty Cổ phần tổng Công ty may Bắc Giang Số 349 đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất sản phẩm may mặc

1.265

104. Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà Phong Xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

1.567

105. Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) Lô R (R1) KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất hàng may mặc

1.902

106. Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất nhựa, giấy

1.499

107. Công ty TNHH Bắc Hà Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa

1.334

108. Nhà máy giấy Xương Giang – Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang KCN Song Khê, Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất Giấy

6.487

109. Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bc Giang Sản xuất Đạm Urê, NH3, CO2 lỏng, CO2 rắn

459.411

110. Công ty Cổ phần Casablanca Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất sản phẩm từ nhựa

7.293

111. Công ty TNHH Abrasives Việt Nam Lô B5, B6 KCN Song Khê, huyện Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang Sản xuất bột Cacbua Silicon

2.994

112. Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam Thôn Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Sản xuất sản phẩm từ nhựa

7.364

113. Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam (Công ty Hoa Hưng Việt Nam) Cụm công nghiệp Già Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Sản xuất sản phẩm từ nhựa

6.890

114. Công ty TNHH Wonjin Vina Lô CN, 16, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất, gia công sản phẩm bằng kim loại

1.368

115. Công ty TNHH Daeyang Ha Noi Cụm công nghiệp Đồng Đình, thị trấn Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất thiết bị điện

1.637

116. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet Lô B5, B6 KCN Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời

12.789

117. Công ty TNHH Vina Solar Technology Lô CN 03, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất pin năng lượng mặt trời

22.714

118. Công ty TNHH Trinasolar (Viet Nam) Science và Technology Lô CN 06, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất pin và ắc quy

18.625

119. Công ty TNHH Vina Cell Technology Lô CN 05, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất pin và ắc quy

22.253

120. Công ty TNHH JA Solar Việt Nam Lô G, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin mặt trời

27.468

121. Công ty TNHH DYT Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, thị trấn Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất băng dính điện tử và tấm dán màn hình

1.602

122. Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang Lô CN 17 KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

1.468

123. Công ty TNHH Younyi Electronics Vina Lô đất FJ24 KCN Song Khê – Nội Hoàng phía Nam, xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

1.737

124. Công ty TNHH S-Connect Bắc Giang Vina Lô CN 17, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

2.317

125. Công ty TNHH Sejong Wise Vina Lô CN 17, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

1.909

126. Công ty TNHH Hosiden Việt Nam Lô C1, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

3.101

127. Công ty TNHH Jeil Tech Vina Lô CN 01, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất thiết bị truyền thông

2.729

128. Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam R(R2) KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất, gia công kính ốp màn hình cảm ứng

3.553

129. Công ty TNHH Luxshare – Ict (Việt Nam) Lô E, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất dây, cáp điện và linh kiện điện tử

6.828

130. Công ty TNHH New Wing interconnect Technology (Bắc Giang) KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

9.451

131. Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam Lô CN 16, KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

6.311

132. Công ty TNHH Fuhong precision component Bắc Giang KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất linh kiện điện tử

9.831

133. Công ty TNHH SI Flex Việt Nam Lô A, KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Sản xuất bảng mạch điện tử

15.310

134. Công ty TNHH vật liệu hợp kim Boviet Vina Lô B5, B6 KCN Song Khê – Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất, gia công vật liệu kim loại

1.694

135. Công ty TNHH thương mại Dương Tiến Xã Tiền Phong, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Sản xuất thép

2.246

136. Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng, Nhà máy gạch Cotto Mikado Thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Sản xuất gạch cotto

15.460

8. Tỉnh Quảng Ninh

137. Công ty TNHH MTV Thăng Long Khu 1, thị trấn Trới huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Khai thác, thu gom than cứng

1.292

138. Công ty 35 – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

2.129

139. Công ty TNHH MTV 91 – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

1.793

140. Công ty Cổ phần 397 Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

2.792

141. Công ty 86 – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

4.955

142. Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại than Uông Bí Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

3.106

143. Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

5.346

144. Công ty TNHH MTV 790 – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

3.967

145. Công ty Tuyển than Hòn Gai Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

5.168

146. Công ty than Hạ Long Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

7.068

147. Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Tiến Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

8.504

148. Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Thống Nhất – TKV Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

7.033

149. Công ty than Mông Dương – Vinacomin Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

6.952

150. Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – KS Việt Nam – Công ty than Dương Huy – TKV Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

19.412

151. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam-Công ty than Khe Chàm – TKV Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

14.138

152. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Quang Hanh – TKV 302 Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

9.544

153. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng Sản Việt Nam – Công ty than Nam Mẫu – TKV Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

9.649

154. Chi nhánh Tập Đoàn công nghiệp than Khoáng Sản Việt Nam – Công ty than Mạo Khê – TKV Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

10.035

155. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng Sản Việt Nam – Công ty than Uông Bí – TKV Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

14.401

156. Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin Phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

10.929

157. Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Tiến Thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

12.401

158. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than Khoáng Sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV 169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

6.508

159. Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

14.025

160. Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

11.351

161. Công ty Khe Sim – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

1.089

162. Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

15.545

163. Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

11.274

164. Công ty Cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

81.870

165. Công ty khai thác khoáng sản – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc Phường Cẩm Sơn , thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

28.398

166. Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

28.862

167. Công ty Cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

34.541

168. Công ty PT Vietmindo Energitama Phường Uông Thượng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

33.600

169. Công ty Cổ phần than Cọc Sáu – Vinacomin Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai thác và thu gom than cứng

42.455

170. Công ty chế biến than Quảng Ninh -TKV Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chế biến, kinh doanh bốc xúc, vận tải than

442.898

171. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

6.339

172. Công ty nhiệt điện Uông Bí Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

88.499

173. Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê Xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

66.142

174. Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả TKV Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

115.695

175. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

95.003

176. Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất điện

115.594

177. Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất giày dép

8.087

178. Công ty TNHH sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất sợi

4.433

179. Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Long KCN Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất sợi

38.531

180. Công ty TNHH Integral Materials Invesment Việt Nam KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất hóa chất cơ bản

3.264

181. Công ty TNHH Antimon Dương Huy Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

4.881

182. Công ty TNHH MTV Vinanew Tarps KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

1.589

183. Công ty địa chất mỏ Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất công nghiệp khác

1.239

184. Công ty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.565

185. Công ty Cổ phần chế tạo máy – Vinacomin Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

4.543

186. Công ty TNHH xay lúa mì VFM – Wilmar Lô 21, KCN Cái Lân MR, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất chế biến thực phẩm

1.544

187. Công ty Cổ phần bia và nước giải khát Đông Mai Số 130 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.822

188. Công ty TNHH sản xuất bột mì Vimaflour Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

4.706

189. Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ, động thực vật

10.845

190. Công ty Cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam Thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1.147

191. Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Đào tạo và sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1.072

192. Công ty xây lắp mỏ – TKV Số 804, khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

1.755

193. Công ty TNHH MTV Ngân Tuyết Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

2.618

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

194. Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội 93 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Dệt

1.662

195. Công ty Cổ phần Đồng Phát Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Sản xuất sợi

4.224

196. Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.323

197. Công ty Giấy Tissue Sông Đuống Số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Sản xuất các sản phẩm về giấy

1.537

198. Công ty Cổ phần Miza Cụm công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.277

199. Công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam Số 6, ngách 66/10, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.304

200. Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.197

201. Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật Sô 31 Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

7.532

202. Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long Lô K8, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.604

203. Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.028

204. Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy

2.794

205. Chi nhánh Công ty TNHH Tenma Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Lô 88 (khu A) KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.604

206. Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 Thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Gia công cơ khí, xử lý, tráng phủ kim loại

1.262

207. Công ty TNHH Enkei Việt Nam Lô N2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.411

208. Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú Số 41 Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.010

209. Công ty TNHH GSK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I Lô số 6, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.051

210. Công ty Cổ phần Cao su sao vàng Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sản xuất lốp

1.289

211. Công ty TNHH Ogino Việt Nam Lô N9, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.216

212. Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel Đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.948

213. Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam Lô C,10, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.316

214. Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông Số 87, 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sản xuất thiết bị chiếu sáng

1.252

215. Công ty TNHH FCC Việt Nam Lô A5, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

2.573

216. Công ty TNHH Parker Processing Việt Nam Lô C1-2 KCN Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.338

217. Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) Lô I7, I8, I9, M2, M3, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

1.647

218. Công ty TNHH Hanwha Aero Engines Lô CN1-02B-4-8 KCN CNC 1, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

1.231

219. Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh Số 11, Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất mô tô, xe máy

1.961

220. Công ty TNHH Tamron Optical Việt Nam Lô 69B và 70A KCN Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

2.349

221. Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam Lô CN1, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.170

222. Công ty TNHH thiết bị xây dựng và chiếu sáng đô thị Tấn Phát Số 310 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2.684

223. Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội Km24, Quốc Lộ 1, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.319

224. Công ty TNHH Công nghệ KYB Việt Nam Lô I10, 11, 12, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.319

225. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng long Số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Sản xuất thuốc lá

3.373

226. Công ty TNHH KCN Thăng Long KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

1.640

227. Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

1.105

228. Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội Lô 13,14,15, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

2.523

229. Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – Ôtô Goshi – Thăng Long Số 134 phố Sài Đồng, tổ 15, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.170

230. Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam Lô G1 và G2, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ và động cơ xe

3.239

231. Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

3.968

232. Công ty TNHH Hoàng Vũ Lô 1 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

3.842

233. Công ty TNHH phụ tùng xe máy – Ô tô Showa Việt Nam Lô M6, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

3.914

234. Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.215

235. Công ty TNHH HAL Việt Nam KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

4.281

236. Công ty TNHH Denso Việt Nam Lô E1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

4.880

237. Công ty TNHH LIXIL Việt Nam Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.852

238. Công ty TNHH Toto Việt Nam Lô F1 -F4, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất công nghiệp

3.463

239. Công ty TNHH Vietnergy Lô CN2, KCN Thạch Thất, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Sản xuất pin và ắc quy

8.638

240. Công ty TNHH SWCC SHOWA (Việt Nam) Lô B8, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng

1.039

241. Công ty TNHH Young Fast Optoelectronic (Việt Nam) Lô CN8, KCN Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

1.862

242. Công ty TNHH Canon Việt Nam Lô A1 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

4.658

243. Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam Khu J3 và 4, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

13.002

244. Công ty TNHH điện tử MEIKO Thăng Long Lô J1, J2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

6.054

245. Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Lô C-6 KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

8.890

246. Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam Lô CN9, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Sản xuất linh kiện điện tử

28.210

247. Công ty TNHH Khuôn đúc Tsukuba Việt Nam Lô A6 đường CN 4, KCN Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Đúc sắt thép

1.314

248. Công ty TNHH thép An Khánh Khu Thủy lợi 2 xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Sản xuất sắt, thép, gang

14.633

249. Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Hà Nội Km15+500, đường 427, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.343

250. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội A2, CN8 Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.208

251. Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội Km17, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Sản xuất đồ uống

2.704

252. Công ty TNHH Tân Mỹ Số 77 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Buôn bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác

1.168

253. Công ty Cổ phần viễn thông FPT Lô B2 Cụm Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hoạt động viễn thông khác

2.706

254. Công ty TNHH Viettel – CHT Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đường Láng, Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Cung cấp dịch vụ viễn thông

2.714

2. Tỉnh Bắc Ninh

255. Công ty TNHH Air Liquide KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

9.104

256. Công ty TNHH Peony Số 15, đường 7, VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất trang phục, nhuộm

1.159

257. Công ty TNHH Nhất Hảo KCN giấy Phong Khê (mở rộng), phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.054

258. Công ty Cổ phần giấy Thăng Long Cụm công nghiệp Phong Khê 2, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.006

259. Công ty sản xuất và thương mại Việt Mỹ Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.534

260. Công ty TNHH xây dựng sản xuất và thương mại Phú Lâm Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.352

261. Công ty TNHH Jebsen và Jessen Packaging Việt Nam Lô K1 KCN Quế Võ, phường Vân Dương , thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất khác chưa được phân vào đâu – giấy

6.724

262. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Phúc Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

2.105

263. Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn Số 46L Chùa Dận, P Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.813

264. Công ty giấy và bao bì Phú Giang Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

3.867

265. Công ty TNHH MTV Vina Paper Cụm công nghiệp Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy, các sản phẩm từ giấy

8.430

266. Chi nhánh Công ty Diana UnicHarm tại Bắc Ninh Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy, sản phẩm từ giấy

7.362

267. Công ty TNHH Đông Á Bắc Ninh Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.540

268. Công ty TNHH bao bì NM Việt Nam Số 02 đường TS6, KCN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh sản xuất và cung cấp bao bì nhựa

1.167

269. Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam Lô G9, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.295

270. Công ty TNHH Seiyo Việt Nam Lô D1, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.049

271. Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang KCN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.285

272. Công ty TNHH VINA YONG SEONG Lô J6 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.281

273. Công ty TNHH Dragonjet Việt Nam Lô D3, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.312

274. Công ty TNHH SRITHAI (Hà Nội) Số 1, đường 3, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.868

275. Công ty TNHH Tenma – Việt Nam Lô E1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.237

276. Công ty TNHH Tiến Minh KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất ống nhựa

2.441

277. Công ty TNHH vs Industry Việt Nam Lô C2 KCN Quế Võ phường Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.513

278. Công ty TNHH Mitac Precision Lô G1, 3, 4, 6, 8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính – nhựa

4.030

279. Công ty TNHH Cedo Việt Nam Lô E5, 4, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

4.667

280. Công ty TNHH UIL VIỆT NAM Lô F1, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất khác chưa được phân vào đâu – Nhựa

4.532

281. Công ty TNHH Mobase Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

8.079

282. Công ty TNHH ABB Việt Nam Số 1, đường TS, 23, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất thiết bị điện

1.174

283. Công ty TNHH TAlXIN PRINTING VINA Số 19 Đường 11, KCN VSIP, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất bao bì in ấn

1.206

284. Công ty TNHH Ogino Việt Nam KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

1.216

285. Công ty TNHH sản xuất thép Hiệp Lực Lô 31, cụm công nghiệp Châu Khê 2, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.889

286. Công ty Cổ phần Công thương Đông Phương Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

1.142

287. Công ty TNHH JWORLD VINA KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

1.548

288. Chi nhánh Công ty Asia packaging Industries Việt Nam tại Bắc Ninh Số 2, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Vỏ bao bì kim loại

1.632

289. Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam KCN Yên Phong I, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất khác chưa được phân vào đâu – pin điện thoại

2.637

290. Công ty TNHH Canon Việt Nam – Nhà máy Tiên Sơn Số 12 đường 10, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất máy in

3.249

291. Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuzhan Lô H2,01, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất, in ấn các sản phẩm bao bì

1.266

292. Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC Lô V 6.1 KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

4.825

293. Chi nhánh Công ty cổ phần thép Việt Úc tại Bắc Ninh Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.286

294. Công ty TNHH TEXON VIETNAM Lô K, 1, 2, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.375

295. Công ty Cổ phần HANACANS KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Vỏ bao bì kim loại

2.980

296. Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất thiết bị điện, chiếu sáng

1.252

297. Công ty TNHH Getac Precision technology Việt Nam Lô L1, 2, 3, 5, 6, 7, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất khuôn mẫu

5.399

298. Công ty TNHH quốc tế Bright Việt Nam KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất đồ gia dụng gang tráng men cao cấp

8.116

299. Công ty TNHH SEOJIN AUTO Lô J5, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu – linh kiện điện tử

15.276

300. Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

31.893

301. Công ty TNHH DAE Myung Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.267

302. Công ty TNHH Willtech Vina Lô KT1, A2, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.150

303. Công ty TNHH S-MAC Vina Lô E8, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.611

304. Công ty TNHH Sungwoo Vina KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.962

305. Công ty TNHH M-Tech Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.001

306. Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.196

307. Công ty TNHH Woojeon Vina Lô F2, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.938

308. Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam KCN Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.167

309. Công ty TNHH JMT VN KCN Quế Võ 2, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

20.889

310. Công ty TNHH Segyung VINA Lô H1, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

4.138

311. Công ty TNHH Wisol Hà Nội Số 26, đường số 5, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

3.005

312. Công ty TNHH KDA M&C KCN Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

3.476

313. Công ty TNHH Crucialtec Vina KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.975

314. Công ty TNHH Samho Press Việt Nam Lô C6, 1, 1, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.069

315. Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics KCN Quế Võ mở rộng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.131

316. Công ty TNHH Daeil Tech Việt Nam Lô F4, 1, KCN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

1.563

317. Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam Số 98, đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

4.084

318. Công ty TNHH M & C Electronics Vina Lô J1, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

3.476

319. Công ty TNHH Jang Won Tech Vina Lô G1, KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

4.042

320. Công ty TNHH Seojin System Vina Lô 23, đường TS 5, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

7.512

321. Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.908

322. Công ty TNHH điện tử Foster (Bắc Ninh) Số 1, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

2.968

323. Công ty TNHH AG Tech Lô G3, KCN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

3.009

324. Công ty TNHH Goertek Vina Lô K, 08, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

4.236

325. Công ty TNHH Synopex Vina 2 Xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

5.957

326. Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam Số 06, đường 11, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

7.340

327. Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam Số 8 đường 6, KCN VSIP, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

4.948

328. Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam Lô số K4, 2F, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất, lắp ráp sản phẩm âm học điện tử

6.733

329. Công ty TNHH Funing Precision Component (Bắc Ninh) Lô B, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

11.473

330. Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Số 100 đường Hữu Nghị, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

8.765

331. Công ty TNHH Seojin Vina Đường TS3, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu – linh kiện điện tử

7.513

332. Công ty TNHH Intops Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

8.044

333. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất thiết bị truyền thông

54.924

334. Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất linh kiện điện tử

145.183

335. Công ty Cổ phần Mỹ Á Liền kề KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.634

336. Công ty Cổ phần Tuấn Cường Cụm công nghiệp Mả Ông, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất sắt, thép

1.088

337. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hợp Lực Lô II,1.2 KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đúc thép

6.786

338. Công ty TNHH nước giải khát và thực phẩm Suntory Việt Nam Số 22, đường 5, KCN VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất đồ uống

1.213

339. Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á Số 8, đường TS15, KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng thực phẩm

1.256

340. Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh – Chi nhánh Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi Đường TS, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.477

341. Công ty TNHH Orion Vina KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất chế biến thực phẩm

7.208

342. Công ty Cổ phần Catalan Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Sản xuất gạch ốp lát

55.700

3. Tỉnh Hà Nam

343. Công ty Cổ phần CASLA KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi, dệt vải

2.285

344. Công ty cổ phần nhựa Kiên An Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất tấm nhựa

1.044

345. Công Ty TNHH JY Plastic Cụm công nghiệp Bình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.726

346. Công ty TNHH Nhôm ASEAN KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất thanh nhôm định hình

1.131

347. Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam) Đường N3, Khu C, KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất Pin

18.126

348. Công ty CP Vải địa kỹ thuật Việt Nam Lô 80C, KCN Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất vải địa kỹ thuật

1.236

349. Công ty YKK Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam KCN Đồng Văn II, Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

1.891

350. Công ty TNHH Gemtek Việt Nam KCN Đồng Văn II, Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất thiết bị điện tử

1.231

351. Công ty TNHH Mns Meat Hà Nam Lô CN-02 KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

1.212

352. Công ty cổ phần Khoáng sản Tân Thủy Số 33 Nguyễn Quốc Hiệu, Khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Khai thác sét, cát, sỏi; vận tải

1.552

353. Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Vũ Gia KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi

4.480

354. Công ty TNHH Dệt may Châu Giang Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Sản xuất các sản phẩm dệt, may (trừ đồ da)

1.832

355. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Ha Na Thôn Lê Lợi, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi bông

1.809

356. Công ty Cổ phần Vikohasan KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi

7.413

357. Công ty Cổ phần Nam Vang Hà Nam Lô F3, đường N4, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất xơ, sợi

5.586

358. Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần dệt may Hà Nội tại Hà Nam KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi dệt may

4.710

359. Công ty TNHH sợi Long Vân KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi, dệt vải

5.432

360. Công ty TNHH Dệt Đài Nguyên Việt Nam KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất dệt kim, se sợi và sản phẩm may

7.318

361. Công ty TNHH Dệt Hà Nam KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất sợi, dệt vải

13.896

362. Công ty TNHH Nittoku Việt Nam Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Sản xuất giấy

6.085

363. Công ty TNHH Quang Quân KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.239

364. Công ty Cổ phần nhựa Quỳnh Hằng SP Lô C, KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.422

365. Công ty Cổ phần JY Plasteel Vina KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.271

366. Công ty TNHH nhựa Đông Á KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.101

367. Công ty TNHH Dream Plastic Lô C + D, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

14.919

368. Công ty Cổ phần nhựa Châu Âu KCN Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

5.806

369. Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam Lô B1, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất dây cáp điện

1.334

370. Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea Việt Nam KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất dây điện từ và các loại đồng

2.783

371. Công ty TNHH ACE Antenna KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất ăng ten, bộc lọc tần

1.884

372. Công ty TNHH Dorco Vina – Chi nhánh Hà Nam Đường D3, khu G, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

3.618

373. Công ty Honda Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam KCN Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất lắp ráp xe gắn máy và các phụ tùng xe máy honda

8.056

374. Công ty TNHH SRE Việt Nam KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại

1.298

375. Công ty TNHH Anam Electronics Việt Nam KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Sản xuất các sản phẩm điện tử, âm thanh

1.174

376. Công ty TNHH Finetek Việt Nam Lô A1, 3, đường N2, khu A, KCN Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất linh kiện điện tử

1.608

377. Công ty TNHH Hankook AI Tec Vina KCN Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất linh kiện điện tử

1.129

378. Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina KCN Đồng Văn I mở rộng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Sản xuất linh kiện điện tử

10.242

379. Công ty FrieslandCampina Hà Nam Cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Sữa và các sản phẩm từ sữa

4.811

380. Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Phủ Lý Thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Sản xuất bia

5.998

381. Công ty TNHH Number One Hà Nam Cụm công nghiệp Kiện Khê, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Sản xuất đồ uống giải khát và thực phẩm

3.123

382. Công ty CP Hacera Cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Khai thác đất sét, cát, sỏi; sản xuất gạch men

2.160

4. Tỉnh Hải Dương

383. Công ty TNHH công nghiệp Oriental Sports Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Sản xuất giày dép

1.041

384. Công ty TNHH Quốc Tế Ngân Tường Lô 01, 02, 03 Điểm tiểu thủ công nghiệp, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Sản xuất sợi

3.110

385. Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng Cụm công nghiệp Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất giầy dép

1.916

386. Công ty TNHH Vietory Phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Sản xuất giày dép

1.319

387. Công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất giầy dép

2.735

388. Công ty TNHH Dệt Pacipic Crystal KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt

3.243

389. Công ty TNHH Best Pacific Việt Nam Lô đất IN4.1.1 KCN Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

4.696

390. Công ty TNHH Thương mại Bảo Long KDC Bình Giang, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Sản xuất kinh doanh sợi, vải

4.226

391. Công ty TNHH may Tỉnh Lợi KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

6.531

392. Công ty Cổ phần Tấn Hưng Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.308

393. Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài Phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Sản xuất giấy, bao bì

2.900

394. Công ty TNHH Thành Dũng Phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

3.513

395. Công ty TNHH FJ Plastics Việt Nam Cụm công nghiệp phía Tây, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.015

396. Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ nhất – Chi nhánh Hải Dương KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.065

397. Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất các sản phẩm khác từ nhựa

1.420

398. Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.753

399. Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn Precision KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

1.901

400. Công ty Cổ phần Trung Kiên Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Sản xuất bao bì từ nhựa

3.418

401. Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường An Phát xanh Cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Sản xuất bao bì từ nhựa

12.655

402. Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

1.044

403. Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Sản xuất đồ chơi, trò chơi

2.380

404. Công ty TNHH During Việt Nam Lô đất XN 1, 1, KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất xe có động cơ

1.560

405. Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam Lô đất XN42, I, KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

1.986

406. Công ty TNHH Shin Yang Metal Việt Nam KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

2.162

407. Công ty TNHH Tung Yang Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật

2.103

408. Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

2.164

409. Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam Cụm công nghiệp Ngũ Hùng, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Sản xuất đồ chơi, trò chơi

2.300

410. Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

2.471

411. Công ty TNHH dây và cáp điện ôtô Sumiden VN KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.115

412. Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.054

413. Công ty TNHH GFT Việt Nam Xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Sản xuất, gia công chế tạo đồ chơi trẻ em

3.695

414. Công ty TNHH Nhôm Đông Á Phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Sản xuất nhôm định hình

4.964

415. Công ty TNHH Kefico Việt Nam KCN Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

5.624

416. Công ty TNHH KPF Việt Nam KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

6.285

417. Công ty TNHH Uniden Việt Nam Lô 5.1, KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất thiết bị truyền thông

1.045

418. Công ty TNHH Ilshin Electronics Vina KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.147

419. Công ty TNHH Aiden Việt Nam KCN Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.090

420. Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao An Phát KCN công nghệ cao An Phát, Km47, QL5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

3.775

421. Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

2.407

422. Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

2.627

423. Công ty TNHH SD Global Việt Nam KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

4.460

424. Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất linh kiện điện tử

3.522

425. Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

4.507

426. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình – NM Bắc Dương Xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác

5.053

427. Công ty TNHH PCC Lục Xương Việt Nam KCN Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất kim loại

1.038

428. Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương Thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Sản xuất sắt, thép, gang

1.202

429. Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất kim loại

1.283

430. Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương Xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Sản xuất sắt, thép, gang

3.892

431. Công ty Cổ phần thép Minh Phú – Hải Dương Lô CN7,3, KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Sản xuất sắt, thép, gang

5.285

432. Công ty Cổ phần Tân Hà Kiều Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Luyện kim – Công nghiệp nặng

51.183

433. Công ty Cổ phần Luyện kim Tân Nguyên Hải Dương VN Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Luyện kim – Công nghiệp nặng

86.999

434. Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Sản xuất gang thép

104.141

435. Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Gia Việt Số 23/15, phố Cựu Khê, khu 9, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Xay xát và sản xuất bột

1.443

436. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương Phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.109

437. Công ty Cổ phần Trúc Thôn Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Sản xuất gạch ốp lát, gạch chịu lửa và đất đèn

4.215

5. Thành phố Hải Phòng

438. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất điện

1.717.503

439. Công ty TNHH Tân Vĩnh Hưng Xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

1.115

440. Công ty TNHH Giầy Stateway Việt Nam Phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Sản xuất giầy dép

1.015

441. Công ty TNHH Sao Vàng Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Sản phẩm giầy da

1.232

442. Công ty Cổ phần Thuận Ích Tầng 3 tòa nhà Tower, 32 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Sản xuất giày, dép

1.609

443. Công ty TNHH Đình Vàng 1167 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Sản xuất giầy dép da xuất khẩu

1.388

444. Công ty TNHH công nghiệp giầy Aurora Việt Nam Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất giầy xuất khẩu

3.662

445. Công ty TNHH Jasan Việt Nam Số 2, đường 17, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

4.158

446. Công ty TNHH Regina Miracle international Việt Nam Số 9 đường Đông Tây, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

48.404

447. Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Thủy Hải Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.433

448. Công ty Cổ phần hoá chất Minh Đức Xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất hóa chất cơ bản

8.520

449. Công ty TNHH Vinh An Xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất nhựa

1.107

450. Công ty TNHH Terai Vina KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ nhựa tổng hợp

1.190

451. Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng Lô D3, D6, KCN Nomura Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.281

452. Công ty TNHH SIK Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.390

453. Công ty TNHH Zhongxin Ya Tai Lô L1.9A và L1.9B KCN Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.379

454. Công ty TNHH Cheng – V Lô L3.5B KCN Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

1.434

455. Công ty TNHH Takata Precision Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất và lắp ráp linh kiện nhựa kỹ thuật có độ chính xác cao

1.499

456. Công ty công nghiệp nhựa Chinhuei Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.987

457. Công ty TNHH nhựa Phú Lâm Km9, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Sản phẩm giả da, màng nhựa

6.307

458. Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam KCN Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Sản xuất lốp ô tô

2.418

459. Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong Số 2, đường An Đà, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Sản xuất ống nhựa PVC các loại

6.024

460. Công ty TNHH Sunmax Việt Nam Km8, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

2.430

461. Công ty TNHH Nichias Hải Phòng KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất gioăng đệm, bộ lọc khí

1.671

462. Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.005

463. Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại Tuấn Anh Số 577, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Sản xuất đệm

1.156

464. Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất thiết bị điện

1.243

465. Công ty CNTT Nam Triệu Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Đóng mới, sửa chữa tàu thủy

1.428

466. Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Lô IN,1,3, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất máy in, máy Photocopy

1.337

467. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.239

468. Công ty TNHH Synztec Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất và kinh doanh các linh kiện phụ kiện

1.838

469. Công ty TNHH Iko Thompson Việt Nam KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất vòng bi và các máy móc

1.865

470. Công ty TNHH HT Solar Việt Nam Lô F3 KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu

4.329

471. Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất phụ tùng ô tô

2.074

472. Công ty Cổ phần Polyfill Lô CN1, 01 KCN Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng Sản xuất hạt filer masterbatch và compound

5.055

473. Công ty Cổ phần cáp điện LS VINA Cầu Bính, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Sản xuất các loại cáp điện

4.726

474. Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện ôtô

4.639

475. Công ty TNHH Hapaco Km 17 quốc lộ 5, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất bao bì bằng gỗ

6.823

476. Công ty TNHH Thủy tinh Sanmiguel Yamamura Hải Phòng Số 17A Ngô quyền, thành phố Hải Phòng Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

6.942

477. Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Sản xuất thép thanh xây dựng

7.024

478. Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast KKT Đình Vũ, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng Sản xuất ô tô

9.083

479. Công ty sản xuất thép ÚC SSE Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Sản xuất các cấu kiện kim loại

9.863

480. Công ty TNHH CN chính xác EVA Hải Phòng 139 Đại lộ Đông Tây, KCN VSIP, thành phố Hải Phòng Sản xuất Khuôn mẫu chính xác

1.165

481. Công ty TNHH Woosung Electronics Lô K2, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

1.695

482. Công ty TNHH Ohsung Vina Lô C5,1 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

1.634

483. Công ty TNHH Krems Việt Nam Lô N4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

1.923

484. Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam Lô 56A, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

1.672

485. Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam Lô G1 KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

1.631

486. Công ty TNHH Rorze Robotech KCN Nomura, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất rô bốt công nghiệp

2.490

487. Công ty TNHH Halla Electronics Vina Lô L4, KCN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

2.430

488. Công ty TNHH Haengsung Electronics Lô K1, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

3.037

489. Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam Số 143,145, đường số 10, KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất thiết bị điện tử

6.923

490. Công ty TNHH điện tử Dong Yang Lò C5, 3, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

3.212

491. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam – Hải Phòng KCN Tràng Duệ, An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất thiết bị điện tử

10.627

492. Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng Lô I4, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

10.672

493. Công ty TNHH LG Dislay Việt Nam Hải Phòng Lô E KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sản xuất linh kiện điện tử

23.105

494. Công ty TNHH Ống thép Vinapipe Km9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Sản xuất sắt, thép, gang

1.319

495. Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật Km9, Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Đúc sắt thép

1.456

496. Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến hàng Xuất nhập khẩu Đà Nẵng Số 31 Đông Khê, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Đúc kim loại

3.068

497. Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận KCN Đình Vũ, thành phố Hải Phòng Sản xuất sắt, thép, gang

5.339

498. Công ty Cổ phần luyện thép Việt Ý KCN Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Sản xuất phôi thép

33.423

499. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng 16 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng SP bia hơi, bia chai

2.046

500. Công ty Cổ phần Habcco Hải Phòng Thị trấn Trường Sơn, An Lão, thành phố Hải Phòng Sản xuất Bia chai, lon

5.505

501. Công ty TNHH chế tạo Canadian Solar Việt Nam D11 số 5 đường Đông Tây, KCN VSIP, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

1.872

6. Tỉnh Hưng Yên

502. Công ty Cổ phần Quốc Tế INOX Hoà Bình Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thép, inox

1.087

503. Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.132

504. CN Công ty TNHH La vie tại Hưng Yên Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất đồ uống

1.179

505. Công ty cổ phần Mavin Austfeed Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.235

506. Công ty TNHH SX-TM Hòa Bình Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất Inox

1.272

507. Công ty Cổ phần Agrifeed Việt Nam Thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.347

508. Công ty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên Sản xuất thức ăn chăn nuôi

1.530

509. Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam Lô đất C6 và C7 KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên SX thiết bị y tế, bộ phận máy bay

1.688

510. Công ty Cổ phần công nghệ cao TRAPHACO Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thuốc

1.903

511. Công ty TNHH TOKO Việt Nam Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất gạch ốp lát

4.164

512. Công ty Cổ phần khai thác và quản lý dịch vụ đô thị Ecopark Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Chiếu sáng

6.764

513. Công ty TNHH điện tử Annex Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Sản xuất linh kiện

1.019

514. Công ty Cổ phần Haplast Thôn Đỗ Hạ, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Sản xuất túi nhựa

1.129

515. Công ty cổ phần New Rice Km30, Quốc lộ 5A, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Sản xuất bánh kẹo

1.210

516. Công ty TNHH PMJ Greentech Phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất

1.314

517. Công ty TNHH Suzuran Việt Nam Lô đất số M2, M3, M4, Khu Công Nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên Sản xuất vải dệt thoi

1.731

518. Công ty TNHH NKC Hưng Yên Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất

1.928

519. Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật – chi nhánh Hưng Yên KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất khí đốt

4.536

520. Công ty Cổ phần Sợi Việt Nhật Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sợi

1.449

521. Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan (Việt Nam) KCN Phố Nối B, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

1.941

522. Công ty TNHH dệt may Lee Hing Việt Nam Lô 4, KCN Dệt May Phố Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

6.162

523. Công ty TNHH Giày Ngọc Tề Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất giày dép

3.037

524. Công ty Cổ phần Hưng Phú KCN Dệt may Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sợi, dệt vải

2.951

525. Công ty TNHH MTV Dệt 8 – 3 Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sợi

2.564

526. Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên KCN Dệt may Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sợi

2.638

527. Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.078

528. Công ty Cổ phần thép không gỉ A&T Km31, QL 5A, thôn Trại, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.649

529. Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất bao bì từ giấy và bìa

3.700

530. Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất giấy lụa

3.320

531. Công ty TNHH SOC Việt Nam Lô đất G7, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu

1.074

532. Công ty TNHH Vietinak Lô đất số C5, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

1.015

533. Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Minh Tâm Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.102

534. Công ty TNHH thiết bị điện nước Phúc Hà Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.786

535. Công ty Cổ phần nhựa OPEC Lô 16, đường 206, Khu A, KCN Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.320

536. Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên Số 115, Nguyễn Thiện Thuật, phường Minh khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Sản xuất nhựa

4.160

537. Công ty TNHH AAB Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.601

538. Công ty TNHH PIC Việt Nam Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.138

539. Công ty Cổ phần Thuận Đức Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Sản xuất nhựa, bao bì

1.934

540. Công ty TNHH An Quý Hưng Yên Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

3.085

541. Công ty TNHH Song Long Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất nhựa

3.555

542. Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam KCN Thăng Long II, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất máy thông dụng khác

1.214

543. Công ty TNHH Thép Dây Hòa Phát KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng

1.673

544. Công ty TNHH Dây và cáp điện Ngọc Khánh Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất dây cáp điện

1.392

545. Công ty TNHH Dây và cáp điện ô tô Sumiden VN – Chi nhánh Hưng Yên Lô đất E7 và E8, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.987

546. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

1.749

547. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thái Dương Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất các sản phẩm Inox

2.027

548. Công ty Cổ phần kính an toàn Việt Nhật Km29+500 QL5A, thôn cầu Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

2.086

549. Công ty TNHH thép cán nguội Hòa Phát Khu D, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất các sản phẩm thép

2.639

550. Công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất Bao Bì Việt KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất Bao bì

2.491

551. Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp

2.101

552. Công ty TNHH Toto Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên Lô đất số M7, M8, KCN Thăng Long II, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

10.133

553. Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên Km7 quốc lộ 39, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.712

554. Công ty TNHH Dorco Vina Đường B3, khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất dao cạo râu

4.883

555. Công ty TNHH Kết cấu thép 568 Km 33, Quốc lộ 5A, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất máy móc thiết bị

2.924

556. Công ty TNHH Thiết bị điện Lioa Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn

3.054

557. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

6.526

558. Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa Đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thép xây dựng

13.978

559. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc Khu D, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Gia công cơ khí

1.516

560. CN Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất ống thép, phụ kiện nối

11.264

561. Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy

10.455

562. Công ty TNHH HOYA Glass Disk VN II KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất đĩa

12.382

563. Công ty TNHH Dong Yang E và P Việt Nam Xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

1.041

564. Công ty Cổ phần Minh An Thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

1.407

565. Công ty TNHH Hamaden Việt Nam KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

2.204

566. Công ty TNHH Sews – Components Việt Nam Lô D2 và D3, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

2.231

567. Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

4.046

568. Công ty TNHH Kyocera Việt Nam Lô đất B1, KCN Tăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất linh kiện điện tử

5.128

569. Công ty TNHH Thép Nhật Quang Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thép

1.570

570. Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát Đường B4, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất ống đồng

2.782

571. Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sắt, thép

6.871

572. Công ty Cổ phần thép Việt – Ý KCN Phố Nối A, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thép xây dựng

4.784

573. Công ty TNHH Tôn Hòa Phát Đường E1, khu E, KCN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sắt, thép, gang

10.067

574. Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sắt, gang, thép

45.608

575. Công ty TNHH MTV Kinh Đô miền Bắc Km 22 QL5A, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Sản xuất các loại bánh từ bột

2.043

576. Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất thực phẩm

1.852

577. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất bia, rượu

2.099

578. Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Bán buôn và bán lẻ

3.018

579. Công ty TNHH Taeyang Việt Nam KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

3.302

580. Chi nhánh Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam KCN Như Quỳnh A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

19.319

581. Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Hưng Yên Đường N4, khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất sứ vệ sinh cao cấp

1.287

582. Công ty Cổ phần NPG – Hưng Yên Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Sản xuất gạch ốp lát các loại

2.479

7. Tỉnh Nam Định

583. Công ty TNHH Viet Power Thôn Nguyễn Đào, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Sản xuất giày dép

1.274

584. Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam Số 63 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Sản xuất sợi

1.480

585. Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định Số 4 đường Hà Huy Tập, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Sản xuất vải dệt thoi

1.803

586. Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam – nhà máy sợi Vinatex Nam Định KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Sản xuất khác chưa được phân vào đâu – sản xuất sợi

1.861

587. Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam Thôn Đông Kỳ, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Sản xuất giày dép

5.781

588. Công ty TNHH Youngone Nam Định KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

3.112

589. Công ty Cổ phần TCE Vina Denim KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Hoàn thiện sản phẩm dệt

3.610

590. Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam Khu Song Khuê, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Sản xuất giày dép

5.407

591. Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định Số 43 Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

11.026

592. Công ty TNHH Dream Plastic Xóm 10, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.396

593. Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định Số 67 Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu – Sản xuất dây lưới thép

1.692

594. Công ty TNHH Thắng Lợi Số 5, đường N1, cụm công nghiệp An Xá, tỉnh Nam Định Đúc thép chịu nhiệt, thép chế tạo, gang đúc

1.458

595. Công ty TNHH Kim khí Anh Tú KCNTT Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Bán buôn kim loại và quặng kim loại

3.686

8. Tỉnh Thái Bình

596. Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Vũ Đăng Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Sản xuất sợi, dệt

1.086

597. Công ty TNHH Creative Source Việt Nam Lô CN2&CN3, cụm công nghiệp Minh Lãng, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Sản xuất giầy dép

1.451

598. Công ty TNHH Thương Mại dệt may An Nam Lô 10.7, đường Nguyễn Đình Chính, tổ 37 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

1.069

599. Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor Tầng 4, số 18, phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất sợi, dệt

2.602

600. Công ty TNHH TAV Lô A4 KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

1.194

601. Công ty Cổ phần sản xuất xơ Polyester Thái Bình Số 102, khu 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Sản xuất sợi

1.662

602. Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ Cụm công nghiệp Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Sản xuất giày dép

1.477

603. Công ty TNHH Hợp Thành Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

1.514

604. Công ty Cổ phần dệt sợi Dam San Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

1.576

605. Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

1.928

606. Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL Lô 159/14 KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Sản xuất sợi

1.939

607. Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

5.544

608. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Long Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất may mặc

3.845

609. Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Số 128 Lê Quý Đôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất hàng may mặc

1.607

610. Công ty TNHH U-Li Việt Nam Lô CN3, KCN Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

1.259

611. Công ty TNHH công nghiệp Tactician KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp khác

1.429

612. Công ty TNHH may Texhong Thái Bình KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp khác

1.953

613. Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất cơ khí

1.837

614. Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam Lô B8, B9, B10, KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất dao kéo, đồ kim loại

1.819

615. Công ty Cổ phần gạch ốp lát Thái Bình Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

2.294

616. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đức Quân KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp khác

1.033

617. Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hảo Cảnh KCN xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

1.575

618. Công ty hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO Thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

4.466

619. Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình KCN Tiền Hải, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

1.741

620. Công ty Cổ phần Videcor Nhà bà Huyền, tổ 14, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

4.552

621. Chi nhánh Công ty cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng – Nhà máy gạch men Mikado KCN xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

1.010

622. Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam KCN Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Sản xuất công nghiệp

31.750

623. Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen Số 18, Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Đồ uống, nước giải khát

1.017

9. Tỉnh Vĩnh Phúc

624. Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất trang phục

2.036

625. Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam Lô C, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

1.215

626. Công ty TNHH Vina Union KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.379

627. Công ty TNHH DST Vina KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.920

628. Công ty hữu hạn công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.012

629. Công ty hữu hạn công nghiệp rèn dập VietSheng KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.087

630. Công ty TNHH Piaggio Việt Nam KCN Bình Xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất mô tô, xe máy

2.400

631. Công ty ô tô Toyota Việt Nam Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất xe có động cơ

2.916

632. Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam (Nay là Công ty TNHH HITACHI ASTEMO VĨNH PHÚC) Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất phanh ô tô, xe máy

4.140

633. Công ty TNHH Sekonix Vina KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất máy chuyên dụng khác

4.478

634. Công ty TNHH thương mại Khánh Dư Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Gia công cơ khí, xử lý tráng phủ kim loại

7.082

635. Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

6.533

636. Công ty Honda Việt Nam Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất mô tô, xe máy

13.140

637. Công ty TNHH Compal Việt Nam KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính

3.554

638. Công ty TNHH DKT Vina KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

1.681

639. Công ty TNHH Daeduck Việt Nam KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

1.698

640. Công ty TNHH Actro Vina KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

1.828

641. Công ty TNHH Optrontec Vina KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

3.003

642. Công ty TNHH Nanos Việt Nam KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

2.791

643. Công ty TNHH Interflex Vina KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

2.187

644. Công ty TNHH UJU Vina Số 55, Lô CN12, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

2.884

645. Công ty TNHH Vina Newflex KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

2.751

646. Công ty TNHH Solum Vina KCN Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện t

3.583

647. Công ty TNHH Jahwa Vina Lô CN10, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

3.686

Ố4S. Công ty TNHH Power Logics Vina KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

4.817

649. Công ty Cổ phần Cammsys Việt Nam KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

5.304

650. Công ty TNHH Diostech Vina KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử và dụng cụ quang học

5.690

651. Công ty TNHH Haesung Vina Lô CN7, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

8.565

652. Công ty TNHH BHFLEX Vina KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

12.715

653. Công ty TNHH Partron Vina Lô 11, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Sản xuất linh kiện điện tử

11.714

654. Công ty TNHH Thụ Ngọc Hằng Thôn 1, làng Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đúc sắt thép

1.680

655. Công ty Cổ phần thép Trường Biện KCN Đồng Văn, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đúc sắt thép

2.214

656. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thép Việt Nga Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đúc sắt thép

3.185

657. Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Đúc sắt thép

5.678

10. Tỉnh Ninh Bình

658. Công ty TNHH sản xuất giày Chungjye Ninh Bình Việt Nam Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu

1.001

659. Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam Cụm công nghiệp Yên Lâm, thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Sản xuất da, giày dép

4.093

660. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Lam Giang Km3, đường 1A, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Sản xuất sợi

4.520

661. Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Sản xuất da, giày dép

4.649

662. Công ty TNHH May Nienhsing Ninh Bình KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình Sản xuất hàng may mặc

53.642

663. Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Sản xuất hoá chất và phân bón

22.967

664. Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Binh Sản xuất phân đạm Urê

323.942

665. Công ty TNHH Long Sơn Lô C21 KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Sản xuất ắc quy

1.311

666. Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Lắp ráp ô tô

5.522

667. Công ty TNHH MCNEX VINA KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Lắp ráp Camera modul

10.767

668. Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Điệp (Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam) KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Sản xuất thép xây dựng

5.522

669. Công ty TNHH Chang xin Việt Nam Lô C12 KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Sản xuất và sơ chế phôi kim loại

6.431

670. Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Kinh doanh chế biến rau củ quả

1.799

III. BẮC TRUNG BỘ

1. Tỉnh Thanh Hóa

671. Công ty TNHH giày ARESA Việt Nam Lô D, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

2.084

672. Công ty CP Mía đường Lam Sơn Khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất đường

2.068

673. Công ty CP Mía đường Nông Cống Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất đường

1.136

674. Công ty TNHH giầy Rollsport 1 Việt Nam KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

7.361

675. Công ty TNHH Giầy SUNJADE Việt Nam Lô B, KCN Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

2.601

676. Công ty TNHH Giầy ANNORA Việt Nam Xã Xuân Lâm, Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

8.728

677. Công ty TNHH Giầy ALENA Việt Nam Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

5.893

678. Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

4.725

679. Nhà máy điện Nghi Sơn 1 Xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất điện

601.788

680. Công ty CP Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất và chế biến sữa

1.954

681. Công ty CP Giấy Mục Sơn Khu 3, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giấy bao bì cát tông

2.461

682. Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất bia

3.916

683. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất xăng, dầu và khí đốt

400.159

684. Công ty TNHH Vật tư ngành Giầy Winner Việt Nam KCN Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

2.022

685. Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa – TKV Xóm 8, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Khai thác, sản xuất khoáng sản, nhiên liệu

1.847

686. Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị trấn Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Khai thác, sản xuất khoáng sản, nhiên liệu

1.250

687. Công ty CP đầu tư phát triển Vicenza Lô A Khu CN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Khai thác đá, sỏi, đất sét, sản xuất gạch men

4.457

688. Công ty CP giấy Lam Sơn Xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.258

689. Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam Cụm CN Làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Sản xuất giầy dép

2.370

690. Công ty TNHH Ferocom Thanh Hóa Xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Khai khoáng

14.834

691. Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa May trang phục

3.390

692. Công ty TNHH YOTSUBA DRESS Việt Nam Khu A, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa May mặc, giầy da

1.458

2. Tỉnh Nghệ An

693. Công ty Dệt May Hoàng Thị Loan Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Sản xuất Sợi

4.090

694. Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Sản xuất bột đá siêu mịn

1.291

695. Công ty Cổ phần khoáng sản Toàn cầu KCN nhỏ, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Sản xuất bột đá siêu mịn

1.314

696. Công ty Cổ phần bột Đá trắng Thọ Hợp Xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Sản xuất bột đá siêu mịn

1.707

697. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Chế biến khoáng sản

2.567

698. Công ty TNHH MTV Nhựa Châu Âu Nghệ An KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Sản xuất nhựa và cao su

3.924

699. Công ty Cổ phần tập đoàn bao bì Sài Gòn KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Sản xuất bao bì

1.443

700. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Sản xuất tôn, thép định hình

26.348

701. Công ty TNHH Điện Tử BSE Việt Nam KCN Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An Điện tử

1.442

702. Công ty Cổ phần ván nhân tạo Tân Việt Trung Bắc khu C, KCN Nam Cấm, khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An Ván gỗ công nghiệp

1.029

703. Công ty Cổ phần lâm nghiệp tháng năm Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Sản xuất ván gỗ công nghiệp

4.320

704. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Nghệ An Đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Chế biến sữa bò

1.041

705. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh Số 54, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Sản xuất bia

1.072

706. Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn Xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Sản xuất tinh bột

1.376

707. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Sản xuất bia

1.421

708. Công ty TNHH MTV Masan MB KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Sản xuất thực phẩm

2.406

3. Tỉnh Hà Tĩnh

709. Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

473.982

710. Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh – cơ sở 2 KCN Gia Lách, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn

2.184

711. Công ty Cổ phần Gỗ MDF Thanh Thành Đạt Cụm công nghiệp huyện Vũ Quang, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

5.862

712. Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh Khu Kinh tế Vũng Áng, Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất sắt, thép, gang

3.944.634

713. Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh Km 12, đường tránh thành phố Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.724

714. Công ty Cổ phần Chè Hà Tĩnh Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Buôn bán chè

1.250

715. Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh Cụm công nghiệp, tiểu thủ CN Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng máy

2.304

4. Tỉnh Quảng Bình

716. Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản miền Trung (Trạm 2) Xóm Đồn, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Khai thác khoáng sản

1.131

717. Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long Xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Khai thác khoáng sản

1.001

718. Công ty TNHH Khai Khoáng Sơn (Trạm 45-Việt Á) Thôn Đông Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Khai thác khoáng sản

6.108

5. Tỉnh Quảng Trị

719. Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị Số 41, đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Khai thác chế biến quặng

1.081

720. Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Chi nhánh Quảng Trị KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Sản xuất xi măng

1.027

721. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị Số 1 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.593

722. Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.320

723. Công ty Cổ phần gỗ MDF – Geruco Quảng Trị KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Chế biến gỗ ván ép

8.879

6. Tỉnh Thừa Thiên Huế

724. Công ty TNHH Hanesbrands Huế Lô C2, 6 và C2, 7 KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất may mặc

1.169

725. Công ty Cổ phần sợi Phú Gia KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

1.684

726. Công ty Cổ phần sản xuất sợi Phú An Lô B7 KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

3.257

727. Công ty Cổ phần sợi Phú Nam KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

2.269

728. Công ty Cổ phần sợi Phú Bài 2 Lô B, 5, 4, KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

1.840

729. Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Nhà máy sợi Phú Hưng KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

2.174

730. Công ty Cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Lô C, 2, 4 KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất may mặc

1.811

731. Công ty Cổ phần sợi Phú Mai Lô D, KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

2.577

732. Công ty Cổ phần sợi Phú Thạnh KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

2.670

733. Công ty Cổ phần sợi Phú Anh KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

2.922

734. Công ty Cổ phần sợi Phú Việt KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

3.024

735. Công ty Cổ phần sợi Phú Bài KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất sợi

5.471

736. Công ty Cổ phần Dệt may Huế 112 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất may mặc

5.289

737. Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam) Lô B,13, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất vỏ lon

2.681

738. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Lô B8, KCN Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất bia

2.293

739. Công ty Cổ phần Frit Huế Lô 1A KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất gạch men

1.245

740. Công ty Cổ phần gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế Km 9, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel các loại

3.509

741. Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân Khu B, KCN Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Sản xuất men frit

4.822

V. NAM TRUNG BỘ

1. Thành phố Đà Nẵng

742. Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Số 36 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Sản xuất sản phẩm dệt, may

5.235

743. Công ty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc Tế Đường số 3, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Dệt, nhuộm

5.670

744. Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu Lô 4, đường 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất giấy cuộn công nghiệp và bao bì carton

4.034

745. Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất các sản phẩm nhựa

2.091

746. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

7.776

747. Công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam Đường số 5, KCN Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô

1.287

748. Công ty TNHH Matrix Việt Nam Đường số 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất đồ chơi, trò chơi

1.950

749. Công ty TNHH Daiwa Việt Nam Lô M, đường số 5, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất dụng cụ thể thao

3.218

750. Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất đồ chơi trẻ em

1.981

751. Nhà máy sản xuất lon và nắp lon nước giải khát – Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng Lô K, đường số 6, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất vỏ lon

6.124

752. Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Lô A2, đường 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất động cơ xoay chiều khác, một pha

4.714

753. Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng Đường số 7, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất ống tôn, ống thép, tôn cuộn

7.040

754. Tổng trạm Hoà Khánh – Tổng Công ty mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Đường số 9 KCN Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất mạng, truyền dẫn

1.279

755. Công ty TNHH Điện tử Việt Hóa KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất linh kiện điện tử

5.043

756. Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Tường Hựu Lô Q, đường số 7, KCN Hòa khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất kim loại

1.033

757. Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc

13.986

758. Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất và chế tác sắt, thép

8.842

759. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Đà Nẵng Lô Q, đường số 7, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.410

760. Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Sản xuất bia

5.109

2. Tỉnh Quảng Nam

761. Công ty Cổ phần Sợi Hoà Thọ – Thăng Bình Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Sợi

2.060

762. Công ty Giầy Rieker Việt Nam KCN Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Sản xuất giày

1.532

763. Công ty TNHH Sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam Lô A4.2 CNN Tây An, xã Duy Trung, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Sản xuất sợi

3.785

764. Công ty TNHH MTV Sedo Vinako Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Trinh, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Sản xuất trang phục nhuộm

2.240

765. Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam May mặc

7.352

766. Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam KCN Tam Thăng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Sản xuất lốp ô tô và dệt may

4.809

767. Công ty TNHH MTV Tổ hợp Cơ khí Thaco Chu Lai Trường Hải KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất cơ khí

1.712

768. Công ty TNHH MTV vận tải đường bộ Chu Lai KCN Chu Lai, thị trấn Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất và lắp ráp xe Bus

1.102

769. Công ty TNHH Sản xuất lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải – Kia KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất và lắp ráp ô tô

2.803

770. Công ty TNHH GrozBeckert Việt Nam Cụm công nghiệp, TTCN Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Sản xuất linh kiện ngành dệt may

2.192

771. Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp Ô tô tải Chu Lai Trường Hải KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất và lắp ráp ô tô tải

1.712

772. Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô ThaCo Mazda KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất và lắp ráp ô tô Du lịch

3.145

773. Công ty TNHH CCI Việt Nam KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Linh kiện điện tử

1.989

774. Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam – Quảng Nam KCN Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.938

775. Công ty TNHH Number One Chu Lai KCN, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Nước giải khát

2.292

776. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung KCN Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Nước giải khát

3.910

777. Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Sản xuất gạch men

7.507

778. Công ty Cổ phần Đồng Tâm miền Trung KCN Điện Nam, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Sản xuất gạch men

9.458

779. Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Sản xuất gạch men

42.088

3. Tỉnh Quảng Ngãi

780. Công ty TNHH Kingmaker III Việt Nam Footwear Số 1, đường 4A, KCN Việt Nam – Singapore, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất giày, da các loại

1.031

781. Công ty TNHH Shengyang Việt Nam Textile Số 3, đường 2A, KCN Việt Nam – Singapore, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất sợi các loại

1.310

782. Công ty TNHH Xindadong Textiles Việt Nam Số 1A, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VISIP, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất sợi vải

16.660

783. Công ty TNHH hệ thống điện GE Việt Nam Khu kinh tế Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất động cơ điện, Tubin khí

1.560

784. Công ty TNHH Doosan Việt Nam Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất máy thông dụng khác

3.305

785. Nhà máy lọc dầu Dung Quất Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

76.334

786. Công ty TNHH MTV thép dự ứng lực Hòa Phát KCN phía Đông Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất thép dự ứng lực các loại

3.018

787. Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất thép các loại

56.551

788. Công ty Đường Quảng Ngãi Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất đường các loại

3.155

789. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn KCN Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.384

790. Nhà máy sản xuất tinh bột mì Quảng Ngãi (cơ sở Tịnh Phong) Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

7.917

4. Tỉnh Bình Định

791. Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Sản xuất hàng may mặc

1.813

792. Nhà máy chế biến xi titan – Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Chế biến các loại khoáng sản

2.080

793. Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định Số 11 Hà Huy Tập, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Chế biến các loại khoáng sản

4.931

794. Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát – Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài Lô B1, B7, cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa

1.733

795. Công ty Cổ phần năng lượng Bình Định Cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện

1.809

796. Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xây dựng Thiên Phát Lô A1, cụm công nghiệp Hoài Tân, thôn Giao Hội 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất các sản phẩm từ gỗ

1.708

797. Công ty Cổ phần Năng lượng Vân Canh Thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.803

798. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt Quốc lộ 1A, KV7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.786

799. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất sắt, thép, gang, ống nhựa

1.137

800. Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất sắt, thép, gang, ống nhựa

13.606

801. Chi nhánh Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Trung tại Quy Nhơn KCN Phú Tài, KV5, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất thực phẩm đồ uống

1.073

802. Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh – Chi nhánh 3 – Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Làng Hòn Mè, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột sắn

2.558

803. Nhà máy Chế biến đá ốp lát Bình Định – Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài Lô A3, A4, A5, A6, cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Sản xuất, chế biến đá

1.521

804. Công ty TNHH Đá Granite Đông Á Thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Sản xuất đá, cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

2.431

805. Xí nghiệp 380 – Chi nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài Khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất, chế biến đá

1.506

806. Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định – Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô A2.1, A2.2, A2.3 và A2.4 KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

2.186

807. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý, Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Xây dựng nhà các loại, kinh doanh du lịch

1.851

808. Công ty TNHH ANT Lô A1.5 và lô A1.6, KCN Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.468

5. Tỉnh Phú Yên

809. Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên Xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên Sản xuất tinh bột sắn

2.257

810. Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Sản xuất tinh bột sắn

1.905

811. Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung tại Phú Yên 265 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước giải khát

1.413

812. Cộng ty TNHH Công nghiệp cổ phần Việt Nam Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên Sản xuất đường

91.816

6. Tỉnh Khánh Hòa

813. Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang Km 1447 quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Sản xuất sợi

3.101

814. Nhà máy Thuốc Lá KhaToCo tỉnh Khánh Hoà – Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Sản xuất sản phẩm công nghiệp khác

1.537

815. Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài – Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Chế biến đá ốp lát

1.217

816. Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Cam Ranh Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Sản xuất xi măng

2.902

817. Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang Lô C3, C4, C5, C6 và một phần C7, KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1.231

818. Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam Lô A4-A8 KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1.031

819. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa Số 58 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Cung cấp nước sạch

1.322

7. Tỉnh Ninh Thuận

820. Công ty TNHH MTV xi măng LUKS (Ninh Thuận) Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Sản xuất xi măng

1.459

821. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thông Thuận Thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Ninh Thuận Chế biến tôm đông lạnh

1.083

822. Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Dệt may

1.547

823. Công ty Cổ Phần cấp Nước Ninh Thuận Số 14 đường Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận sản xuất nước sạch

1.348

8. Tỉnh Bình Thuận

824. Nhà máy điện Diesel Phú Quý Thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận Sản xuất điện

3.608

825. Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1) Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Sản xuất điện

9.207

826. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2) Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Sản xuất điện

4.918

827. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Sản xuất điện

6.780

828. Công ty Cổ phần khoáng sản và thương mại Sao Mai Số 169, 171 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

5.693

829. Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Khai thác quặng kim loại đen và kim loại màu

6.702

830. Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiết Phát Thôn 4, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Chế biến thực phẩm

1.351

831. Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên Cụm CN, TTCN Bắc Bình 2, khu phố Bắc Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

7.507

832. Công ty TNHH Japfa Comfeed Bình Thuận Thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đúc Linh, tỉnh Bình Thuận Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

3.597

VI. TÂY NGUYÊN

1. Tỉnh Kon Tum

833. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Vi Na Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Chế biến tinh bột sắn

1.850

834. Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum Thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Chế biến tinh bột sắn

1.572

835. Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên – Đăk Hà Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Chế biến thực phẩm

1.954

836. Chi nhánh Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đăk Tô Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Chế biến tinh bột sắn và cồn

2.088

2. Tỉnh Gia Lai

837. Chi nhánh Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP – Công ty MDF Vinafor Gia Lai Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

3.288

838. Chi nhánh Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi – Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai Xã Đăk Ta Lay, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.196

3. Tỉnh Đắk Lắk

839. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước – CN Đắk Lắk Thôn 2, xã Krông Á, Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk Sản xuất công nghiệp

1.926

840. Công ty Cổ phần thép Đông Nam Á KCN Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thut, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất sắt, thép, gang

40.123

841. Công ty TNHH Thương Mại Khánh Dương Đắk Lắk Thôn 3, xã Krông Jing, huyện M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất tinh bột, sản phẩm tinh bột

1.303

842. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung – Nhà máy bia Đắk Lắk Số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất bia, mạch nha ủ men bia

3.778

843. Công ty TNHH Nông sản Tây Nguyên Thôn 2, xã Ea Kiêt, Cư’ M’Gar, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất công nghiệp

1.069

844. Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk Buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Sản xuất tinh bột, sản phẩm tinh bột

1.264

845. Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk Số 01 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Cung cấp dịch vụ môi trường

1.679

4. Tỉnh Đắk Nông

846. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Bison Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Sản xuất gỗ MDF

2.757

847. CN Tập đoàn công nghiệp than – KSVN – Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông Sản xuất kim loại

2.334

848. Công ty TNHH Đại Việt Lô CN5, KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông Sản xuất cồn

1.031

5. Tỉnh Lâm Đồng

849. Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV Đường Phan Đình Phùng, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng Khai thác và chế biến khoáng sản

209.342

850. Công ty TNHH Lang Hanh Thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Sản xuất gạch

5.421

851. Công ty CP cấp nước Sài Gòn Đan Kia Nhà máy nước sạch Đankia 2, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.083

852. Công ty CP Thắng Đạt (Nhà máy Gạch Tuynel) Thôn BoKongBang, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất gạch

2.201

853. Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng Quốc lộ 20, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất phân bón

1.337

854. Công ty CP cấp thoát nước Lâm Đồng (Nhà máy nước Đà Lạt) Số 50 Hùng Vương, P9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất nước sạch

1.073

855. Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất vật liệu xây dựng

7.748

856. Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành Số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất vật liệu xây dựng

3.316

857. Công ty TNHH Sợi Đà Lạt Lô A8 Cụm công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất sợi

1.168

858. Công ty CP Bia Sài Gòn – Lâm Đồng Lô CN5, Khu CN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Sản xuất đồ uống

2.473

VII. ĐÔNG NAM BỘ

1. Thành phố Hồ Chí Minh

859. Chi nhánh Công ty cổ phần Kizuna JV D8/33Y ấp 4, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất May mặc

1.063

860. Công ty TNHH MTV Dệt may 7 109A Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.246

861. Công ty TNHH Sheico Việt Nam – KCN Đông Nam VRG Lô L1, đường N5, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.209

862. Công ty TNHH Công nghiệp Jye Shing- Sepzone Linh Trung 1 Lô 107, 111, KCX Linh Trung 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giày dép

1.155

863. Công ty TNHH Nobland Việt Nam Lô 1, 8 khu A1, 4, 8 A4, 1, 3 và 9, 10 KB1, KCN Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.071

864. Công ty TNHH Dinsen Việt Nam Khu B3, khu JI, J2, số D10/89 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.263

865. Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sợi Việt Đức Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

1.724

866. Công ty Cổ phần Eternal Prowess Số 2969, 2971 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

1.735

867. Công ty TNHH Sung Shin – Sepzone Linh Trung 1 Lô 112, 116, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giày dép

1.992

868. Công ty Cổ phần Bông Thiên Hà Lô C4, 2, đường N8, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

2.180

869. Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Nam Việt 17/6A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh Buôn bán và xử lí làm sạch các sản phẩm dệt, lông thú

3.137

870. Công ty TNHH Dệt Việt Phú Số 127 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

3.595

871. Công ty TNHH Việt Nam Paiho Lô 30, 32 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

2.232

872. Công ty TNHH Worldon Việt Nam – KCN Đông Nam VRG Lô D1, đường D4, KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

8.865

873. Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ B1,1 KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

3.801

874. Công ty Cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

3.272

875. Công ty TNHH Việt Nam Samho Số 1243 Tỉnh lộ 8, ấp Thạch An, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giày dép

7.809

876. Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú Số 48 Tăng Nhơn Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sợi

7.303

877. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 Số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.495

878. Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam- Sepzone Linh Trung 1 Lô 22, 34, 59, 69, 79, 85, KCX Linh Trung 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

12.248

879. Công ty TNHH Freetrend Industrial A Việt Nam – Sepzone Linh Trung 2 Lô 10, 13, 26, 37, KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

6.656

880. Tổng Công ty Việt Thắng Số 127 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

11.226

881. Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam D10/89 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

3.462

882. Công ty Cổ phần Giấy Linh Xuân Số 34 đường 9, khu phố 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất Giấy

1.210

883. Công ty Cổ phần Cát Lợi Số 934 D2, đường D, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

1.433

884. Công ty TNHH Taisun Việt Nam Lô A1,6 đường số N5, KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.783

885. Công ty TNHH Giấy Xuân Mai Lô C6 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

6.169

886. Công ty Cổ phần Thương mại và Bao bì Sài Gòn Lô B56/II, B57/II Đường 2E KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ nhựa

1.129

887. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất từ nhựa, nhựa

1.177

888. Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario E9/58A An Phú Tây Ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất nhựa nguyên sinh

1.240

889. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thải Hồng 258 Trần Đại Nghĩa, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ nhựa gia dụng

1.323

890. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Việt Thành TTN8 Đường số 29, KP5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất nhựa nguyên sinh

1.187

891. Công ty TNHH Bao bì Alpla Việt Nam – KCN Đông Nam VRG Lô B2, B4, đường D4, KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bao bì từ nhựa

1.690

892. Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại – Dịch vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng Lô 28B Đường số 7, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ nhựa gia dụng

1.311

893. Công ty TNHH Nhựa Cơ Khí và Thương Mại Chấn Thuận Thành Số 63/2 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ nhựa gia dụng

1.565

894. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thái Anh Đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, Ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.039

895. Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cát Thái Số 443/11 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.152

896. Công ty TNHH cổ phần Sanofi Việt Nam Lô I, 8, 2 đường D8, Khu công nghệ cao, phường Long Thanh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bao bì từ nhựa

2.071

897. Công ty Cổ phần hỗ trợ Công nghiệp Phước Nguyên (Công ty TNHH MTV Aureumaex Prescision Plastics) Lô HT, 3, 2 Đường D2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.662

898. Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ thương mại Ngọc Nghĩa – Nhà máy Nhựa số 2 Lô số B1,8, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.179

899. Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến Số 948 Hương lộ 2, phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.532

900. Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành Số 19 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.938

901. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thịnh Khang Lô số 14, 16 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.925

902. Công ty TNHH Nhựa Long Thành Số 135A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.339

903. Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến Lô II, 4, 5, 10, 11 đường số 13, nhóm CN II, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bao bì từ nhựa

4.118

904. Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân Số 298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

5.384

905. Chi nhánh Công ty TNHH Tân Tiến Shenko Lô 14, 16A đường C KCN Tân Tạo, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ điện dân dụng

1.076

906. Công ty TNHH Điện cơ SOLEN Việt Nam Số 12 đường 12 KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.019

907. Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Giao thông Sổ 429/4 Song hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất cơ khí

1.278

908. Công ty TNHH Nidec Tosoc Akiba (Việt Nam) KCX Tân Thuận, đường số 16, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất máy móc và thiết bị chưa biết phân vào đâu

1.162

909. Công ty TNHH Sản xuất Constantia Việt Nam Lô III, 6, nhóm CN3, đường số 11, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bao bì

1.187

910. Chi nhánh Dây cáp điện Xe Ôtô Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam Lô C3, 2, khu C3, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất dây cáp điện cho ô tô

1.256

911. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Lô 6,8,10,12 đường số 3 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các sản phẩm bút viết

1.349

912. Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) U02, 12a, KCX Tân Thuận đường số 22, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất thiết bị điện khác

2.871

913. Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung Khu công viên phần mềm Quang Trung, quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất công nghiệp khác

6.273

914. Công ty TNHH UACJ Foundry và Forging VieTNam Lô số 01, 03, 05 – 13 đường số 16, KCX Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất công nghiệp khác

1.347

915. Xí nghiệp Cao su Hóc Môn Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.538

916. Công ty TNHH Công nghiệp Đức Bn Đường số 3, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Chế xuất

1.258

917. Công ty TNHH New- Hanam Lô HT, 3, 1 Đường D2, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất mô tơ, máy phát

1.993

918. Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam Số 693 Quang Trung, phường 12, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu

1.152

919. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ Thông tin VINA Lô 06, khu công viên phần mềm Quang Trung, quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất phần mềm

1.872

920. Công ty TNHH Digital Optics Boeim Tech Việt Nam Số 16 đường 15 khu phố 4, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

1.105

921. Công ty TNHH Kreves Vina – Sepzone Linh Trung 1 Lô 76, KCX Linh Trung, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

1.215

922. Công ty TNHH Hong Ik Vina Số 18 đường 18, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

1.882

923. Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Phương Oanh Số 10/10 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

2.525

924. Công ty TNHH Nidec Copal Precision Việt Nam Lô I, 1, D, 1, đường N1 khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất mô tơ, máy phát

1.850

925. Công ty TNHH Quốc tế Unilever VieTNam Lô số A2, 3, KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất mỹ phẩm

3.287

926. Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation Lô I1, N2 Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất mô tơ, máy phát

4.775

927. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn Lô C45/1, C50/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất thuốc lá

5.820

928. Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam Lô I2A, Khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất khí công nghiệp

8.607

929. Công ty TNHH Sản xuất First Solar Việt Nam – KCN Đông Nam VRG Lô A1 và A2, đường D10, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các mô-đun quang điện mặt trời công nghệ màng mỏng và các bộ phận, bán thành phẩm của mô- đun quang điện mặt trời

46.844

930. Công ty TNHH Matai (Việt Nam) Khu A lô N số 47B, 49, 51, 53, 55, đường Tân Thuận, KCX, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.151

931. Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam – Sepzone Linh Trung 2 Lô số 62a, đường B, KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.328

932. Công ty TNHH Sonion Vietnam Lô I3,9 khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.371

933. Công ty TNHH Mtex (Việt Nam) Đường số 18, KCX Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.518

934. Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam Khu C, lô Q23,30 đường 19, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp

1.067

935. Công ty TNHH MTV Daeyoung Electronics Vina Lô HT,2,1 Đường D2, khu công nghệ cao thành phố, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.986

936. Công ty TNHH Nidec Servo VieTNam Lô I1.3, N1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.495

937. Công ty TNHH PLATEL VINA Lô I, 10, 2 đường D2 KCN phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

1.505

938. Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam – Sepzone Linh Trung 1 Lô 95, 98, KCX Linh Trung 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

3.408

939. Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn Số 65 đường 12, khu phố Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

3.079

940. Công ty TNHH Jabil Việt Nam Lô I8, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

6.782

941. Công ty TNHH Nidec Sankyo VieTNam Lô I1, N1, Khu công, nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

5.400

942. Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex Lô I,11, đường D2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

22.917

943. Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Lô I2 đường D1, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất linh kiện điện tử

35.431

944. Công ty TNHH Vina Wood – Sepzone Linh Trung 2 Lô số 38,43, KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất đồ gỗ

1.316

945. Công ty TNHH Theodore Alexander HCM – Sepzone Linh Trung 2 Lô 50,57 KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

1.809

946. Công ty TNHH Woodworth Wooden (VN) Tỉnh lộ 8, Ấp 12, xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ

2.587

947. Công ty Sản xuất Công nghiệp Bình Phát Lô số 6 Khu G, đường N4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất kim loại

1.140

948. Công ty TNHH Vĩ Kiệt C11/2A Ấp 3, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất sản phẩm từ kim loại

1.181

949. Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Kỳ Phát Lô C8/II, C9/II, C9B/II đường số 2E KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sắt, thép

1.663

950. Công ty Cổ phần Kim Loại MGK Lô số 17 Đường số 8, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sản phẩm kim loại

2.333

951. Công ty Cổ phần thép Á Châu Lô B6 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sắt, thép, gang

3.902

952. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Công nghiệp Nguyễn Tính – Phân xưởng 3 Chi nhánh thành phố HCM Lô 27, 27A, 29A Khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sắt, thép

2.770

953. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL Km9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sát, thép, gang

24.287

954. Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đức C27/II đường số 2 KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất chế biến thực phẩm

1.812

955. Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Thống Nhất Số 12 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa

1.027

956. Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam Lô II,4, đường số 8, nhóm CN II, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất chế biến thực phẩm

2.517

957. Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam Sân bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất chế biến thực phẩm

1.027

958. Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản (Vissan) Số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất chế biến thực phẩm

2.242

959. Nhà máy sữa Sài Gòn – Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Lô 1,18 khu G1, KCN Tân Thới Hiệp, Hương lộ 80, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

2.336

960. Nhà máy Sữa Trường Thọ – Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Số 32 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

1.192

961. Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi – Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bia rượu NGK Sài Gòn Khu C1, đường D3, KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

3.759

962. Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Bia rượu NGK Sài Gòn- Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh Số 187, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

5.276

963. Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam Số 170, đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

5.728

964. Chi nhánh Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước thành phố HCM Lô C21 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

13.599

965. Trung tâm Hạ tầng Mạng Miền Nam – Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng Mạng Số 224, đường Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Viễn thông

1.408

966. Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam MM18 Trường Sơn, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh Viễn thông

2.002

967. Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông FPT Lô 37, 39A, đường 19, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Viễn thông

3.367

2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

968. Cảng liên doanh Việt Nga VietsovPetro Số 73 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

2.041

969. Công ty Cổ phần CNG Việt Nam Đường 15, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

4.027

970. Công ty TNHH Linde Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

16.568

971. Liên doanh Việt – Nga VietsovPetro Số 105, đường Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

267.158

972. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất điện

45.435

973. Nhà máy điện Phú Mỹ BOT 2.2 Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất điện

81.000

974. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất điện

54.920

975. Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất giày dép

1.258

976. Công ty TNHH Vũ Chân KCN Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sợi

3.299

977. Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam KCN Mỹ Xuân B1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sợi

4.688

978. Công ty TNHH San Fang Việt Nam Lô II,4 KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sợi

4.791

979. Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam Lô II, 1, KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm

7.355

980. Công ty TNHH Haosheng Vina KCN Mỹ Xuân A2, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sợi

10.879

981. Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sợi

4.678

982. Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

16.827

983. Công ty Cổ phần FA KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất hóa chất

1.268

984. Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina KCN Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất hóa chất

21.167

985. Công ty TNHH Baconco Chi nhánh Phú Mỹ KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

1.417

986. Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần – Nhà máy Đạm Phú Mỹ KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

24.814

987. Công ty TNHH Starflex Việt Nam Cụm công nghiệp Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.131

988. Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam KCN Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

16.216

989. Công ty TNHH Vard Vũng Tàu KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đóng tàu và cấu kiện nổi

1.505

990. Công ty TNHH Quốc tế All Well Việt Nam Đường số 81, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

1.573

991. Công ty TNHH Thép Sóng Thần Đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.861

992. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC Số 31, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

3.106

993. Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu Đường số 11, KCN Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

1.787

994. Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển PTSC Số 65A, đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận hành, bảo dưỡng các công trình dầu khí và công nghiệp khác

4.261

995. Công ty TNHH CS Wind Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

5.725

996. Công ty TNITH Air Water Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

5.800

997. Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam) KCN Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

5.453

998. Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya – Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

16.966

999. Chi nhánh Công ty TNHH Kính NSG Việt Nam KCN Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

40.262

1000. Công ty Dầu khí Nhật – Việt Tầng 7 Tòa nhà dầu khí, số 8 Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

6.311

1001. Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo Đường 1A, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

1.458

1002. Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

2.671

1003. Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất tôn Tân Phước Khanh KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

2.186

1004. Công ty TNHH Bluescope Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

8.412

1005. Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ KCN Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

8.246

1006. Công ty TNHH Thép SMC KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

8.382

1007. Công ty TNHH Nhôm Toàn cầu Việt Nam KCN Mỹ Xuân B1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

25.827

1008. Công ty TNHH Posco – Việt Nam Lô số 1, KCN Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

27.592

1009. Công ty TNHH thép Tung Ho Việt Nam KCN Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

40.592

1010. Nhà máy thép Pomina 2 KCN Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

35.132

1011. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất các cấu kiện kim loại

44.627

1012. Nhà máy Luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Pomina KCN Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đúc kim loại

3.587

1013. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

73.878

1014. Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen KCN Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất kim loại

5.660

1015. Công ty TNHH Posco SS – Vina KCN Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất sắt, thép, gang

67.905

1016. Công ty TNHH CJ Foods Việt Nam KCN Mỹ Xuân B1, xã Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

2.637

1017. Công ty Cổ phần Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu KCN Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

3.981

1018. Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An – Nhà máy dầu Phú Mỹ KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

6.305

1019. Công ty TNHH Kinh doanh Nông Sản Việt Nam KCN Phú Mỹ 01, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

5.888

1020. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xay xát và sản xuất bột

3.165

1021. Công ty TNHH Thiết bị hệ thống LPG Số 2 ấp Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

1.609

1022. Công ty TNHH Sojitz Việt Nam KCN Phú Mỹ 3, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bán buôn tổng hợp

5.941

3. Tỉnh Bình Dương

1023. Công ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam Lô B-3B3-CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

2.894

1024. Công ty TNHH Quận Thạnh Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

3.670

1025. Công ty Cổ phần giày Đại Lộc Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.605

1026. Công ty TNHH Dệt Tường Long Số 5, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Hoàn thiện sản phẩm dệt

2.383

1027. Công ty TNHH CN Golden Tree Plastics VN Lô E8, E19, KCN Việt Hương 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

1.398

1028. Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa Khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.010

1029. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vinh Phát Đạt Đường 1A, KCN Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất và Kinh doanh vải sợi

1.330

1030. Công ty Cổ phần Sao Việt Đường số 4, KCN Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.320

1031. Công ty TNHH Dream Vina Tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.703

1032. Công ty TNHH Hiệp Dịch Việt Nam Khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.242

1033. Công ty TNHH Bách Đạt Việt Nam Đường số 5, cụm công nghiệp, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

2.037

1034. Công ty TNHH Esprinta (Việt Nam) Đường số 12, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất trang phục, nhuộm

1.552

1035. Công ty TNHH Cự Hùng II Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất đế giày

1.294

1036. Công ty TNHH Đại Hoa Thửa đất số 240, tờ bản đồ số 39, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.557

1037. Công ty TNHH Diamond Việt Nam Đường N6, KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.657

1038. Công ty TNHH Sản xuất Sợi Nam Việt Số 86, Tổ 2, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

1.565

1039. Công ty TNHH Framas Việt Nam Số 9, đường 12, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.421

1040. Công ty TNHH Chain Yarn Việt Nam Lô A,7, CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

5.508

1041. Công ty Liên Doanh Dệt nhuộm Việt Hồng Lô E1, E5, KCN Việt Hương 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

2.744

1042. Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định Khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.864

1043. Công ty TNHH Giày King Maker (Việt Nam) Số 12, đường số 3, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.638

1044. Công ty TNHH YC – TEC Việt Nam Số 7, đường 12, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

2.165

1045. Công ty TNHH Thuộc Da Sài Gòn Tantec Lô M2, M3, KCN Việt Hương 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú

2.405

1046. Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam Số 23, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

2.310

1047. Công ty TNHH Esquel Việt Nam Số 09, đường số 5, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

1.603

1048. Công ty TNHH Đa Hợp Evatech Việt Nam Đường DH 409, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.847

1049. Công ty TNHH giày Thông Dụng Số 1, đường số 5, Khu sản xuất An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày, dép

2.523

1050. Công ty Cổ phần Công nghiệp Đông Hưng Lô 3.2, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

1.369

1051. Công ty TNHH Paihong Việt Nam Lô C_6A_CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác

2.344

1052. Công ty TNHH Công nghiệp Chung Lương Việt Nam Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất vải dệt thoi

2.049

1053. Công ty Cổ phần sợi Việt Trí Đường số 9, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

2.884

1054. Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam Lô E 5 và E 11, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất, gia công các loại giày dép, phụ kiện giày, dép

2.872

1055. Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam Số 150/3 Khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất vải dệt thoi

3.826

1056. Công ty TNHH Hài Mỹ – Nhà máy Sài Gòn Khu sản xuất Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

2.672

1057. Công ty TNHH CN Dệt Huge Bamboo Lô H2, CN, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Hoàn thiện sản phẩm dệt

10.840

1058. Công ty TNHH Dệt KonDo Việt Nam Đường N6, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

2.900

1059. Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

2.093

1060. Công ty TNHH CN Dệt Huge Bamboo – Chi nhánh Bàu Bàng Đường D6, KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Hoàn thiện sản phẩm dệt

20.356

1061. Công ty TNHH Shyang Hung Cheng Cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày, dép

4.078

1062. Công ty TNHH Panko Vina Đường N6, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại hàng dệt

2.890

1063. Công ty TNHH Kỹ Nghệ Evergreen Việt Nam Số 01, đường số 7, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

6.214

1064. Công ty TNHH Chí Hùng Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

3.866

1065. Công ty TNHH Sung Shin A Việt Nam Lô G4A, CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giày dép

5.154

1066. Công ty TNHH Fotai Việt Nam Lô D1, 4, KCN Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất hàng may mặc (Trừ trang phục)

2.727

1067. Công ty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng Lô 1, 2 Khu A, KCN Tân Đông Hiệp A, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)

4.008

1068. Công ty TNHH Công nghiệp Kolon Bình Dương Lô C, 5, CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

6.626

1069. Công ty TNHH KyungBang Việt Nam Lô B, 3A, CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

18.816

1070. Công ty TNHH May mặc Bowker (Việt Nam) Đường số 06, KCN Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.135

1071. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam Lô A6, KCN Dệt May Bình An, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

14.345

1072. Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam Lô A, 10, CN, KCN Bàu Bàng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

8.155

1073. Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Lô B-5B-CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

119.148

1074. Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú Ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

1.315

1075. Công ty TNHH Công nghiệp Bao Bì Ngai Mee Số 9A, đường 6, KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

1.359

1076. Công ty TNHH Công Nghệ In Alliance Số 38, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

1.102

1077. Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương Lô B2, CN, đường D15, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

1.237

1078. Công ty TNHH Giấy Nam Tiến Số 109A/3, tổ 3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm giấy

1.602

1079. Công ty TNHH NTPM Việt Nam Số 22, đường số 23, KCN VSIP II, A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

7.660

1080. Công ty Cổ phần Tetra Pak Bình Dương Số 12, đường số 30, KCN VSIP II, A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa

3.112

1081. Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam Số 22, đường số 8, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất bao bì giấy

2.242

1082. Công ty TNHH MTV Sản xuất Bao bì Giấy Bình Minh Lô A9, đường D2, KCN Đất Cuốc, khu B, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bì

17.938

1083. Công ty TNHH Wattens Việt Nam Số 8, đường Dân Chủ, K.CN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

7.376

1084. Công ty TNHH Bao Bì Dynaplast Việt Nam Số 20, đường số 8, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

1.401

1085. Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương Số 378/18, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

3.842

1086. Công ty TNHH An Hưng Lô E, đường số 4, KCN Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

3.362

1087. Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long Đường N6, KCN Sóng Thần 3, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất bao bì, Carton

1.450

1088. Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam Số 32, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa

4.703

1089. Công ty TNHH Box Pak (Việt Nam) Số 22, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn

7.376

1090. Công ty TNHH Sản xuất Thuận An Số 259/12, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

9.047

1091. Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) Số 8, đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

4.417

1092. Công ty Cổ phần Giấy An Bình Số 27/5A, Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất bột giấy, giấy và bìa

5.318

1093. Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper Khu số 4, KCN quốc tế Protrade, xã An Tây, Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy

109.375

1094. Công ty TNHH giấy Kraft Vina Lô D, 6A, CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

4.637

1095. Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp Omexey Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.516

1096. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì Liên Hiệp Khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất bao bì nhựa

1.010

1097. Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa TKT Việt Nam Thửa đất số 423, tờ bản đồ số 59, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.103

1098. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Bao bì Minh Tường Lô K3, đường N2 và D3, KCN Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.050

1099. Công ty TNHH Camso Việt Nam Số 60/3 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su

1.111

1100. Công ty Cổ phần Gia Lợi Tổ 2, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất bạt nhựa, bạt che

1.194

1101. Công ty TNHH C&H Tarps Tổ 6, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

1.221

1102. Công ty TNHH Patel Việt Nam Lô B5-B8, KCN Việt Hương 2, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

1.788

1103. Công ty TNHH Nhựa Chinli Mỹ Phước Đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.741

1104. Công ty TNHH Sun Ocean Việt Nam Lô CN3, KCN Mai Trung, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.566

1105. Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh Ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.053

1106. Công ty TNHH Acumen Houseware Industry Việt Nam Số 12, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.322

1107. Công ty TNHH Nhựa Chuan Lih Fa (Việt Nam) Lộ B1, B2, KCN Việt Hương 2, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.815

1108. Công ty TNHH Rich Fame Lô C, 7, CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.472

1109. Công ty TNHH Scientex Tsukasa Việt Nam Số 33, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.842

1110. Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam Lô C2, KCN Đồng An II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương Sản xuất đồ nhựa

1.865

1111. Công ty TNHH Hưng Dụ Số 32, đường Dân Chủ, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.184

1112. Công ty Cổ phần Nhựa Tín Kim Đường Đ3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.855

1113. Công ty TNHH Ace Elite Số 2, đường số 24, KCN VSIP II A, phường Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

2.794

1114. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Tường Khang Đường D2 và N5, KCN Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.321

1115. Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina Lô K3, CN, KCN Mỹ Phước II, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

2.239

1116. CN Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam – Xí nghiệp Cao Su Bình Dương Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ cao su

2.430

1117. Công ty TNHH Yuwa Việt Nam Số 15, đường Số 6, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.975

1118. Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Số 7, đường số 2, KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất đồ nhựa

2.949

1119. Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.041

1120. Công ty Cổ phần Găng Việt Thửa đất số 03, Tờ bản đồ số 37, Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

3.707

1121. Công ty TNHH Yokohama Tyres Việt Nam Số 17, đường số 10, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.720

1122. Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam Số 29, đường số 7, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất bao bì từ nhựa

3.503

1123. Công ty TNHH Uy Kiệt Đường ĐH 409, tổ 4, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.613

1124. Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam 1 Số 25, đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

3.145

1125. Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam – Xí nghiệp Lốp Radial Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ cao su

11.660

1126. Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) Số 9, đường Số 2, KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

4.570

1127. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa Lô C, 1, CN, đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

2.880

1128. Công ty TNHH Việt Ý Tổ 4, đường DH409, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

4.901

1129. Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam Lô D3, CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa

10.225

1130. Công ty TNHH Lmat Vina Lô đất C-2E-CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

1.218

1131. Công ty TNHH Midea Consumer Electric Việt Nam Số 40, đường số 6, KCN VSIP I, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất máy thông dụng khác

1.364

1132. Công ty TNHH United Industrial Lô A, 3C, CN, A, 2K, CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.203

1133. Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Bình Dương Số 287/3, khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

1.624

1134. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tico Số 83/2B, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

1.842

1135. Công ty TNHH Quốc tế Di Hưng Khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất và kinh doanh nhôm kính

1.360

1136. Công ty TNHH Quốc tế Công nghiệp Gỗ Yang Cheng Khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.572

1137. Công ty Cổ phần Sáng Tạo Bình Dương Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.188

1138. Công ty TNHH Seohwa Vina Lô B2-B3, CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

1.137

1139. Công ty Cổ phần Gỗ Tân Thành Khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.302

1140. Công ty TNHH CN King Jade Việt Nam Khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.205

1141. Công ty TNHH Takigawa Việt Nam Số 10, đường số 14, KCN VSIP II, A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất, in ấn, thiết kế bao bì

1.917

1142. Công ty TNHH Princemate VN Lô K1-K4, đường D2, N2, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

1.171

1143. Công ty TNHH Sung Gwang Vina Lô A17, đường số 1, cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Gia công, sản xuất đồ dùng trong nhà bếp

1.024

1144. Công ty TNHH Công nghiệp Phúc Cần Lô N3-N7, đường D3, D4, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm kim loại

1.971

1145. Công ty TNHH King Chou Việt Nam Lô F3, CN, F, 4, CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại dây bện và lưới

2.270

1146. Công ty Cổ phần Greatree Industrial Khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.389

1147. Công ty TNHH Rochdale Spears Số 207, đường DT747A, tổ 1, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.410

1148. Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các thiết bị, dụng cụ điện

2.016

1149. Công ty TNHH Honda Metal Industries VN Số 31, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.484

1150. Công ty Cổ phần S.I Casting Việt Nam Đường D2, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ

1.670

1151. Công ty TNHH Tokyo Rope Việt Nam Số 30, đường số 3, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất cáp và dây cáp

2.258

1152. Công ty TNHH Đông Nam Đường DT 743, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

1.645

1153. Công ty TNHH Điện tử và Ngũ kim Gem Việt Nam Đường D1, N2, KCN Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất, gia công sản xuất các sản phẩm ngũ kim, gia công cơ khí

2.111

1154. Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision Số 9, Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

1.785

1155. Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial Số 28, đường số 28, KCN VSIP II, A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất máy chuyên dụng khác

3.046

1156. Công ty TNHH MTV Grand Wood (Việt Nam) Ấp 1, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

2.156

1157. Công ty TNHH Compass II Số 35, Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

2.287

1158. Công ty TNHH Công nghiệp Thread Việt Nam Lô D1, 6, KCN Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu

2.598

1159. Công ty TNHH DSR Vina Lô D, 5G, CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại dây bện và lưới

2.376

1160. Chi nhánh Công ty TNHH nhôm Tiến Đạt Ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

2.208

1161. Công ty TNHH Shinwon Castech Việt Nam KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.928

1162. Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Yacht (VN) Lô A, 9H, CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất pin và ắc quy

2.747

1163. Công ty Cổ phần Tôn Đông Á Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

21.707

1164. Công ty TNHH Takako Việt Nam Số 27, Đại lộ Độc Lập, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác

2.752

1165. Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam Lô C, đường số 1, KCN Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.713

1166. Công ty TNHH Supor Việt Nam Lô A, 1, CN, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

3.341

1167. Công ty TNHH Minh Long I Số 333, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

8.426

1168. Công ty TNHH Sheng Chang Lô I, 1A, CN, KCN Mỹ Phước II, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất pin và ắc quy

3.053

1169. Công ty TNHH Colgate Palmolive Lô D-9, CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất bàn chải, kem đánh răng

3.526

1170. Công ty TNHH United Mechanical Lô M4A CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

1.422

1171. Công ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam Lô E6 CN, E12 CN, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại chưa được phân vào đâu

4.492

1172. Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam Số 18, đường số 3, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất pin và ắc quy

5.628

1173. Công ty Kính nổi Viglacera Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh

3.672

1174. Công ty TNHH Castec Vina Lô C-2A, CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

5.543

1175. Công ty TNHH Vision International Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

6.637

1176. Công ty Cổ phần Công nghiệp Co-Win Fasteners Việt Nam Đường số 2, KCN Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

7.463

1177. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tôn Đông Á Lô A3, đường D4, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

21.707

1178. Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam Số 09, đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thiết bị truyền thông

1.251

1179. Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam Số 01, đường số 12, KCN VSIP II, A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.179

1180. Công ty TNHH Hariki Precision Việt Nam Số 22, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.352

1181. Công ty TNHH Điện Tử TT Đường số 4, KCN Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.508

1182. Công ty TNHH Mega Step Electronics Số 37, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.443

1183. Công ty TNHH Điện Tử Foster (Việt Nam) Số 20, đường số 5, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.499

1184. Công ty TNHH Lumens Vina Lô B-1M-CN, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

1.959

1185. Công ty TNHH II-VI Việt Nam Số 5, đường Số 4, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

5.687

1186. Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam Số 06, đường số 3, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thiết bị và thành phần điện tử, phụ tùng xe cộ

2.285

1187. Công ty TNHH Kurabe Industrial Việt Nam Số 26, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

2.737

1188. Công ty TNHH Wonderful SG Electric Số 16, đường số 10, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

7.576

1189. Công ty TNHH Sài Gòn Stec Số 07, đường số 7, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất linh kiện điện tử

15.719

1190. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh Đường D4, KCN Phú Tân, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

1.113

1191. Công ty TNHH PB Tín Phát Thửa đất 359, Tờ bản đồ 27, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.274

1192. Công ty Cổ phần Latitude Việt Nam Số 29, đường DT 743, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

1.103

1193. Công ty TNHH gỗ Hảo Hảo Lô A25, A26, A27, đường số 9, cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.020

1194. Công ty Cổ phần Omexey Home Furnishing Việt Nam Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)

1.166

1195. Công ty Cổ phần Poh Huat Việt Nam Số 17, đường 26, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1.093

1196. Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh Ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.182

1197. Công ty TNHH Sản xuất gỗ An Cường Lô A17, KCN Đất Cuốc, khu B, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

1.074

1198. Công ty TNHH Timberland Tổ 2, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ

2.651

1199. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Việt Thửa đất 358, Tờ bản đồ 42, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre

1.540

1200. Công ty Cổ phần Đồ gỗ Starwood Việt Nam Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre

1.666

1201. Công ty TNHH InterWood Việt Nam Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

1.478

1202. Công ty Cổ phần Sản xuất Gỗ nhân tạo Tiến Phát Số 06, đường số 2, khu phố 7, Khu tái định cư Phú Hòa, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

2.220

1203. Công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Grand Art VN Đường D17, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

1.477

1204. Công ty TNHH Quốc tế Hằng Phú Tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

1.922

1205. Công ty Cổ phần Green River Furniture Khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

1.526

1206. Công ty TNHH gỗ You Hao Lô 1F5, 1F6, đường CN6, KCN Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

1.738

1207. Công ty TNHH RK Resources Ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

2.370

1208. Công ty TNHH Scancom Việt Nam Lô 10, đường số 8, KCN Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất đồ gỗ

2.639

1209. Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Kaiser 1 (VN) Đường D9, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

3.346

1210. Công ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét Số 11, đường số 6, KCN VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

6.655

1211. Công ty TNHH Luyện cán thép Việt Sinh Thửa đất số 603, Tờ bản đồ số 13, Ấp 6, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

1.063

1212. Công ty TNHH thép Quyền Quyên Khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

1.020

1213. Công ty TNHH thép Kim Trường Hưng Số 139/1B, đường 744, ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các cấu kiện kim loại

1.450

1214. Công ty TNHH MTV Thép Đức Tín Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 49, tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

1.340

1215. Công ty TNHH Tiger Alwin Số 22, đường 26, KCN Sóng Thần II, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

1.544

1216. Công ty TNHH Luyện Cán Thép Hùng Cường Khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

1.266

1217. Công ty TNHH Perstima Việt Nam Số 15 đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất, kinh doanh thép

2.024

1218. Công ty TNHH Thép Quang Thắng Khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

2.818

1219. Công ty TNHH Pol Sheng Fastener (Việt Nam) Đường số 2B, KCN Quốc tế Protrade, phường An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

2.386

1220. Công ty TNHH Baosteel Can Making VN Số 02 đường số 15, KCN VSIP II, A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

2.608

1221. Công ty TNHH Kiswke Việt Nam Lô A, 5A, CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

2.500

1222. Hợp tác xã thép Toàn Lực Ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

4.130

1223. Công ty TNHH Công nghiệp Tung Shin Số 08, đường 18, KCN Sóng Thần II, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

3.454

1224. Công ty TNHH MTV Đại Thiên Lộc Lô CN 8, đường CN 5, KCN Sóng Thần III, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

2.423

1225. Công ty TNHH Thép Tú Sơn Số 03/ĐX4, TH, Tổ 7, ấp Tân Hoa, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sất, thép, gang

4.450

1226. Công ty TNHH Trung Hà Đường ĐH420, tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

5.452

1227. Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Thai Ấp Bình Chánh, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

5.162

1228. Nhà máy thép Pomina 1- Chi nhánh Công ty Cổ phần thép Pomina Số 01, đường 27, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

5.519

1229. Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Nam Kim Lô B2.2, B2.3, đường D3, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

14.763

1230. Công ty Cổ phần Maruichi Sunsteel Đường ĐT743, khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

20.352

1231. Công ty TNHH thép Samina Số 137C, Khu B, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

10.372

1232. Công ty Cổ phần thép Tuệ Minh Lô A5, đường D2, KCN Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

54.843

1233. Nhà máy thép – Tấm lợp Nam Kim 3 Lô A1, đường Đ2, KCN Đồng An 2 , phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

30.736

1234. Công ty TNHH thép VAS An Hưng Tường Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sắt, thép, gang

58.382

1235. Nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam Số 9, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.023

1236. Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương Số 26, đường số 8, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại bánh từ bột

2.175

1237. Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam Số 14, đường số 5, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại bánh từ bột

7.836

1238. Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam Khu phố Đông Tư, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.046

1239. Công ty Cổ phần thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương Lô E3, E4, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa

3.935

1240. CN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà Máy Sữa Việt Nam Lô A, 4, 5, 6, 7, CN, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

3.939

1241. Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam) Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại bánh từ bột

4.338

1242. Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam Số 18, đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại bánh từ bột

6.586

1243. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thực phẩm

8.119

1244. Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát Số 219, Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất nước giải khát

12.660

1245. Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí Hòa Phát Số 300A/2, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

2.189

1246. Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina Lô E, 13, CN, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất các loại bánh từ bột

2.575

1247. Công ty TNHH Aeon Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương Khu phức hợp Canary, Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Bán lẻ siêu thị, trung tâm thương mại

2.989

1248. Công ty Cổ phần Đá hoa Tân An Ấp 3, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Khai thác dá, cát, sỏi, đất sét

1.391

1249. Công ty TNHH Dược phẩm Glomed Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất và kinh doanh Dược phẩm

1.269

1250. Công ty TNHH Rohto Mentholalum VN Số 16 Đường số 5, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

1.691

1251. Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 Số 40, ĐL Tự Do, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

2.008

1252. Công ty TNHH URC Việt Nam Số 26, Đường số 6, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất đồ uống không cồn

6.043

1253. Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương Lô A, Đường số 1, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất sản phẩm khác còn lại chưa được phân vào đâu

5.823

1254. Công ty TNHH MTV CTN Môi Trường Bình Dương Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Khai thác, xử lý và cung cấp nước

1.041

1255. Công ty TNHH Uni – President Việt Nam Số 16 – 18, đường ĐT 743, KCN Sóng Thần 2, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Sản xuất, chế biến thực phẩm

14.487

1256. Công ty Cổ phần Thép Bình Dương Thửa đất số 192, Tờ bản đồ số 30, Long Nguyên, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương Sản xuất gang, thép

5.775

1257. Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC Ball Việt Nam Số 2, đường số 18, KCN VSIP II-A, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất đồ uống không cồn

5.180

1258. Công ty Cổ Phần VRG Khải Hoàn Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế

62.057

1259. Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam Số 20, đường số 4, KCN Vsip II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Sản xuất thiết bị dụng cụ y tế, y khoa

3.406

1260. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – CN tại Bình Dương KCN Mỹ Phước II, thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

4.824

1261. Công ty Cổ Phần Gạch Đông Nam Á Khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

3.139

1262. Công Ty TNHH Tata Coffee Việt Nam Số 12, đường số 32, KCN VSIP II-A, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

3.125

1263. Công ty TNHH Việt Nam Gạch Men Thạch Anh Khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

5.519

1264. Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Ngọc Long Số 79/5, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.911

1265. Công ty Cổ phần Vitaly Đường N1, khu phố Bình Phú, P. Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

1.723

1266. Công ty TNHH Thức ăn Gia súc Lái Thiêu Số 48B, khu phố Hòa Long, P. Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

4.499

1267. Công ty TNHH GUYOMAC’H Việt Nam Khu phố 1 B, An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.639

1268. Công ty TNHH Emivest Feedmill VN Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1.591

1269. Công ty TNHH Công nghiệp Kolon Bình Dương Lô C-5-CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Sản xuất sợi

6.626

4. Tỉnh Bình Phước

1270. Công ty TNHH MTV công nghiệp Future Tycoon Lô A9.2, A9.3 và Lô A4.2, A4.3, A4.6, A4.7, KCN Chơn Thành I, Ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

1.324

1271. Công ty TNHH Dream Textile KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất trang phục

1.419

1272. Công ty TNHH Nantong Xifei Việt Nam Textile KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất sợi, dệt

1.456

1273. Công ty TNHH Yakjin Intertex KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất trang phục

2.090

1274. Công ty TNHH sản xuất giầy dép Grand Gain KCN Đồng Xoài II, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

1.417

1275. Công ty TNHH Beesco Vina KCN Chơn Thành II, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

3.645

1276. Công ty TNHH Shyang TA Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

1.862

1277. Công ty TNHH Freewell Việt Nam KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

3.593

1278. Công ty TNHH MTV C&T Vina KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất trang phục, nhuộm

4.733

1279. Công ty TNHH LONG FA Việt Nam KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

5.283

1280. Công ty Cổ phần giấy Minh Hưng KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

2.601

1281. Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ giấy Thuận An KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

13.254

1282. Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.840

1283. Công ty TNHH Shyang Ying KCN Đồng Xoài II, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Thuộc da, sơ chế da

1.111

1284. Công ty TNHH Leoch Super Power Việt Nam KCN Becamex Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất pin và ắc quy

4.971

1285. Công ty TNHH Tech Seal Đại Bình KCN Đồng Xoài I, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Sản xuất sản phẩm bằng kim loại chưa phân vào đâu

1.225

1286. Công ty Cổ phần Eastwood Energy KCN Chơn Thành I, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Chế biến gỗ

1.414

1287. Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đường Tôn Đức Thắng, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Chế biến gỗ

3.096

1288. Công ty Cổ phần FSC Việt Nam KCN Đồng Phú, xã Tân lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ tre

12.533

1289. Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Chế biến gỗ

25.460

1290. Công ty TNHH luyện kim Thăng Long Lô K3, K4 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

3.785

1291. Công ty TNHH Thép Tân Thành Phát Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Sản xuất sắt, thép, gang

1.394

5. Tỉnh Đồng Nai

1292. Công ty TNHH Grand Treasure Vina Đường số 7, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai May trang phục trừ trang phục từ da lông thú

3.068

1293. Công ty TNHH Samil Textile KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

2.005

1294. Công ty TNHH dệt Jomu (Việt Nam) KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Dệt may

3.509

1295. Công ty TNHH Cibao Đường N5, KCN Suối Tre, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày da

1.714

1296. Công ty Cổ phần dệt sợi Phương Nam KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi, dệt

1.999

1297. Công ty Cổ phần sợi Phú Hoàng Cụm công nghiệp Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi

3.087

1298. Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (chi nhánh Long Thành) KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép

1.480

1299. Công ty TNHH Đông Tây – Tây Nguyên Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày, fom giấy lót giày

1.615

1300. Công ty TNHH Jaeill Việt Nam KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi, dệt

5.210

1301. Công ty TNHH Gold Long John Đường 5a, KCN Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hoàn thiện sản phẩm dệt

3.316

1302. Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (Việt Nam) KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất trang phục

2.418

1303. Chi nhánh Công ty TNHH Buwon Vina tại chi nhánh Bàu Xéo KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép, sơ chế da

2.900

1304. Công ty TNHH Jungwoo Vina KCN dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi, dệt, vải

3.766

1305. Chi nhánh Tập đoàn dệt may Việt Nam – Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường Cụm công nghiệp Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Dệt may

2.722

1306. Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép, sơ chế da

3.580

1307. Công ty TNHH Global Dyeing KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất vải từ sợi polyme

13.925

1308. Công ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam) KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất vải từ sợi polyme

24.287

1309. Công ty TNHH Samil Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất vải từ sợi polyme

47.468

1310. Công ty TNHH Kuk IL KCN Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi

7.060

1311. Chi nhánh Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial KCN Agtex, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày

5.296

1312. Công ty TNHH giày Đồng Nai Việt Vinh KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép, sơ chế da

6.974

1313. Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam KCN Sông Mây, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép, sơ chế da

6.231

1314. Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial Số 8, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày

5.463

1315. Công ty TNHH Pouchen Việt Nam Đường Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Gia công giày

10.618

1316. Công ty TNHH Hwaseung KCN Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép

11.544

1317. Công ty TNHH Taekwang MTC Việt Nam Lô E, đường số 5, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày

9.152

1318. Công ty TNHH giày Dona Standard Việt Nam KCN Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các loại giày

16.080

1319. Công ty TNHH Hualon KCN Nhơn Trạch 2, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi

23.337

1320. Công ty TNHH PouSung Việt Nam KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép, sơ chế da

19.354

1321. Công ty Hữu Hạn sợi Tainan Số 9, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi, dệt

35.323

1322. Công ty Cổ phần dệt Texhong KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Dệt may

52.137

1323. Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi

63.674

1324. Công ty TNHH Hyosung Việt Nam Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi, dệt, vải

142.483

1325. Công ty TNHH Suối Sao Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp sản xuất giấy

1.309

1326. Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phước Tân Tổ 1, Ấp Tân Lập, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

5.867

1327. Công ty Changshin Việt Nam KCN Thạnh Phú, ấp 1, xã Thạnh Phú , huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giấy

28.750

1328. Công ty TNHH MTV nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm Ấp 4, Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Sản xuất cồn

2.392

1329. Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam Quốc lộ 51 ấp La, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai Sản xuất hóa chất, phân bón

9.067

1330. Nhà máy hóa chất Biên Hòa Đường 5, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất hóa chất cơ bản

15.382

1331. Công ty TNHH Muto Việt Nam Lô C7.1 KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

2.172

1332. Công ty TNHH Dynapack Packaging Số 6, Đường 19A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.257

1333. Công ty Cổ phần Trung Đông – Chi nhánh An Phước KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất bao bì nhựa

2.320

1334. Công ty TNHH Daerim Precision Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su

4.816

1335. Công ty TNHH Framas Korea Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su

1.582

1336. Công ty TNHH World Vina Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất màng PE

3.816

1337. Công ty TNHH Seogwang Việt Nam KCN An Phước, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa

3.883

1338. Công ty TNHH Tenma Việt Nam Số 10, đường 9a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.516

1339. Công ty TNHH Kureha Việt Nam KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.843

1340. Công ty TNHH Inzi Vina KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.182

1341. Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai Đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất ống nhựa, phụ kiện và các sản phẩm nhựa…

3.205

1342. Công ty TNHH Ansell Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su

13.248

1343. Công ty Cổ phần nhựa Reliable KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp

2.493

1344. Chi nhánh Công ty Cổ phần nhựa Phú Lâm KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.336

1345. Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa các loại

3.901

1346. Công ty cao su Kenda (Việt Nam) KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa các loại

4.982

1347. Công ty Cổ phần Solution Pet Đường 5, KCN Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm phôi, chai, hũ nhựa pet từ hạt nhựa

3.503

1348. Công ty Cổ phần Trung Đông Cụm công nghiệp Tam Phước 1, xã Tam Phước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm từ nhựa

5.911

1349. Công ty Cổ phần găng tay Nam Việt Ấp 7, xã Bình Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất găng tay y tế

3.770

1350. Công ty TNHH Thiên Long Long Thành KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thiết bị văn phòng phẩm

1.067

1351. Công ty TNHH Perfect Vision KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Chế tạo máy móc, thiết bị

2.704

1352. Công ty TNHH Công nghiệp Bao C.P (Việt Nam) Lô 8, đường 19A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất kinh doanh bao bì

1.068

1353. Công ty TNHH Shiseido Việt Nam KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

18.310

1354. Công ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole Số 6A, đường 17A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho động cơ

1.036

1355. Công ty TNHH Daewon Chemical Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất chế biến da

3.315

1356. Công ty TNHH Region Industries Cụm công nghiệp Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Gia công cơ khí

2.989

1357. Công ty TNHH Daeyeong Vina KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

1.994

1358. Công ty TNHH Tiger Việt Nam KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất đồ gia dụng

1.184

1359. Công ty Cổ phần Ngô Han Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thiết bị điện

1.963

1360. Công ty Cổ phần dây và cáp Sacom KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thiết bị điện

5.176

1361. Công ty TNHH Plus One Sports Đường số 5, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao

1.328

1362. Công ty TNHH Toshiba Industrial Products Asia Lô 309, đường số 9, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất mô tơ, máy phát

1.768

1363. Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam Số 3, đường 1a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế tạo máy móc thiết bị

3.393

1364. Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Chế tạo máy móc, thiết bị

3.501

1365. Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất dây cáp Điện

8.105

1366. Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Số 833 xa lộ Hà Nội, Kp1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thuốc lá, thuốc lào

1.823

1367. Công ty Cổ phần công nghiệp chính xác Việt Nam KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất xe có động cơ, rơ móc

2.998

1368. Chi nhánh mới Công ty TNHH Suheung Việt Nam Đường số 12, KCN Long Thành, xa Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

2.328

1369. Công ty TNHH Cự Thành Số 108, quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất giày dép

8.594

1370. Công ty TNHH Boramtek Việt Nam Số 4, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

1.163

1371. Công ty TNHH Stolz-Miras KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các cấu kiện kim loại

2.104

1372. Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất găng tay y tế

7.571

1373. Công ty TNHH Chang Dae Vina KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

1.959

1374. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến thực phẩm

2.604

1375. Công ty TNHH Cáp Taihan Vina KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất dây, cáp điện

4.774

1376. Chi nhánh Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam – xí nghiệp ắc quy Miền Nam Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất bình ắc quy các loại

2.577

1377. Công ty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất phụ kiện xe máy

1.965

1378. Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty Cổ phần thép Nhà Bè – VNStell KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm kim loại sắt thép

2.568

1379. Công ty Cổ phần dây và cáp Điện Taya Việt Nam Số 1, đường 1a, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

2.317

1380. Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam – Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2 Đường số N2, KCN Dệt May, thị trấn Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thiết bị dụng cụ điện, dây điện, pin, ắc quy

3.540

1381. Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất bao bì kim loại

11.508

1382. Công ty Cổ phần sản xuất và đầu tư Hoàng Gia Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại: thủy tinh, gốm…

16.317

1383. Công ty TNHH Seo Rim Lô 14d, đường số 5, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

2.143

1384. Công ty TNHH Việt Nam Meiwa Đường 15a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm phi kim loại

3.349

1385. Công ty CP đầu tư sản xuất thương mại Kim Phong Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại: thủy tinh, gồm…

14.481

1386. Công ty tôn Phương Nam KCN Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm kim loại sắt thép

1.080

1387. Công ty TNHH New Việt Nam Đường số 7, KCN Long Bình (Amata) thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

3.754

1388. Công ty TNHH Suheung Việt Nam KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sản phẩm y tế

4.383

1389. Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam Số 10, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

4.955

1390. Công ty Cổ phần công nghiệp Ý Mỹ Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại: thủy tinh, gốm…

4.694

1391. Công ty TNHH Việt Nam NOK KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

4.613

1392. Công ty TNHH Olympus Việt Nam KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Chế tạo máy ảnh

13.536

1393. Công ty TNHH Dong-II Việt Nam Lô F, KCN Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sợi

7.611

1394. Công ty TNHH Ritek Việt Nam KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất băng đĩa

5.614

1395. Công ty TNHH Center Power Tech Đường 5c, KCN Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất pin và ắc quy

10.828

1396. Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam Số 31, đường 3a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

9.409

1397. Công ty TNHH công nghệ năng lượng Hitachi KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất pin và ắc quy

10.929

1398. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thực phẩm

14.032

1399. Công ty TNHH Bosch Đồng Nai KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất phụ tùng xe ô tô

15.009

1400. Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai Lô K, KCN Lộc An, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất linh kiện điện tử

1.835

1401. Công ty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam Lô D, 8, 2, KCN Long Bình (Loteco), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất linh kiện điện tử

1.117

1402. Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam Số 8, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

1.062

1403. Công ty Cổ phần đúc chính xác C.Q.S May’s KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Gia công cơ khí

1.772

1404. Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất radio, thiết bị truyền thông

5.733

1405. Công ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát Số 9 tổ 31, Kp7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Gia công cơ khí

1.047

1406. Công ty TNHH Scansia Pacific KCN Vinatex Tân Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Gia công đồ gỗ

1.433

1407. Công ty TNHH Fullway Đường 5, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Sản xuất chế biến gỗ

1.892

1408. Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Năng lượng mới Đồng Nai Cụm công nghiệp VLXD Tân An, ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Sản xuất chế biến gỗ

1.139

1409. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ ván PB Long Việt KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất chế biến gỗ

3.832

1410. Công ty TNHH sản xuất thương mại Long Hải Phát Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến gỗ

1.533

1411. Công ty TNHH Home Voyage Việt Nam KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến gỗ

2.969

1412. Công ty TNHH Great Veca Việt Nam KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến gỗ

1.871

1413. Công ty TNHH Timber Industries KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến gỗ

5.740

1414. Công ty TNHH gỗ Lee Fu KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến gỗ

5.708

1415. Công ty Cổ phần Poh Huat Việt Nam (Chi nhánh Đồng Nai) KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến gỗ

5.798

1416. Công ty Cổ phần Johnson Wood KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến gỗ

8.372

1417. Công ty TNHH Sanlim Furnitune Việt Nam KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến gỗ

4.791

1418. Công ty TNHH Shing Mark Vina KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Công nghiệp chế biến gỗ

9.284

1419. Công ty TNHH Herder Plan Khu 2 Ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Rèn, dập, luyện kim loại

1.592

1420. Chi nhánh Nhơn Trạch – Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL KCN Nhơn Trạch II, ấp Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sắt, thép, gang

2.568

1421. Công ty TNHH Thép Seah Việt Nam Số 7, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thép

1.736

1422. Công ty TNHH Homn Reen KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất cấu kiện kim loại

39.727

1423. Công ty TNHH thép An Khánh – Chi nhánh Đồng Nai Xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất kim loại như: sắt, thép, kim loại màu, kim loại quý đúc sắt thép, đúc kim loại màu

6.391

1424. Công ty TNHH Posco VST Đường 319b, KCN Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất sắt thép, gang

22.042

1425. Công ty Cổ phần thép Vicasa – Việt Nam Steel Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các kim loại như sắt, thép, kim loại màu…

36.068

1426. Công ty Ajinomoto Việt Nam KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất bột ngọt, hạt nêm

1.536

1427. Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam Đường 16a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến thực phẩm

1.275

1428. Công ty TNHH dinh dưỡng Á Châu (Việt Nam) KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Sản xuất thực phẩm

2.286

1429. Công ty TNHH Nestle Việt Nam Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sữa, kinh doanh và phân phối

1.477

1430. Công ty Ajinomoto Việt Nam Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất bột ngọt

17.317

1431. Công ty TNHH Starprints Việt Nam KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Dịch vụ liên quan đến in

1.124

1432. Công ty TNHH MTV thiết bị điện Lioa Đồng Nai Số 5, đường 17a, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác

2.336

1433. Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn Đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bơm nước thô

2.742

1434. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn Trạm bơm nước Hóa An, Điện Kế 1, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bơm nước thô

7.056

1435. Công ty Cổ phần thép Vicasa – Việt Nam steel Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất mua bán các sản phẩm thép

36.068

1436. Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam Đường D1, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Bán buôn kim loại và quặng kim loại

9.124

1437. Công ty Cổ phần gốm sứ Toàn Quốc KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất gạch men

6.644

1438. Công ty Cổ phần gạch men Phương Nam Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Sản xuất gạch men

1.642

1439. Công ty Cổ phần Gạch men Ý Mỹ KCN Tam Phước, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm gạch, đồ gốm

6.712

1440. Công ty Cổ phần gạch men Thanh Thanh Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất gạch men

41.069

1441. Công ty TNHH Bách Thành Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Sản xuất kinh doanh phân phối gạch men

7.074

1442. Công ty Cổ phần gạch men V.T.C KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất các sản phẩm gạch, đồ gốm

19.193

1443. Công ty TNHH MTV Pak Việt Nam Cụm công nghiệp xã Bình Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất gạch men

24.370

1444. Công ty Cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất gạch men

32.611

6. Tỉnh Tây Ninh

1445. Công ty TNHH Golbal Hantex KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất vải thành phẩm

1.059

1446. Công ty TNHH Dệt Jita Thành An Việt Nam Lô A14, đường N3A, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Dệt nhuộm

1.301

1447. Công ty TNHH Pouli Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất giày, dép

1.175

1448. Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kông Việt Nam Lô A12, đường D3, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Dệt nhuộm

3.457

1449. Công ty TNHH Can sport Việt Nam Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất giày da

3.725

1450. Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam KCN Chà Là, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất giày da

8.293

1451. Công ty Cổ phần Dệt may ĐT-TM Thành Công KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Dệt may

3.696

1452. Công ty TNHH First Team Việt Nam Lô A1, đường 787, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Nhuộm vải

4.989

1453. Công ty TNHH New Wide Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sợi

2.901

1454. Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam Lô 43, 16, đường N14, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sợi nhân tạo

31.190

1455. Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất giày thể thao

8.160

1456. Công ty TNHH ILSHIN Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sợi

11.724

1457. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Đường số 12, KCN Trảng Bàng, xã Anh Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sợi

8.131

1458. Công ty TNHH Lu Thai Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất vải dệt thoi

31.190

1459. Công ty TNHH Gani Lucky Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Hoàn thiện các sản phẩm dệt

39.164

1460. Công ty TNHH Brotex Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất các loại sợi, các phụ phẩm từ sợi

94.237

1461. Công ty TNHH MTV Inteplast Việt Nam Đường số 7 KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.049

1462. Công ty TNHH Cao su và nhựa Wantai Việt Nam Lô 42, 6, 2, đường N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất cao su tổng hợp

1.157

1463. Công ty TNHH CN Cao su An Cổ Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa

1.856

1464. Công ty TNHH Cao su Thời ích KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất săm lốp xe

2.172

1465. Công ty Cổ phần PET Quốc tế Khu chế xuất, Công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất nhựa

2.484

1466. Công ty TNHH Lốp xe HA VINA KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất lốp xe

5.804

1467. Công ty TNHH Sailun Việt Nam KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất lốp xe

34.666

1468. Công ty Cổ phẦn JSI Vina KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất da tổng hợp PU

1.318

1469. Công ty TNHH lchihiro Việt Nam Khu chế xuất, Công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất khăn lông

1.173

1470. Công ty Cổ phần Ngọc Nghĩa Khu chế xuất, Công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất bồn Inox

2.423

1471. Công ty TNHH Cocreation Gras Corporation Lô KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất cỏ nhân tạo

5.762

1472. Công ty TNHH Young IL Việt Nam Lô 6, đường N5, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất sản phẩm từ da

3.161

1473. Công ty TNHH Ritar Power Lô A12, đường C4, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất ắc quy

6.544

1474. Công ty TNHH MTV Nguyễn Liêm Số 74, đường Hùng Vương, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.222

1475. Công ty TNHH MTV Phúc Thắng Tây Ninh Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.919

1476. Công ty TNHH MTV Dương Minh Tuyền Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.481

1477. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển CN Thanh Thanh Xuân Xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.709

1478. Công ty Cổ phần Khoai Mì Tây Ninh Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

1.359

1479. Công ty TNHH Sản xuất Phú Lực (Việt Nam) Khu chế xuất, công nghiệp Linh Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Sản xuất thực phẩm

2.037

1480. Công ty TNHH Trường Thịnh Ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

2.311

1481. Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát Ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

2.260

1482. Công ty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.584

1483. Công ty TNHH MTV Tiến Dương Tây Ninh Đường Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

1.079

1484. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Công nghiệp Dịch vụ Hùng Duy Số 250, Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

3.495

1485. Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Số 74, đường Hùng Vương, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

2.309

1486. Công ty TNHH Sầm Nhứt Tổ 7, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

3.321

1487. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ tổng hợp Xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Sản xuất tinh bột mì

2.389

VIII. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Tỉnh An Giang

1488. Công ty TNHH Gia Phúc Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Đóng tàu

1.190

1489. Công ty Cổ phần Thép Miền Tây Tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang Sản xuất sắt, thép, gang

3.646

1490. Công ty TNHH An Giang SAMHO KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Sản xuất giày dép

2.826

1491. Công ty TNHH Tiến Bộ KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Sản xuất sắt, thép, gang

2.433

1492. Công ty Cổ phần Nam Việt 19D Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

3.524

1493. Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh Số 09 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.780

1494. Công ty TNHH Mỹ Lan Tâm Lợi QL91, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến lương thực, thủy sản

1.277

1495. Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Xay sát, chế biến lương thực

1.437

1496. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang Số 90 Hùng Vương, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

2.314

1497. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh Quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.423

1498. Xí nghiệp Đông Lạnh 09 (AGIFISH) 2222 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.515

1499. Chi nhánh An Giang – Công ty TNHH Long SEAFOOD Quốc lộ 91, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Chế biến thủy sản

1.921

1500. Công ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Xay sát, kinh doanh lương thực

1.253

1501. Xí nghiệp Đông Lạnh 08 (AGIFISH) Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.264

1502. Công ty TNHH Gia Phúc Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Đóng tàu

1.190

1503. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ CCN Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.313

1504. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Đông Á KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.254

1505. Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Hòa phát KCN Bình Long, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Chế biến, bảo quản, thủy sản

1.925

1506. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hồng Ngọc Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Chế biến thủy sản

1.114

1507. Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO Ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Khai thác đá

3.490

1508. Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến Đá An Giang Xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Khai thác đá

2.245

1509. Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang Khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Sản xuất vật liệu xây dựng

4.065

2. Tỉnh Bạc Liêu

1510. Công ty Cổ phần Nha trang Seafood F89 Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu Chế biến thủy sản

1.180

1511. Công ty TNHH MTV CBTS và XNK Ngọc Trinh Bạc Liêu Số 99, đường Lò Rèn, khóm 7, phường 5 Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Chế biến thủy sản

1.286

1512. Công ty TNHH CBTS và XNK Trang Khanh Số 99, đường Lò Rèn, khóm 7, phường 5 Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Chế biến thủy sản

1.413

1513. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu KCN Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Sản xuất bia

1.700

1514. Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên Ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Chế biến nhựa

1.491

3. Tỉnh Bến Tre

1515. Công ty TNHH MTV Đầu tư Cocovina Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Sản xuất chỉ xơ dừa, mụn dừa

2.031

1516. Công ty TNHH Alliance One Lô B1, B2, B5, B15, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Sản xuất các sản phẩm từ dừa

1.194

1517. Công ty TNHH Một Thành Viên NidecTosok Precision Việt Nam Lô E1, E2, E3, E12 Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Sản xuất các sản phẩm may mặc

1.947

1518. Công ty TNHH Thế Giới Việt Lô A5, A6, A7 khu A1 Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Chế biến thực phẩm

6.021

1519. Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Sản xuất và kinh doanh giấy kraft, bao bì

19.937

4. Tỉnh Cà Mau

1520. Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2) Xã An Khánh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Sản xuất kinh doanh điện

1.185.536

1521. Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau Lô D, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất

537.707

5. Thành phố Cần Thơ

1522. Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ KCN Hưng Phú 2B, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Sản xuất giầy dép

11.741

1523. Công ty Thép Tây Đô Lô 45 Đường số 2, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Sản xuất sắt, thép, gang

1.204

1524. Công ty Cổ phần Bia – nước GK Sài Gòn – Tây Đô Lô 22 KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

1.736

1525. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.129

1526. Công ty TNHH Wilmar Agro tại Thốt Nốt GĐ3 KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

1.179

1527. Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Hoàng Yến 156/9 Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Sản xuất và chế biến thực phẩm

1.253

1528. Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam KCN Hưng Phú 2B, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

1.046

1529. Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại Cần Thơ Lô 2.9B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Sản xuất đồ uống

3.966

1530. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

1.227

1531. Công ty TNHH Lương Thực Xuân Thắng KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

1.581

1532. Công ty TNHH Hiệp Tài Quốc lộ 91, KV3, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Bán buôn nông, lâm sản và động vật sống

1.008

1533. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Cần Thơ KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Bán buôn thực phẩm

1.681

1534. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Lương Thực Ngọc Lợi Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ Cốc khác, bột mỳ

1.952

1535. Công ty TNHH MTV KD CBLT Hiếu Nhân Ấp Phước Trung, xã Thạnh phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

2.155

1536. Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Đại Tài Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

3.966

1537. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Lô 16A3 KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Sản xuất thức ăn chăn nuôi

4.039

1538. Công ty TNHH bột mì Đại Phong Lô 15A, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột

1.336

1539. Công ty TNHH chế biến lương thực Lang Hương Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, buôn bán gạo

1.201

1540. Công ty Cổ phần XNK Ngọc Quang Phát KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

1.277

1541. Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lương thực Tuấn Nhi Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố cần Thơ Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, buôn bán gạo

1.573

1542. Công ty TNHH Lương Thực Xuân Thắng KCN Thốt Nốt, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Buôn bán gạo

1.581

1543. Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiện Phát Ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Xay xát và sản xuất bột thô, buôn bán gạo

2.075

1544. Công ty TNHH MTV TM SX Lương thực Sáu Nghĩa KV Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Xay xát và sản xuất bột thô, buôn bán gạo

1.763

6. Tỉnh Đồng Tháp

1545. Công ty TNHH Phát Tài Quốc lộ 80, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Xay xát và sản xuất bột

1.623

1546. Công ty TNHH Gạo Tân Hiệp Thành Ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Xay xát và sản xuất bột

2.120

1547. Công ty TNHH MTV thương mại XNK Tân Phát Ấp Bình Hiệp, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Xay xát và sản xuất bột

2.070

1548. Công ty TNHH Chơn Chính Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Xay xát và sản xuất bột

2.839

7. Tỉnh Kiên Giang

1549. Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

5.022

1550. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

3.793

8. Tỉnh Long An

1551. Công ty TNHH Phú Thuận Hưng Lô số 10,12 đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

1.014

1552. Công ty TNHH Sheen Bridge Ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

1.153

1553. Công ty TNHH Samduk Việt Nam KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

1.529

1554. Công ty TNHH Dệt Sợi Jin Li Cheng KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

2.089

1555. Công ty Cổ phần KCN Đồng Tám KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất để giày

3.017

1556. Công ty TNHH Hàn Gia Lô số 26 đường an hạ KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An Sản xuất sợi

5.946

1557. Công ty TNHH ViNa Chung Shing Textile Ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sợi

1.847

1558. Công ty Cổ phần sợi TPP Vina Đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

2.183

1559. Công ty TNHH Force Tech Lô B2, đường số 6, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

1.315

1560. Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc Lô K, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

2.022

1561. Công ty Cổ phần Songwol Vina Lô 36, 38, 40, đường số 7, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

2.560

1562. Công ty TNHH Hàn Gia Lô 26, đường An Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

5.946

1563. Công ty TNHH Công nghiệp Chanco Lô C, đường Số 3, KCN Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi, vải dệt, thoi và Hoàn thiện sản phẩm dệt

3.354

1564. Công ty TNHH Giầy FU-LUH Ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

4.827

1565. Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sợi

5.860

1566. Công ty Cổ phần Dệt May Đông Khánh KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

6.152

1567. Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang T07 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sợi

7.228

1568. Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam KCN Thuận Đạo Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất giày dép

7.828

1569. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu (Việt Nam) KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất sợi

23.337

1570. Công ty Cổ phần Giấy Đồng Tiến – Long An Đường số 2, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ Giấy

1.418

1571. Công ty Cổ phần TKC Kraft Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

2.699

1572. Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

3.876

1573. Công ty TNHH Liên Doanh SAF- VIỆT Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm hóa chất

1.117

1574. Công ty TNHH Xơ Tổng Hợp Hải Thiên KCN Hải Sơn (GĐ3,4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất nhựa và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1.090

1575. Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Thành Phú KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.418

1576. Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Đức Khánh Số 88, đường Bờ Kênh Tám Chiếu, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ kim loại, nhựa

1.210

1577. Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Hành Mỹ Số 15, tổ 6 Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.233

1578. Công ty TNHH Nhựa Vô Song KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.254

1579. Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quốc Trung – Minh Trung Long An Lô 02A, đường số 2, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.638

1580. Công ty TNHH Cheng Da KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.359

1581. Công ty Cổ phần SX và TM Shimmer KCN Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa

1.330

1582. Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất KCN Hạnh Phúc, ấp 5, Đức Hòa Đông, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ cao su

1.632

1583. Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.076

1584. Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Cụm công nghiệp nhựa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.945

1585. Công ty TNHH QuickPack Việt Nam KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.320

1586. Công ty TNHH SX TM DVXNK Thuận Lợi Đường số 5, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.183

1587. Công ty Cổ phần Màng Châu Âu Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.696

1588. Công ty TNHH TĐH T17/14 NR HH Nhua, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

2.325

1589. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – CN Nhựa Bình Minh Long An KCN Vĩnh Lộc 2, đường VL.2, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.617

1590. Chi nhánh Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành Tỉnh lộ 830, ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

1.179

1591. Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.721

1592. Nhà Máy Sản Xuất Bao AD STAR Tú Phương Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

3.320

1593. Công ty Cổ phần Duy Tân Long An A18 đường Tân Đô Hải Sơn, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm từ nhựa

10.115

1594. Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Hồng Nguyên Ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất gia công cắt, cán, kéo kẽm, dập đinh

2.078

1595. Công ty Cổ phần Khuôn Chính xác Minh Đạt Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

2.312

1596. Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An KCN huyện Phúc, Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm bằng kim loại, xử lý và tráng phủ kim loại

1.411

1597. Chi Nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kim Tín Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất vật liệu hàn

1.293

1598. Công ty TNHH Công nghệ Ánh Dương Việt Nam Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

1.228

1599. Công ty TNHH Công nghiệp Ốc Vít Năm Long KCN Thuận Đạo Mở Rộng Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm bằng kim loại

1.815

1600. Công ty Cổ phần Thép Top Pro Cụm công nghiệp Long Định, Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

2.142

1601. Công ty TNHH YUJIN KREVES KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm bằng kim loại

2.410

1602. Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Mien Hua Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An Sản xuất phụ tùng cho xe có động cơ và động cơ xe

3.427

1603. Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Cấp điện Thịnh Phát KCN Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất dây cấp, sợi cấp, quang học

3.444

1604. Công ty TNHH Le Long Việt Nam Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất pin và ắc quy

17.202

1605. Công ty Cổ phần KIZUNA JV Lô K, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ cao

1.063

1606. Công ty TNHH Một Thành Viên Magic Vina KCN Long Hậu MR, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Sản xuất linh kiện Điện tử

2.393

1607. Công ty TNHH Vina Eco Board KCN Phú An Thạnh Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất gỗ đán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

4.727

1608. Công ty TNHH Cơ khí Mian Lan Ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Sản xuất sản phẩm bằng kim loại

2.212

1609. Công ty TNHH SX và TM Thép Phương Vũ – CN tại KCN Vĩnh Lộc 2 KCN Vĩnh Lộc 2, đường Vĩnh Lộc 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sắt, thép, gang

1.640

1610. Công ty TNHH SX TM Đại Long An T19 Nr Đ/Số 4 , KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, tỉnh Long An Sản xuất sắt, thép, gang

1.331

1611. Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Thép Việt Trung L.A Lô 03HG, 1 đường số 10 , KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, tỉnh Long An Sản xuất sắt, thép, gang

1.680

1612. Công ty Cổ phần Thép Việt Thành Long An Km 1930, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sắt thép

4.455

1613. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Nguyễn Minh KCN Vĩnh Lộc 2, đường VL2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sắt thép

3.651

1614. Công ty Cổ phần thép TVP Số 400, quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sắt thép

9.450

1615. Công ty Cổ phần Kim Khí Nam Hưng KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

8.107

1616. Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Sản xuất sắt thép

10.301

1617. Công ty Cổ phần Thực Phẩm GN KCN Long Hậu Mở Rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Chế Biến Thực Phẩm

1.313

1618. Công ty Cổ phần Thực Phẩm Cát Hải KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An Chế Biến Thực Phẩm

1.391

1619. Công ty TNHH Công nghiệp Siêu Phàm (VN) KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An Tái chế phế liệu

1.688

9. Tỉnh Tiền Giang

1620. Công ty TNHH YMUV Lô AIII-1-5 KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất và gia công các loại giày dép

1.218

1621. Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial Chi nhánh Mỹ Tho Cụm công nghiệp Trung An, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Giày da

1.307

1622. Công ty Cổ phần nhựa Mê Kông Lô B, cụm công nghiệp Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Sản xuất các loại bao bì, túi xách từ nguyên liệu PE – PP – BOPP

1.588

1623. Công ty TNHH Hansae TG KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất may mặc

1.171

1624. Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất giày dép

2.158

1625. Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang Ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất sợi, dệt vải

2.619

1626. Công ty TNHH túi xách SIMONE Việt Nam TG KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất, gia công vali, túi xách

2.024

1627. Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam Lô BIV, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất giày và gia công mũ giày

4.650

1628. Công ty TNHH sợi Mêkong KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất xơ sợi polyester

10.094

1629. Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kang Na Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Dệt sợi

8.977

1630. Công ty TNHH Freeview Industrial (Việt Nam) KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất và gia công các loại giày dép

12.535

1631. Công ty TNHH Bao bì Yongfeng Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất túi nhựa

1.249

1632. Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất sợi nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo

16.478

1633. Công ty TNHH Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Kim loại màu, nhôm định hình

1.812

1634. Công ty TNHH Công nghiệp Đồng Jintian Việt Nam KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất kim loại màu, ống đồng, đầu nối ống đồng

5.590

1635. Công ty TNHH dầu ăn Honoroad VN Lô 26A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất, kinh doanh và tinh luyện các loại dầu mỡ động thực vật

1.335

1636. Doanh nghiệp tư nhân xay xát Trung An Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Xay xát, lau bóng gạo

1.548

1637. Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam – Tiền Giang KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chế biến thực phẩm và đồ uống

2.447

1638. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh Nhà máy Tiền Giang KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Sản xuất thức ăn chăn nuôi

3.495

1639. Chi nhánh Công ty TNHH Uni – President Việt Nam tại Tiền Giang Lô 3, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Sản xuất thức ăn thủy sản

4.029

1640. Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản An Phát Lô 25 KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chế biến thủy sản

1.794

1641. Công ty Cổ phần Châu Âu Lô 69, KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Chế biến thủy sản

1.661

1642. Công ty TNHH Đại Thành Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chế biến thủy sản

9.424

1643. Công ty TNHH sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong KCN Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Sản xuất kinh doanh bánh tráng xuất khẩu

11.727

1644. Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chế biến thủy sản

8.354

1645. Công ty TNHH TONG WEI Việt Nam KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chế biến thủy sản

3.811

1646. Công ty TNHH một thành viên Thắng Thắng Phát Ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất thức ăn thủy sản

2.706

1647. Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại Hữu Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất gạch ngói, gốm xây dựng

1.258

1648. Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL (TG) VIỆT NAM Lo AV 1, 2, 3, 4, 7 KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

1.591

1649. Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Trần Hân Ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Thủy sản đông lạnh

1.072

1650. Công ty TNHH chế biến nông hải sản Hải Thành Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Sản xuất mặt hàng nông sản và thủy sản đông lạnh

1.055

1651. Công ty CP rau quả Tiền Giang Km 1977, quốc lộ 1A, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chế biến rau quả

4.651

1652. Công ty TNHH Giàu Thanh Hồng Ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Xay xát, lau bóng gạo

1.526

1653. Công ty TNHH thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam Lô 131C1, 131D, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Gia công thép

1.148

1654. Công ty TNHH công nghệ SINOMAG Việt Nam Lô 131A2, 131B1 KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất nam châm vĩnh cửu

2.205

1655. Công ty TNHH sợi thép tỉnh phẩm TENG YUAN Việt Nam Lô 131B2 KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Sản xuất sợi thép không gỉ

1.999

1656. Công ty TNHH MTV lương thực Đức Thành Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Xay xát gạo

1.020

10. Tỉnh Trà Vinh

1657. Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (02 nhà máy) Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh Sản xuất giày dép

1.951

11. Tỉnh Vĩnh Long

1658. Công ty TNHH Tỷ Bách Lô D, KCN Bình Minh, ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long Sản xuất giày dép

3.849

1659. Doanh nghiệp tư nhân Cát Tường Số 126/21G đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Chế biến thủy sản

2.423

1660. Công ty TNHH Tỷ Xuân KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

10.093

1661. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

2.257

1662. CN Công ty Cổ phần Acecook tại Vĩnh Long Lô A3 KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Sản xuất, chế biến thực phẩm

9.705

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngành nghề/Loại hình kinh doanh

Tiêu thụ năng lượng (TOE) năm 2020

I. TÂY BẮC BỘ

1. Tỉnh Sơn La

1

Công ty Cổ phần xe khách Sơn La Tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

1.537

2

Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn La Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

2.475

3

Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

1.099

4

Công ty cổ phần du lịch Hương Sen Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

1.772

2. Tỉnh Lào Cai

5

Công ty TNHH Hà Sơn – Hải Vân Bến xe thị trấn Lào Cai, tổ 19, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa

1.835

6

Công ty TNHH Đức Bộ Số 360, quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa

1.017

3. Tỉnh Yên Bái

7

Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Bộ Yên Bái Tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

4.005

II. ĐÔNG BẮC BỘ

1. Tỉnh Bắc Giang

8

Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang Số 167, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa

1.417

2. Tỉnh Quảng Ninh

9

Công ty Cổ phần vận tải Quảng Ninh Tổ 3 Khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4.774

10

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa Khu 3, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa

14.548

11

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa

5.065

12

CN Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa

4.532

13

Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ TKV Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa

1.623

14

Công ty Kho vận Hòn Gai Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

3.016

15

Công ty Cổ phần vận tải thủy 169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

3.501

16

Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Vận tải bằng xe buýt, vận tải hàng hóa

1.481

17

Công ty Cổ phần Hoa Sơn Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa

3.599

18

Công ty TNHH Phúc Xuyên Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa

3.233

19

Chi nhánh Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại Quảng Ninh Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa

12.759

20

Công ty Cổ phần Vinashin Hạ Long Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

2.067

21

Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân Số 1 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, vận tải hàng hóa

1.027

22

Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải, vận tải hàng hóa

1.796

23

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Đông Bắc Hạ Long Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa

1.229

24

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

1.407

25

Công ty TNHH Vận tải biển Hồng Gai Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vận tải biển, vận tải hàng hóa

4.017

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

26

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không

7.465

2. Thành phố Hải Phòng

27

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO Tầng 1, 2, 3, tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng Dịch vụ vận tải, vận tải hàng hóa

22.732

28

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam Số 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng Vận tải biển, vận tải hàng hóa

8.068

IV. BẮC TRUNG BỘ

1. Tỉnh Thanh Hóa

29

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Dịch vụ Cảng, vận tải hàng hóa

2.007

30

Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Dịch vụ Cảng, vận tải hàng hóa

1.250

2. Tỉnh Nghệ An

31

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa

1.221

32

Công ty TNHH Hiệp Hòa Số 104, đường Nguyễn Sinh sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa

1.370

33

Công ty TNHH Hợp Mạnh Xóm 9, đường Mai Lão Bạng, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa

1.052

34

Công ty TNHH Mai Linh Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Kinh doanh Taxi, vận tải hàng hóa

1.825

35

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt Số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa

2.070

36

Công ty TNHH Trường An Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa

1.698

37

Công ty TNHH Vận tải dịch vụ và thương mại Thạch Thành Số 266, đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Vận tải hàng hóa và hành khách

1.322

38

Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc chi nhánh Nghệ An Xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

1.510

3. Tỉnh Hà Tĩnh

39

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa

2.043

40

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh Số 141, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Kinh doanh vận tải hành khách

1.928

41

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải Xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa

3.378

42

Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Kinh doanh vận tải hành khách

1.234

43

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Bình Nguyên Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa

1.534

4. Tỉnh Quảng Bình

44

Công ty TNHH Vận Tải Biển Trường Tâm Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Vận tải hàng hóa

2.514

45

Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Lê Nam Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Vận tải hàng hóa

2.506

46

Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Vận tải hàng hóa

1.667

47

Công ty TNHH Nguyên Lợi Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Vận tải hàng hóa

1.369

48

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hằng Dương Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Vận tải hàng hóa

1.336

V. NAM TRUNG BỘ

1. Tỉnh Quảng Nam

49

Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Chu Lai Trường Hải KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Vận tải đường biển, vận tải hàng hóa

1.260

50

Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Vận tải đường bộ, vận tải hàng hóa

3.189

2. Tỉnh Phú Yên

51

Công ty TNHH Vận tải – Du lịch Cúc Tư Số 65 đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ

1.839

VI. TÂY NGUYÊN

1. Tỉnh Kon Tum

52

Công ty TNHH Minh Quốc Số 647 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Kinh doanh vận tải tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng

1.411

2. Tỉnh Đắk Lắk

53

Công ty TNHH Taxi Du lịch Quyết Tiến Số 30A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa

2.038

54

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Đắk Lắk Số 38 đường Y Ơn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Vận tải hành khách bằng xe bus, vận tải hàng hóa

1.165

55

Công ty Cổ phần Vận tải An Phước Số 198 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Vận tải hàng hóa

5.108

VII. ĐÔNG NAM BỘ

1. Thành phố Hồ Chí Minh

56

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam Sân bay Tân Sơn Nhất, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, vận tải hàng hóa

5.952

57

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Số 722 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2), thành phố Hồ Chí Minh Bốc xếp hàng hóa cảng biển, vận tải hàng hóa

9.397

58

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS) Số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

3.320

2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

59

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ Dầu Khí Số 73, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa

5.828

60

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu (PVT Vũng Tàu) Số 186 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa

1.869

61

Công ty TNHH Thoresen Vinama Logistics KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa

1.064

62

Công ty Cổ phần Vận tải Phú Mỹ Quốc lộ 51, ấp Sông Vĩnh, xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ông, vận tải hàng hóa

1.219

63

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa KCN Phú Mỹ I, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa

1.315

64

Công ty Cảng dịch vụ dầu khí Số 65A, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bốc xếp hàng hóa cảng biển, vận tải hàng hóa

8.306

3. Bình Phước

65

Công ty TNHH Vận tải Thành Công Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Kinh doanh vận tải và hành khách, vận tải hàng hóa

2.782

4. Tỉnh Kiên Giang

66

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang Số 10 đường 30/4 khu phố 2, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Vận tải hành khách ven biển, vận tải hàng hóa

5.534

67

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc Ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Vận tải hàng không, vận tải hàng hóa

1.225

68

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Số 15 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa

3.666

69

Công ty TNHH MTV Thạnh Thới Khu phố 1, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Vận tải hành khách, hàng hóa

8.280

70

Công ty Cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang Vận tải hành khách, hàng hóa

2.160

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngành nghề/Loại hình kinh doanh

Tiêu thụ năng lượng (TOE) năm 2020

I. TÂY BẮC BỘ

1. Tỉnh Hòa Bình

1

Nhà máy Xi măng Trung Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình Minh Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất xi măng

92.256

2

Nhà máy Xi măng X18 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng X18 Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất xi măng

40.610

3

Nhà máy Xi măng Vĩnh Sơn thuộc Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sản xuất xi măng

43.448

2. Tỉnh Sơn La

4

Nhà máy Xi măng Sơn La thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Sản xuất xi măng

9.966

3. Tỉnh Điện Biên

5

Nhà máy Xi măng Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên Xã Sam Mứn, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Sản xuất xi măng

28.746

4. Tỉnh Yên Bái

6

Nhà máy Xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Sản xuất xi măng

12.661

7

Nhà máy Xi măng Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Sản xuất xi măng

27.398

II. ĐÔNG BẮC BỘ

1. Tỉnh Phú Thọ

8

Nhà máy Xi măng Sông Thao thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất xi măng

97.188

9

Nhà máy xi măng Vĩnh Phú thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ Thị Trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Sản xuất xi măng

74.027

2. Tỉnh Tuyên Quang

10

Nhà máy Xi măng Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang Xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi măng

26.379

11

Nhà máy xi măng Tân Quang thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang – VVMI Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV Xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất xi măng

77.516

3. Tỉnh Thái Nguyên

12

Nhà máy Xi măng La Hiên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất xi măng

74.907

13

Nhà máy Xi măng Quán Triều thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất xi măng

78.773

14

Nhà máy Xi măng Quang Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Sản xuất xi măng

15.523

4. Tỉnh Lạng Sơn

15

Nhà máy xi măng Vissai Đồng Bành thuộc Tập đoàn The Vissai Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất xi măng

15.430

16

Nhà máy Xi măng Hồng Phong thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong Xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Sản xuất xi măng

1.228

5. Tỉnh Bắc Giang

17

Nhà máy Xi măng Hương Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Giang Xã Hương Giang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Sản xuất xi măng

3.453

6. Tỉnh Quảng Ninh

18

Nhà máy Xi măng Cẩm Phả thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả – Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất xi măng

186.114

19

Nhà máy Xi măng Lam Thạch thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Sản xuất xi măng

26.129

20

Khách sạn Vinpearl Resort & Spa Hạ Long Đảo Rều, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khách sạn

1.233

21

Khách sạn Hồng Vận Grand Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Khách sạn

1.280

22

Khách Sạn Âu Lạc Hạ Long Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khách sạn

1.218

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

23

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Khách sạn

1.271

24

Khách sạn Daewoo Số 360 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Khách sạn

1.820

25

Khách sạn JW Marriott Hà Nội Số 8, đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Khách sạn

1.819

26

Trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thương mại dịch vụ

1.730

27

Trung tâm thương mại The Garden Khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thương mại dịch vụ

1.324

28

Trung tâm thương mại Aeonmall Long Biên Số 27, đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thương mại dịch vụ

4.285

29

Trung tâm thương mại Savico Megamall Số 7 và số 9, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thương mại dịch vụ

1.065

30

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City Số 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Thương mại dịch vụ

3.093

31

Tòa nhà khách sạn Grand Plaza Hà Nội và Tòa nhà văn phòng Charmvit Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp

2.700

32

Tòa nhà Lotte Hà Nội (Lotte Center Hanoi) Số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp

5.773

33

Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower Khu E6 Đô thị mới Cầu Giấy, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp

8.092

34

Tòa nhà Hapulico Complex Số 01, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp

2.333

35

Tòa Nhà Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam Số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

2.797

36

Tòa nhà văn phòng PVI Tower PVI Tower, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

1.326

37

Tòa nhà Mobifone Yên Hòa Lô Vp1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tòa nhà văn phòng, Tại sở

1.482

38

Tòa tháp văn phòng Indochina Số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

1.377

39

Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía Bắc tại Hà Nội Số 30 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

2.342

2. Tỉnh Hà Nam

40

Nhà máy xi măng Bút Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

202.517

41

Nhà máy xi măng Hoàng Long thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

60.455

42

Nhà máy xi măng Thành Thăng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

47.872

43

Nhà máy Xi măng Vissai Hà Nam – DC2 thuộc Tập đoàn The Vissai Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

272.300

44

Nhà máy Xi măng Xuân Thành thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành Xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Sản xuất xi măng

497.664

3. Tỉnh Hải Dương

45

Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch thuộc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi măng

55.944

46

Nhà máy Xi măng Phú Tân thuộc Công ty TNHH Phú Tân Xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi măng

6.443

47

Nhà máy Xi măng Phúc Sơn thuộc Công ty Xi măng Phúc Sơn Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi măng

18.243

48

Nhà máy Xi măng Thành Công 3 thuộc Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Sản xuất xi măng

2.120

4. Thành phố Hải Phòng

49

Nhà máy Xi măng Chinfon thuộc Công ty Xi măng Chinfon Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất xi măng

303.868

50

Nhà máy xi măng Hải Phòng thuộc Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng Thị trần Minh Đức huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Sản xuất xi măng

141.449

5. Tỉnh Ninh Bình

51

Nhà máy Xi măng Vissai Ninh Bình thuộc Tập đoàn The Vissai Lô C7- cụm công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Sản xuất xi măng

270.889

IV. BẮC TRUNG BỘ

1. Tỉnh Thanh Hóa

52

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

366.541

53

Nhà máy Xi măng Long Sơn thuộc Công ty TNHH Long Sơn Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

400.215

54

Nhà máy Xi măng Công Thành thuộc Tập đoàn Công Thành Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

304.621

55

Nhà máy Xi măng Nghi Sơn 2 thuộc Công ty Xi măng Nghi Sơn Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất xi măng

427.673

56

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú Thanh Hóa 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thương mại dịch vụ

1.008

2. Tỉnh Nghệ An

57

Nhà máy Xi măng Tân Thắng thuộc Công ty Xi măng Tân Thắng Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Sản xuất xi măng

12.941

58

Nhà máy Xi măng Sông Lam 1 thuộc Tập đoàn The Vissai Xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Sản xuất xi măng

367.090

59

Nhà máy Xi măng Sông Lam 2 thuộc Tập đoàn The Vissai Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Sản xuất xi măng

79.343

60

Nhà máy Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Phường Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Sản xuất xi măng

22.728

3. Tỉnh Quảng Bình

61

Nhà máy Xi măng Áng Sơn 1 thuộc Công ty Cổ phần COSEVCO6 Xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Sản xuất xi măng

10.274

62

Nhà máy Xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Xã vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Sản xuất xi măng

56.020

63

Nhà máy Xi măng Văn hóa thuộc Công ty CP Vật liệu Xây dựng VN Xã Văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Sản xuất xi măng

191.945

64

Nhà máy Xi măng Sông Gianh thuộc Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh – Công ty TNHH VLXD xi măng VCM Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Sản xuất xi măng

197.561

4. Tỉnh Thừa Thiên Huế

65

Nhà máy Xi măng Đồng Lâm thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi măng

157.715

66

Nhà máy Xi măng Luks thuộc Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) Xã Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản xuất xi măng

82.349

67

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tòa nhà hỗn hợp

1.209

V. NAM TRUNG BỘ

1. Thành phố Đà Nẵng

68

Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc Khu Du Lịch Sinh Thái Biển Bãi Bắc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Khách sạn

1.316

69

Khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng Lô Số 8, đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Khách sạn

2.148

70

Khu nghi dưỡng Hyatt Regency Da Nang Số 5, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Khách sạn

1.118

2. Tỉnh Quảng Nam

71

Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ 1 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Thạnh Mỹ – ThaiGroup Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Sản xuất xi măng

86.022

3. Tỉnh Khánh Hòa

72

Trung tâm thương mại Big C Nha Trang Lô số 4, đường 19/5, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thương mại dịch vụ

1.012

73

Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Thương mại dịch vụ

1.238

VI. ĐÔNG NAM BỘ

1. Thành phố Hồ Chí Minh

74

Khách sạn Caravelle Số 19-23 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn

1.343

75

Khách sạn Nikko Saigon Số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn

2.160

76

Khách sạn Sheraton Sài Gòn Số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn

1.362

77

Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn Số 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn

1.136

78

Khách sạn New World Sài Gòn Số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn

1.128

79

Trung tâm thương mại Aeon Bình Tân Số 1 đường Số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

3.220

80

Trung tâm thương mại SC Vivo City Số 1058 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

2.264

81

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall Số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

2.779

82

Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza Số 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

1.139

83

Trung tâm thương mại Lotte Mart GVP Số 18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

1.428

84

Siêu thị Emart – Chi nhánh Gò vấp Số 366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

1.240

85

Trung tâm thương mại Lotte Mart Nam Sài Gòn Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

1.988

86

Trung tâm thương mại Saigon Centre Số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

5.075

87

Trung tâm thương mại Vincom Center Đồng Khởi Số 72 Lê Thánh Tôn Và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

2.203

88

Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

2.159

89

Trung tâm thương mại MM Mega Market An Phú Khu B, khu đô thị mới An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

1.557

90

Trung tâm thương mại Aeon Tân Phú Celadon Số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Thương mại dịch vụ

5.805

91

Trung tâm thương mại Bitexco Financial Tower Số 2 Hải Triều – 45 Ngô Đức Kế – 36 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà hỗn hợp

2.979

92

Tòa nhà Times Square Số 22 – 36 Nguyễn Huệ và 57 – 69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà hỗn hợp

2.299

93

Trung tâm thương mại Viettel Complex Building Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà hỗn hợp

1.469

94

Trung tâm thương mại Parkson Flemington Số 184 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà hỗn hợp

1.832

95

Tòa nhà văn phòng Vincom Center Đồng Khởi Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

2.203

96

Tòa nhà văn phòng Pico Plaza Số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

1.571

97

Tòa nhà Vietcombank Tower Số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà văn phòng, Trụ sở

1.434

2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

98

Khách sạn The Grand Hồ Tràm Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khách sạn

4.304

3. Tỉnh Bình Dương

99

Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary Số 01 Đại Lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Thương mại dịch vụ

2.989

4. Tỉnh Bình Phước

100

Nhà máy Xi măng Bình Phước thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1 Xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

Sản xuất xi măng

27.028

5. Tỉnh Tây Ninh

101

Nhà máy Xi măng Tây Ninh thuộc Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh – Tổng Công ty VLXD số 1 Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Sản xuất xi măng

16.230

VII. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Thành phố Cần Thơ

102

Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh Cần Thơ Số 209, đường 30/04, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thương mại dịch vụ

1.302

2. Tỉnh Kiên Giang

103

Nhà máy Xi măng Kiên Lương thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1 Thị Trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất xi măng

234.093

104

Nhà máy Xi măng Insee thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) Xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Sản xuất xi măng

144.658

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Loại hình hoạt động

Công suất (tấn/năm)

I. TÂY BẮC BỘ

1. Tỉnh Hòa Bình

1

Khu xử lý chất thải rắn Đồng Tâm thuộc Công ty Cổ phần công nghệ cao Hòa Bình Xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Đốt chất thải

73.000

II. ĐÔNG BẮC BỘ

1. Tỉnh Phú Thọ

2

Bãi chôn lấp chất thải công nghiệp Trạm Thản – Công ty TNHH Môi trường Phú Hà Xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Chôn lấp chất thải công nghiệp

_

2. Tỉnh Bắc Giang

3

Bãi chôn lấp rác thải thành phố Bắc Giang Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Chôn lấp hợp vệ sinh

54.750

3. Tỉnh Quảng Ninh

4

Khu xử lý chất thải rắn xã Vũ Oai, Hòa Bình Xã Vũ Oai, thôn Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Đốt chất thải

328.500

5

Khu xử lý rác thải Tràng Lương Thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Đốt chất thải

73.000

6

Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang Khu Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Đốt chất thải

73.000

III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

1. Thành phố Hà Nội

7

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Chi nhánh Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (URENCO8), thành phố Hà Nội Chôn lấp hợp vệ sinh

1.825.000

8

Nhà Máy xử lý chất thải Sơn Tây thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long Thôn An Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Sơn Tây, thành phố Hà Nội Đốt chất thải

255.500

9

Khu xử lý chất thải Xuân Sơn của – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Thị trấn Xuân Sơn, thành phố Hà Nội Chôn lấp hợp vệ sinh

182.500

10

Nhà Máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt thuộc Hợp tác xã Thành Công Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Đốt chất thải

91.250

2. Tỉnh Bắc Ninh

11

Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đốt chất thải

109.500

12

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đốt chất thải

73.000

3. Tỉnh Hà Nam

13

Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Đốt chất thải

87.600

4. Tỉnh Hải Dương

14

Công ty Cổ phần Môi trường APT – Seraphin Hải Dương Xóm 6, thôn Cổ Chẩm, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

73.000

15

Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

66.795

5. Tỉnh Hưng Yên

16

Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 – Urenco11 Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

218.007

6. Tỉnh Vĩnh Phúc

17

Bãi tập kết, chôn lấp rác tạm mới thành phố Vĩnh Yên Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chôn lấp hợp vệ sinh

94.900

18

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt tiêu hủy thu nhiệt năng Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Đốt chất thải

54.750

7. Tỉnh Ninh Bình

19

Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình Thôn 1, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Chôn lấp hợp vệ sinh

182.500

IV. BẮC TRUNG BỘ

1 Tỉnh Thanh Hóa

20

Công ty Liên doanh AE Thịnh Toàn Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đốt chất thải

182.500

21

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận – Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa Thôn Hạnh Phúc, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Chôn lấp hợp vệ sinh

138.700

22

Nhà máy xử lý rác thái Nghi Sơn – Công ty Cổ phần môi trường Nghi Sơn Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Đốt chất thải

43.800

2. Tỉnh Nghệ An

23

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xóm 4, xã Nghi Yên, Nghi Lộc Xã Nghi Yên, thị trấn Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải

182.500

3. Tỉnh Hà Tĩnh

24

Nhà máy Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn Thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Đốt chất thải

87.600

25

Nhà máy Chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

73.000

26

Nhà máy Chế biến phân hữu cơ từ rác thải Thôn Thiện Nộ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

73.000

4. Tỉnh Quảng Bình

27

Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam – Nhà máy phân loại xử lý chất thải rắn, sản xuất điện và phân bón khoáng hữu cơ Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

89.425

28

Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chôn lấp hợp vệ sinh

73.000

5. Tỉnh Thừa Thiên Huế

29

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế – Khu xử lý chất thải Thủy Phương Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải

91.250

30

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa – Nhà máy xử lý rác Thủy Phương Tổ 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

73.000

V. NAM TRUNG BỘ

1. Thành phố Đà Nẵng

31

Khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn Tổ 70, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Xử lý chất thải rắn

400.000

2. Tỉnh Quảng Nam

32

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam – Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 Thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Chôn lấp hợp vệ sinh

109.500

33

Khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp Khu Hòa Đông, thị trấn Ai Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chôn lấp chất thải

3. Tỉnh Quảng Ngãi

34

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc – Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

91.250

4. Tỉnh Ninh Thuận

35

Nhà máy xử lý rác thải Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại và Sản xuất Nam Thành Thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

127.750

5. Tỉnh Bình Thuận

36

Nhà máy xử lý rác thải Thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

146.000

37

Bãi rác Bình Tú Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Chôn lấp không hợp vệ sinh

124.100

38

Khu liên hiệp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản phẩm phân hữu cơ thị xã La Gi Thôn Tân Lý, xã Tân Bình, huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

73.000

VI. TÂY NGUYÊN

1. Tỉnh Kon Tum

39

Công ty TNHH Song Nguyên Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

87.600

2. Tỉnh Đắk Lắk

40

Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk Số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chôn lấp hợp vệ sinh

87.600

41

Bãi chôn lấp chất thải rắn Hòa Phú – Công ty CP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk Xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Chôn lấp chất thải rắn

98.719

3. Tỉnh Lâm Đồng

42

Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt Xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

73.000

VII. ĐÔNG NAM BỘ

1. Thành phố Hồ Chí Minh

43

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Chôn lấp hợp vệ sinh

3.650.000

44

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn xử lý chất thải VN Xã Đa Phước, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

3.650.000

45

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thuộc Công ty Cổ phần Vietstar Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Công nghệ tái chế

459.900

46

Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Đốt chất thải

365.000

2. Tỉnh Bình Dương

47

Khu xử lý chất thải – Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương Ấp 1, xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

438.000

3. Tỉnh Đồng Nai

48

Nhà máy xử lý rác thải Túc Trưng Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost)

89.425

49

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại Vĩnh Tân – Công ty CP môi trường Sonadezi Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp

91.980

50

Khu xử lý chất thải Quang Trung – Công ty CP dịch vụ Sonadezi Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Xử lý chất thải

458.805

51

Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp nguy hại – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phúc Thiên Long Xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp nguy hại

18.615

4. Tỉnh Tây Ninh

52

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Thạnh Đức Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

109.500

53

Khu xử lý Tân Hưng Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

109.500

54

Khu xử lý rác thải Long Phước Xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Xử lý rác thải

73.000

VIII. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Tỉnh An Giang

55

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thuộc khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Đốt chất thải

109.500

56

Hố chôn lấp hợp vệ sinh (giai đoạn 2) thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Chôn lấp hợp vệ sinh

89.425

57

Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh – Khu xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Chôn lấp hợp vệ sinh

89.425

58

Hố chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý rác thải Kênh 10 Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Chôn lấp hợp vệ sinh

73.000

59

Hố chôn lấp hợp vệ sinh thuộc khu hạ tầng xử lý rác thải xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Chôn lấp hợp vệ sinh

73.000

2. Tỉnh Bến Tre

60

Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre Xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Chôn lấp không hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải

73.000

3. Tỉnh Cà Mau

61

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Chôn lấp không hợp vệ sinh, Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

73.000

4. Thành phố Cần Thơ

62

Khu xử lý chất thải rắn quận Ô Môn – Công ty TNHH MTV Ecotech Cần Thơ Phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Đốt chất thải

260.610

63

Khu xử lý chất thải rắn Cần Thơ (EB) Xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

146.000

 

     

 

64

Nhà máy xử lý rác Đập Đá – Công ty Cổ phần môi trường Cửu Long Ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

87.600

65

Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Gia Bình Hồng Ngự Xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh

54.750

5. Tỉnh Hậu Giang

66

Nhà máy điện rác Hậu Giang Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Chôn lấp hợp vệ sinh, Đốt chất thải

71.175

6. Tỉnh Kiên Giang

67

Bãi rác thải xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc Ấp Lang Ông, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Chôn lấp hợp vệ sinh, Chôn lấp không hợp vệ sinh, Đốt chất thải

109.500

68

Nhà máy xử lý rác Toàn Cầu Ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

73.000

69

Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Số 1/74, Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Đốt chất thải

73.000

70

Nhà máy xử lý rác thành phố Rạch Giá – Kiên Giang – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Xử lý rác

73.000

7. Tỉnh Long An

71

Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa – Long An của Công ty Tâm Sinh Nghĩa Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Đốt chất thải, Công nghệ tái chế

146.000

8. Tỉnh Sóc Trăng

72

Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Chôn lấp hợp vệ sinh, Chế biến phân mùn hữu cơ (compost), Công nghệ tái chế

58.400

9. Tỉnh Tiền Giang

73

Bãi rác Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang Chôn lấp không hợp vệ sinh

127.750

10. Tỉnh Vĩnh Long

74

Nhà máy xử lý rác thải Phương Thảo (CNC) Xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Đốt chất thải

73.000

75

Bãi rác chôn lấp hợp vệ sinh số 3 – Vĩnh Long Ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Chôn lấp hợp vệ sinh

127.750

76

Bãi trung chuyển rác huyện Trà Ôn – Vĩnh Long Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Chôn lấp không hợp vệ sinh

54.750

 

  19006174