Chỉ thị 11/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên trên do tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2011/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Trong những năm qua, công tác liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực trong việc đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương. Tuy nhiên việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng các loại hình nói trên còn nhiều bất cập. Một số nơi thực hiện chưa đúng quy định trong việc mở lớp. Cơ cấu ngành nghề và loại hình đào tạo có sự mất cân đối, chủ yếu tập trung vào một số ngành nghề theo nhu cầu thị hiếu người học, chưa phục vụ sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguyên nhân của tình hình trên chủ yếu do một số tập thể và cá nhân khi triển khai thiếu thông tin, chưa nghiên cứu kỹ và quán triệt thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành về liên kết đào tạo. Sự phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương trong quản lý công tác liên kết đào tạo chưa đồng bộ.

Căn cứ các quy định của Luật Giáo dục, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện đúng nội dung của Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành cho mọi đối tượng về công tác này trên địa bàn tỉnh.

2. Các đơn vị sau đây khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được phép làm đơn vị phối hợp đào tạo: trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nếu là liên kết mở lớp đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trở lên nếu liên kết mở lớp đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Trước khi mở lớp cần đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ quản lý phù hợp với ngành đào tạo, đáp ứng chất lượng đào tạo. Hình thức liên kết đào tạo tập trung vào các ngành, chuyên ngành có nhu cầu nhân lực lớn, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Các trung tâm giáo dục thường xuyên chỉ được liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, không được phép liên kết đào tạo theo hình thức chính quy.

Trong quá trình liên kết đào tạo, đơn vị phối hợp đào tạo phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không được giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền của đơn vị phối hợp đào tạo. Thực hiện nghiêm túc công tác coi thi, kiểm tra; thu, chi học phí, lệ phí; quản lý chặt chẽ nề nếp học tập; nghiêm cấm các biểu hiện tiêu cực, có biện pháp xử lý thích đáng những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm và cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu mở rộng quy mô, bổ sung thêm ngành nghề đào tạo; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng phục vụ sát yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, mỗi địa phương và nhu cầu học tập ngày càng cao của cán bộ, nhân dân.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn khi có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo hình thức liên kết đào tạo và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phải thực hiện thông qua các trường và trung tâm có chức năng và có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

5. Đối với các chương trình liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài, phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới được hoạt động.

6. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý Nhà nước; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên nhằm đưa các hoạt động đào tạo này tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu mở lớp. Định hướng lựa chọn đơn vị chủ trì đào tạo là những trường có chức năng, nhiệm vụ, có uy tín, có kinh nghiệm và đảm bảo được chất lượng đào tạo; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cho những tổ chức, cá nhân có đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định hiện hành.

7. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng

  19006174