Nghị định về việc thành lập thị xã Nghĩa Lộ và Huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31-CP NGÀY 15-5-1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP
THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA THỊ XÃ NGHĨA LỘ VÀ HUYỆN VĂN CHẤN THUỘC TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái trên cơ sở thị trấn Nghĩa Lộ; diện tích tự nhiên 331 hécta với 1.647 nhân khẩu của xã Nghĩa Phúc; diện tích tự nhiên 181,05 hécta với 2.566 nhân khẩu của xã Nghĩa An và diện tích tự nhiên 116,5 hécta với 1.592 nhân khẩu của xã Nghĩa Lợi (thuộc huyện Văn Chấn).

Thị xã Nghĩa Lộ có diện tích tự nhiên 878,5 hécta với 15.925 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Nghĩa Lộ: phía Đông giáp xã Nghĩa Lợi và xã Phù Nham; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Nam giáp xã Nghĩa An; phía Bắc giáp xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Lợi (huyện Văn Chấn).

Điều 2.- Thành lập 4 phường của thị xã Nghĩa Lộ:

Thành lập phường Pú Trạng trên cơ sở các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các bản: Bản Lọng, Bản Qua, Bản Nỏng, Bản Ten, Bản Ngoa, Bản Mới.

Phường Pú Trạng có diện tích tự nhiên 380,5 hécta với 4.834 nhân khẩu.

Địa giới phường Pú Trạng: phía Đông giáp phường Trung Tâm; phía Tây giáp xã Nghĩa Sơn; phía Nam giáp xã Nghĩa An; phía Bắc giáp xã Nghĩa Phúc (huyện Văn Chấn).

Thành lập phường Tân An trên cơ sở các tiểu khu 8, 14, 15 và các bản: Bản Tong Pọng, Bản Tông Co, Bản Ao Sen.

Phường Tân An có diện tích tự nhiên 304 hécta với 4.537 nhân khẩu.

Địa giới phường Tân An: phía Đông giáp phường Cầu Thia và xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Pú Trạng; phía Nam giáp xã Nghĩa An (huyện Văn Chấn) và phía Bắc phường Trung Tâm.

Thành lập phường Trung Tâm trên cơ sở các tiểu khu 9, 10, 11, 12, 13 và các bản: Bản Lè, Bản Cang Nà, Bản Pa Khết.

Phường Trung Tâm có diện tích tự nhiên 97 hécta với 4.623 nhân khẩu.

Địa giới phường Trung Tâm: phía Đông giáp xã Nghĩa Lợi (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi; phía Nam giáp phường Tân An; phía Bắc giáp phường Pú Trạng và xã Nghĩa Lợi.

Thành lập phường Cầu Thia trên cơ sở các tiểu khu 16, 17 và các bản: Bản Chao Thượng, Bản Vệ Dưới.

Phường Cầu Thia có diện tích tự nhiên 97 hécta với 1.931 nhân khẩu.

Địa giới phường Cầu Thia: phía Đông giáp xã Phù Nham (huyện Văn Chấn); phía Tây giáp phường Tân An; phía Nam giáp xã Nghĩa An và phía Bắc giáp xã Nghĩa Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới để thành lập thị xã Nghĩa Lộ:

– Huyện Văn Chấn còn lại diện tích tự nhiên 124.574 hécta với 139.147 nhân khẩu.

– Xã Nghĩa An còn lại diện tích tự nhiên 1.237 hécta với 2.432 nhân khẩu.

– Xã Nghĩa Phúc còn lại diện tích tự nhiên 492 hécta với 1.601 nhân khẩu.

– Xã Nghĩa Lợi còn lại diện tích tự nhiên 401,5 hécta với 2.962 nhân khẩu.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

  19006174