time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/CT-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN THÔNG TƯ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,  NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”

Ngày 27/4/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2012. Đây là một trong những văn bản có tính pháp lý quan trọng thể chế hóa Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Để thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức, thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 20/3/2012 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với việc triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân để quán triệt, thực hiện đúng, có hiệu quả nội dung tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Thông tư số 23/2012/TT-BCA trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, . . . về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn dân về công tác bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

3. Công an tỉnh nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các tiêu chí khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận theo đúng quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương, cơ sở.

4. Sở Nội vụ phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hình thức thi đua, khen thưởng cho phù hợp. Lấy tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” là điều kiện bắt buộc để xét, đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác hàng năm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai, thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình hành động, kế hoạch phối hợp với Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua của các đoàn thể, địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” … Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ sở nhằm từng bước xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; đây cũng chính là điều kiện để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới ” và Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

6. Giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an và báo cáo theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA gắn với báo cáo tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh (Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an./.

 

 

CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

Rate this post
  1900633705