time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 chuẩn bị tổ chức đại hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020

Trong thời gian qua, công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả mà nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội khóa II (nhiệm kỳ 2007 – 2015) đề ra. Hội Khuyến học các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố; tiếp tục phát triển tổ chức hội cơ sở, hội ở cộng đồng và các cơ quan đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 283 hội cơ sở, 1828 chi hội với trên 63.000hội viên (đạt tỷ lệ 21,5% dân số). Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc phối kết hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội để xây dựng và đẩy mạnh hoạt động Khuyến học, khuyến tài, từng bước xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.Nhiều cấp hội làm tốt việc hỗ trợ giáo dục cơ sở; động viên, tạo điều kiện cho nhiều học sinh còn hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; khen thưởng kịp thời học sinh, giáo viên thành đạt, động viên người lớn tham gia học tập thường xuyên. Phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” khá sôi động; hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng thu hút hàng chục nghìn người dân dự học… Công tác Khuyến học đã góp phần hiệu quả nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực và khuyến khích nhân tài của địa phương.

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp, ngành, bộ phận nhân dân chưa rõ, chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác khuyến học; phong trào khuyến học chưa đồng đều giữa các địa bàn; hoạt động của các cấp hội còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu công tác khuyến học thời kỳ mới.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số: 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyếntài, xây dựng xã hội học tập; chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2007 – 2015, tiến tớitổ chức tốt Đại hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Hội Khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đạihội nhiệm kỳ và chỉ đạo Hội cấp huyện, cấp cơ sở chuẩn bị kế hoạch đại hội kịp thời, đúng lịch trình theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quy chế tổ chức,hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn.

– Báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ khóa (kéo dài) về các lĩnh vực công tác khuyến học, đồng thời kết hợp với tổng kết nhân kỷ niệm 20 năm Hội Khuyến học Việt Nam (1996 – 2016) và 15 năm Hội Khuyến học Bắc Kạn (2001- 2015). Trong đó nêu bật những việc làm đạt hiệu quả cao, những yếu kém, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học về công tác chỉ đạo, tổ chức, giải pháp. Nêu những gương sáng khuyến học của cá nhân, tập thể, địa phương, cách làm hay, những vấn đề mới trong xây dựng mô hình xã hội học tập.

– Xây dựng nhiệm vụ, chương trình công tác khuyến học nhiệm kỳ 2015 – 2020: Cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng (Chỉ thị,Nghị quyết của Trung ương Đảng, cấp ủy địa phương), chính sách của Nhà nước(các Quyết định của Chính phủ, chính quyền địa phương); bám sát Nghị quyết số (kỳ họp thứ 8 của Trung ương Đảng khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 với vai trò, sự tham gia đóng góp của Hội Khuyến học Việt Nam; Quyết định số: 89-QĐ/TTg và Quyết định số:281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 997/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ đó xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, đề ra giải pháp thực hiện.

– Về bầu cử Ban chấp hành khóa mới và công tác nhân sự: yêu cầu quán triệt, vận dụng các Quyết định số: 1703-QĐ/TU, số: 1705-QĐ/TU,số: 1706-QĐ/TU ngày 23/01/2014 của Tỉnh ủy và Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam đảm bảo bộ máy, cán bộ đủ năng lực, điều kiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

2. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với các ngành, cơ quan thông tin đại chúng (Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền thanh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh…) tuyên truyền trước, trong sau Đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước xung quanh vấn đề xây dựng xã hội học tập; về vị trí, vai trò của Hội Khuyến học và công tác khuyến học. Nhân dịp tổ chức Đại hội và chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam, phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phong trào thi đua khuyến học thiết thực, ý nghĩa.

3. Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy, nhân sự; Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã bố trí kinh phí từ ngân sách đảm bảo cho Hội Khuyến học tỉnh, huyện, thị tới cơ sở tổ chức thành công Đại hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Lân

Rate this post
  1900633705