time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 08/CT.UB năm 1989 về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa và tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 1989–1990 do tỉnh An Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/CT.UB

Long Xuyên, ngày 6 tháng 5 năm 1989

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG, BTVH NĂM HỌC 1988 – 1989 VÀ TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 NĂM HỌC 1989 – 1990.

 Để tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc văn hóa và tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 1989 – 1990 thật chu đáo, giữ vững an toàn trật tự, ngăn chặn các hành động tiêu cực trong thi cử, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, tạo không khí hào hứng phấn khởi, động viên học sinh chăm chỉ rèn luyệt nâng cao kiến thức, đồng thời động viên phụ huynh và các tổ chức đoaà thể cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ con em học tập đạt kết quả cao; UBND Tỉnh yêu cầu ngành giáo dục kết hợp chặt chẽ với UBND các huyện thị và các đoàn thể thực hiện tốt các việc sau đây:

1- Sở Giáo dục có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đúng quy chế thi hiện hành và bảo đảm các quy định về coi thi, chấm thi. Nếu hội đồng thi nào không bảo đảm các điều kiện cần thiết cho kỳ thi thì sở Giáo dục (đối với PTTH), Phòng Giáo dục (đối với PTCS) quyết định đình chỉ ngay cuộc thi, chuyển địa điểm đến nơi khác.

2- Ban Giám đốc Sở Giáo dục xét chọn đề xuất với TT.UBND tỉnh quyết định thành lập Ban kiểm tra, các hội đồng coi thi, chấm thi.

3- UBND các huyện, thị chỉ đạo ngành giáo dục thuộc cấp mình và các ngành liên quan hỗ trợ tích cực cho các Hội đồng coi thi ở địa phương.

4- Ngành Tài chính giải quyết kịp thời các khoản kinh phí cho các hội đồng coi thi, chấm thi, đồng thời giải quyết lương tháng 5, tháng 6 cho giáo viên chịu trách nhiệm coi thi, chấm thi, tạo điều kiện cho giáo viên an tâm phục vụ các kỳ thi này.

5- Trước ngày thi, Sở Giáo dục hoặc phòng giáo dục thông báo lịch thi, địa điểm thi và niêm yết danh sách thí sinh đúng thời gian quy định.

Yêu cầu ngành giáo dục, UBND các huyện, thị và các ngành liên quan chỉ đạo ngành và địa phương thực hiện thật tốt tinh thần chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND Tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
– TV.TU “báo cáo”

– Các ngành: GD, TC, NH,
   UBKH, VHTT, CA, Đoàn TN
   CS.HCM.
– UBND các huyện, thị
– Lưu (khối Văn xã, VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Hữu Khánh

Rate this post
  1900633705