time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH 
CÀ MAU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/CT-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/BCĐ ngày 27/4/2015 của Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở để triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nội vụ:

a) Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong tháng 6/2015.

b) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện dân chủ trong hoạt động và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định; phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ để đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ; kịp thời tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

c) Đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị thành một tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau cần tích cực, chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt việc tuyên truyền Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai đầy đủ, cụ thể nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

c) Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vi phạm quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,

4. Sở Tư pháp – Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện phổ biến Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật; xây dựng đề cương, tài liệu phục vụ phổ biến và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền Nghị định số 04/2015/NĐ-CP .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
– TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

– CT, PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– UBND huyện, TP Cà Mau;
– Thường trực BCĐ tỉnh;
– NC (N) VBK;
– Lưu: VT, Ktr04.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Dương Tiến Dũng

Rate this post
  1900633705