time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 12/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên 2016 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016-2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo.

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 20/3/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục, đồng thời thực hiện tốt các nội dung:

– Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh.

– Rà soát mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giảm tải số học sinh/lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc diện khó khăn được đến trường. Yêu cầu phải bảo đảm đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tuyệt đối không được để cơ sở vật chất bị hư hỏng ảnh hưởng đến dạy và học trong năm học mới.

– Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý cho giáo viên, cán bộ quản lý. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn; nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể, xã hội về phát triển giáo dục và đào tạo; sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

– Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

– Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc về hoạt động dạy thêm, học thêm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc trong việc thu, quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục; công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và mọi người dân biết, giám sát thực hiện; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu, chi không đúng mục đích, không đúng quy định.

– Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, tham mưu giải quyết những bất cập đối với việc dạy ngoại ngữ trong trường tiểu học.

– Duy trì nền nếp học tập tại các đơn vị trường học (chào cờ, hát quốc ca, thể dục giữa giờ, trực nhật lớp), tăng cường công tác giáo dục pháp luật; kỹ năng sống; an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; tăng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

– Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đào tạo và hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học.

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

4. Các Huyện ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp chung tay xây dựng xã hội học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội, các đoàn thể tỉnh quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Phóng

 

Rate this post
  1900633705