time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 thực hiện Luật Dân quân tự vệ do tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/CT-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 85/2010/TT- BQP ngày 01/7/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Chỉ thị số 642/CT- BTL ngày 09/5/2011 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

Cấp ủy, chính quyền và ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Trung ương đến tất cả cán bộ, công chức, lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của Luật Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động tuần tra, bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ; Khẳng định vị trí chiến lược của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ gắn với thực hiện Nghị quyết số 203-NQ/TU ngày 28/9/2009 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm và Chỉ thị về xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động từ cấp Ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể các cấp.

Cơ quan quân sự các cấp chủ động xây dựng kế hoạch; Chủ trì phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động tuần tra của lực lượng Dân quân tự vệ và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã, lực lượng Dân quân tự vệ và Dân quân thường trực theo Luật Dân quân tự vệ và Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trợ cấp ngày công cho lực lượng Dân quân và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã.

Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Đài truyền thanh huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ đến mọi tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Dân quân tự vệ đi vào cuộc sống của người dân.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh đưa nội dung Luật Dân quân tự vệ vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn hàng năm cho các đối tượng.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chấp hành chế độ thỉnh thị, báo cáo theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Thanh Cung

 

Rate this post
  1900633705