Khiếu nại cơ quan nhà nước diễn ra trong thời hạn bao nhiêu ngày? Và có những hình thức khiếu nại nào?

Khiếu nại cơ quan nhà nước khi những cá nhân thấy bất bình về hành vi của cơ quan nhà nước có được không? Họ phải khiếu nại như thế nào và liệu có đúng quy định pháp luật không? Đó là những thắc mắc mà Tổng Đài Pháp Luật thường nhận được. Nhân đây mời quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề khiếu nại cơ quan nhà nước nhé.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về việc khiếu nại cơ quan nhà nước, gọi ngay 1900.6174

Khiếu nại là gì? Quyền khiếu nại của Công dân

 

Căn cứ tại Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức đề nghị cá nhân, tổ chức, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính/quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

khieu-nai-co-quan-nha-nuoc
Mẫu đơn khiếu nại đất đai

Đây là quyền cơ bản của các cá nhân khi có căn cứ, nhận thấy quyết định hành chính, hành vi hành chính của tổ chức, cơ quan hành chính Nhà nước là không đúng luật, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Thêm vào đó, qua hình thức khiếu nại, những người có trách nhiệm, cơ quan hành chính có thể thực hiện, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

>>>Xem thêm: Khiếu nại lần đầu theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại cơ quan nhà nước

 

Căn cứ tại Điều 17-26 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại cơ quan nhà nước được quy định như sau:

 • Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình hoặc người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.
 • Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết
  • Khiếu nại lần đầu quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình
  • Khiếu nại lần hai quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện (khiếu nại lần đầu đã được giải quyết hoặc hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết 
  • Khiếu nại lần đầu quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.
  • Khiếu nại lần hai quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương (khiếu nại lần đầu đã được giải quyết hoặc hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).

khieu-nai-co-quan-nha-nuoc

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết:
  • Khiếu nại lần đầu quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
  • Khiếu nại lần hai quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương (khiếu nại lần đầu đã được giải quyết hoặc hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).
  • Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
 • Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.
 • Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết
  • Khiếu nại lần đầu quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.
  • Khiếu nại lần hai quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ  (khiếu nại lần đầu đã được giải quyết hoặc hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).
  • Khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành  (khiếu nại lần đầu đã được giải quyết hoặc hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết).
  • Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.
 • Tổng thanh tra CP có thẩm quyền 
  • Hỗ trợ Thủ tướng CP kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
  • Kiến nghị Thủ tướng CP/người có thẩm quyền khi phát hiện trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, tổ chức, cơ quan.
 • Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền
  • Hỗ trợ thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.
  • Hỗ trợ Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
  • Kiến nghị Thủ tướng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp/người có thẩm quyền khi phát hiện trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, tổ chức, cơ quan.
 • Thủ tướng CP có thẩm quyền:
  • Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp.
  • Giải quyết các kiến nghị của Tổng thanh tra CP 
  • Xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, UBND cấp tỉnh.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thẩm quyền khiếu nại cơ quan nhà nước, gọi ngay 1900.6174

Thời hiệu khiếu nại

 

 • Căn cứ tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011, việc giải quyết khiếu nại diễn ra trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày biết hoặc nhận được quyết định hành chính.
 • Nếu người khiếu nại bị đau ốm, công tác, học xa hay gặp trở ngại khách quan khác và không thể thực hiện quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về thời hiệu khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Hình thức khiếu nại

 

Căn cứ tại Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, Điều 3 NĐ 124/2020/NĐ-CP, khiếu nại được thực hiện bởi 02 hình thức là khiếu nại bằng đơn và khiếu nại trực tiếp.

 • Khiếu nại bằng đơn
  • Tham khảo mẫu số 01 kèm theo NĐ 124/2020/NĐ-CP để làm đơn khiếu nại.
  • Trong đơn khiếu nại phải có ngày, tháng, năm khiếu nại, thông tin cơ bản của người khiếu nại, những tài liệu liên quan đến việc khiếu nại và được ký tên hoặc điểm chỉ bởi người khiếu nại.

khieu-nai-co-quan-nha-nuoc

 • Khiếu nại trực tiếp
  • Người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn viết đơn hoặc ghi bằng văn bản  việc khiếu nại và người khiếu nại ký tên/điểm chỉ xác nhận vào văn bản đó.

Ngoài ra, nếu có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì cơ quan có thẩm quyền tiếp đón và hướng dẫn người khiếu nại cử ra đại diện trình bày nội dung, yêu cầu khiếu nại. Người tiếp nhận sẽ ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản.

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí về hình thức khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn khiếu nại

 

Mẫu đơn khiếu nại theo Mẫu số 01 kèm theo NĐ 124/2020/NĐ-CP

                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                  …, ngày… tháng… năm…. 

                                                                                 ĐƠN KHIẾU NẠI 

Kính gửi : …

Họ và tên người khiếu nại : ..

Địa chỉ : …..

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu …… ngày cấp ….. nơi cấp : …

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại : …. 

Địa chỉ : …

Khiếu nại về việc : …(ghi rõ lần đầu hay lần hai)

Nội dung khiếu nại :…………… (tóm tắt, ghi rõ yêu cầu)

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 >>>Luật sư tư vấn miễn phí lập đơn khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Xử lý đơn khiếu nại

 

 • Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (Điều 7 TT 05/2021/NĐ-CP)
  • Người xử lý đơn đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý giải quyết đối với đơn khiếu nại không nằm trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết. Mẫu đơn đề xuất thụ lý giải quyết là Mẫu số 01 kèm theo TT 05/2021/TT-TTCP.
  • Người khiếu nại được hướng dẫn bổ sung tài liệu khi đơn chưa đủ điều kiện thụ lý giải quyết thực hiện theo Mẫu số 02 TT 05/2021/TT-TTCP.
  • Người xử lý đơn báo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định khi đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp dưới nhưng quá thời hạn giải quyết.

khieu-nai-co-quan-nha-nuoc

 • Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết (Điều 8 TT 05/2021/NĐ-CP)
  • Người khiếu nại được hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết khi đơn không thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và thực hiện 01 lần theo Mẫu số 02 TT 05/2021/NĐ-CP.
  • Người xử lý đơn trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức và có văn bản phúc đáp đối với đơn chuyển đến bởi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, HĐDT, các UB và một số cơ cơ quan khác.
  • Ban tiếp công dân báo Chủ tịch UBND cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo xử lý đối với đơn khiếu nại chuyển đến bởi Ban tiếp công dân trung ương, các cơ quan của HĐND, đại biểu HĐND, tổ chức CT-XH, tổ chức CT-XH-NN cấp tỉnh, cấp huyện.

Thêm vào đó, nếu có nhiều người khiếu nại nhưng người khiếu nại có đơn gửi đến Thanh tra CP hoặc Trụ sở tiếp công dân trung ương thì Trưởng Ban tiếp công dân trung ương báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho các vụ, cục, đơn vị kiểm tra, báo cáo, đề xuất văn bản trả lời công dân hoặc trao đổi với Chủ tịch UBND cấp tỉnh để xử lý.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí về xử lý đơn khiếu nại, gọi ngay 1900.6174

Và trên đây là tất cả những thông tin mà Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp tới các bạn về khiếu nại cơ quan nhà nước. Nếu còn bất cứ thắc mắc hay cần được hỗ trợ về những vấn đề pháp lý khác, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn nhanh chóng nhất.

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174