time

Giờ làm việc

T2 - CN 7:00 - 22:30

map

Văn Phòng Chính

Tầng 6, An Phát Building, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

phone

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi ngay: 1900633705

Quyết định 755/QĐ-BVHTTDL 2022 Đề án tổ chức triển lãm văn hóa chào mừng 55 năm ASEAN

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 755/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT ASEAN CHÀO MỪNG 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Triển lãm văn hóa, nghệ thuật ASEAN chào mừng 55 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TT Tạ Quang Đông;
– Lưu: VT, HTQT, LMĐ.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ASEAN 2022
(Kèm theo Quyết định số 755/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định 2391/QĐ-BVHTTDL ngày 31 ngày 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án tổ chức Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật ASEAN 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Triển khai các hoạt động về hợp tác văn hóa, nghệ thuật nhằm thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025, tăng cường bản sắc ASEAN, kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 – 08/8/2022) và nhân dịp Việt Nam đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa – Thông tin ASEAN năm 2022.

– Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và đặc trưng văn hóa cộng đồng ASEAN tới công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm ảnh, trang phục truyền thống, hiện vật văn hóa các quốc gia thành viên ASEAN.

– Tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị, tính kết nối, đoàn kết hữu nghị giữa các nước trong ASEAN và hợp tác tốt đẹp giữa các nước thành viên ASEAN, đồng thời thể hiện vai trò trung tâm, sự thống nhất và đoàn kết của Cộng đồng ASEAN.

2. Yêu cầu:

– Tổ chức chọn lọc, trưng bày ảnh, trang phục truyền thống và hiện vật văn hóa giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa các nước ASEAN.

– Tổ chức trưng bày đạt hiệu quả thẩm mỹ, làm nổi bật nét đặc trưng của văn hóa truyền thống mỗi nước ASEAN qua các mảng trưng bày, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau triển lãm.

– Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, an toàn, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Thời gian và địa điểm tổ chức triển lãm:

– Từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại Thành phố Hà Nội (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).

– Triển lãm trong thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN (dự kiến vào tháng 11 năm 2022) tại tỉnh Quảng Nam.

2. Các cơ quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

2.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.2. Đơn vị chủ trì, điều phối thực hiện: Cục Hợp tác quốc tế

2.3. Đơn vị phối hợp thực hiện

a) Phía Việt Nam: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

b) Các nước ASEAN: Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

3. Các hoạt động trong triển lãm:

3.1. Tên chương trình:

– Tên triển lãm bằng tiếng Việt:

TRIỂN LÃM:

Sắc màu Văn hóa ASEAN

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

(ASEAN)

– Tên triển lãm bằng tiếng Anh:

THE EXHIBITION:

The Colours of ASEAN Culture

On the occasion of the 55th anniversary of the establishment of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

3.2. Nội dung trưng bày triển lãm:

a) Tại Thành phố Hà Nội

– Tổ chức trưng bày ảnh, trang phục truyền thống, hiện vật văn hóa của 10 quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) giới thiệu các hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa của các nước thành viên ASEAN, cụ thể:

Phần hình ảnh: Trưng bày 55 ảnh (10 ảnh của Việt Nam và 05 ảnh của mỗi nước từ 09 quốc gia ASEAN còn lại) giới thiệu về phong cảnh đất nước, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, lễ hội, sinh hoạt văn hóa của người dân các nước ASEAN.

Phần trang phục: Trưng bày 20 bộ trang phục truyền thống của 10 nước ASEAN (mỗi quốc gia 01 bộ trang phục nam, 01 bộ trang phục nữ).

+ Phần hiện vật văn hóa: Trưng bày ít nhất 01 hiện vật văn hóa điển hình của mỗi quốc gia thành viên ASEAN giới thiệu đặc trưng văn hóa của từng nước.

Nội dung thuyết minh, giới thiệu: Có bài viết tổng quan giới thiệu về triển lãm, chú thích ảnh, trang phục, hiện vật… bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

– Tại lễ khai mạc triển lãm: Tổ chức một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng do các nghệ sỹ Việt Nam trình diễn nhằm giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN.

b) Tại tỉnh Quảng Nam

Tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu về phong cảnh đất nước, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, lễ hội, sinh hoạt văn hóa của người dân các nước ASEAN.

3.3. Công tác truyền thông, báo chí:

Hoạt động truyền thông, báo chí là hoạt động quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá về sự kiện tới công chúng, đặc biệt người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Công tác truyền thông, báo chí được thực hiện với hình thức:

– Trước khi tổ chức triển lãm: Chuẩn bị nội dung và gửi đến các cơ quan báo chí để đưa tin về sự kiện.

– Trong thời gian tổ chức triển lãm: Mời phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Văn hóa, cơ quan thường trú một số báo của các nước ASEAN tại Việt Nam và các báo, đài khác tham gia đưa tin về sự kiện.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hợp tác quốc tế:

– Điều phối chung công tác tổ chức;

– Phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội lên kế hoạch, xây dựng chương trình triển lãm cụ thể và lựa chọn ảnh, trang phục truyền thống, hiện vật văn hóa phù hợp để trưng bày.

– Chủ trì tổ chức các hoạt động của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại lễ khai mạc triển lãm;

– Chủ trì xây dựng và tổ chức triển lãm, lễ khai mạc triển lãm;

– Phối hợp với một đơn vị nghệ thuật tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc triển lãm tại Hà Nội;

– Xây dựng nội dung cung cấp cho báo chí để đưa tin về sự kiện, triển khai công tác truyền thông;

– Triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

2. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam:

– Cung cấp địa điểm, hỗ trợ nhân sự triển khai tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

– Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế dàn dựng, tổ chức triển lãm, tổ chức lễ khai mạc triển lãm;

– Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trong thời gian chuẩn bị và tổ chức triển lãm;

– Triển khai các nhiệm vụ liên quan khác.

IV. KINH PHÍ

1. Phía Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội: Cung cấp các files ảnh, trang phục truyền thống, hiện vật văn hóa và phối hợp công tác tổ chức.

2. Cục Hợp tác quốc tế: Đảm nhận các chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thông tin (chi không thường xuyên) năm 2022 của Cục Hợp tác quốc tế, gồm:

– Chi phí thiết kế và sản xuất không gian triển lãm, bản quyền ảnh, in ảnh, biên tập và dịch nội dung triển lãm, vách triển lãm, phông sân khấu, chân giá, bục trưng bày hiện vật văn hóa, ma-nơ-canh trưng bày trang phục, standee, phướn treo, giấy mời, tờ rơi giới thiệu triển lãm.

– Chi phí tổ chức Lễ khai mạc, lễ tân đón tiếp, công tác an ninh, chương trình nghệ thuật, tiệc khai mạc, dẫn chương trình tiếng Việt và tiếng Anh, thuyết minh triển lãm, sân khấu, âm thanh ánh sáng, truyền thông và và các chi phí liên quan khác.

– Chi phí vận chuyển ảnh và vật trưng bày triển lãm đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại, chi phí tổ chức triển lãm tại tỉnh Quang Nam.

3. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Cung cấp địa điểm tổ chức triển lãm tại Hà Nội.

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1. Nhóm lãnh đạo, cán bộ thực hiện

– Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

– Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

– Bà Trần Hải Vân, Trưởng Phòng châu Âu – châu Mỹ – châu Phi, Cục Hợp tác quốc tế.

– Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch, Cục Hợp tác quốc tế.

– Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng Phòng châu Á – Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế.

– Bà Lê Minh Đức, chuyên viên phòng châu Á – Thái Bình Dương, Cục Hợp tác quốc tế.

2. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức, khi có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị trao đổi với Cục Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định./.

  1900633705