Chỉ thị 06/2006/CT-UBND về việc thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Số: 06/2006/CT-UBND Quận 3, ngày 28 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI NĂM 2007

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và thực hiện Công văn số 159-CV/TU ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên, Ủy ban nhân dân quận 3 chỉ thị: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận 3 xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 14 phường tổ chức triển khai kiểm tra công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2007 cho nam công dân trong độ tuổi từ 18 đến 25, công tác tuyển sinh quân sự và công tác động viên quân đội, tổ chức kiểm tra các mặt công tác để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2007 theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị quân đội nhận quân xây dựng kế hoạch giao, nhận quân chặt chẽ, thống nhất, tạo điều kiện cho các phường thực hiện tốt công tác giao quân. Kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự quận, tổ chức thực hiện tốt việc tuyển sinh quân sự và công tác động viên quân đội.

2. Ban Chỉ huy Công an quận 3 chỉ đạo Công an 14 phường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, phường đội, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự 2007, tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức, quản lý tốt số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lịch sử chính trị gia đình và bản thân những công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ; phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định; tuyển chọn đủ quân số theo chỉ tiêu của ngành; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

3. Ủy ban nhân dân 14 phường, củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể thực hiện có kết quả công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân với 2% quân số là Đảng viên, với thời gian sinh hoạt Đảng tại khu phố từ 6 tháng trở lên, mỗi phường có ít nhất 02 thanh niên đủ tiêu chuẩn phục vụ lâu dài trong quân đội, thực hiện tốt công tác tuyển chọn để đào tạo bổ sung cho quân đội có đội ngũ cán bộ trẻ đạt chỉ tiêu cả về số lượng lẫn chất lượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang tại ngũ, tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ sớm có việc làm, ổn định đời sống. Việc xét miễn, hoãn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng đối tượng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang thành phố để phục vụ cho công tác đăng ký khám tuyển và giao nhận quân. Tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân.

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận tổ chức chu đáo việc tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho số thanh niên nằm trong kế hoạch tuyển chọn nhập ngũ năm 2007, thực hiện kiểm tra xét nghiệm đầy đủ, phát hiện loại bỏ kịp thời các trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy, để việc giao quân được đảm bảo, không có trường hợp sai sót trả về.

Phòng Giáo dục quận tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân 14 phường trong việc xác minh trình độ học vấn của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. 

5. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 3 tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận bố trí kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác đảm bảo cho công tác tuyển quân năm 2007 của quận.

Ủy ban nhân dân quận 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức thực hiện đạt kết quả theo đúng Chỉ thị này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Thình

  19006174