Chỉ thị 13/2011/CT-UBND về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi do tỉnh Hoà Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13 / 2011/CT- UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Chăm lo phát triển giáo dục mầmnon là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở,của mỗi gia đình và toàn xã hội. Trẻ em được tiếp cận với giáo dục mầm non sớmsẽ thúc đẩy quá trình học tập, phát triển về thể chất, nhân cách, trí tệu trong giai đoạn tiếp theo; nhất là trẻ em 5 tuổi- thời kỳ có tính quyết định để tạotiền đề phát triển về thể lực, nhân cách, trí tuệ trong tương lai.

Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 248/QĐ-BGDĐT ngày 12/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triểnkhai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; để bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi được đến lớp, được chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốtvề thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng vào học lớp 1, nhằm hoàn thành mục tiêu: Toàn tỉnh phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

– Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Cụ thể hóa cácmục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Huy động tối đa trẻ em 5 tuổi đến lớp mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ ngày. Duy trì, giữ vững và phát triển số trẻ dưới 5 tuổi đến lớp không thấp hơn mức hiện có dưới nhiều hình thức. Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi vào học ở các trường mầm non công lập.

– Chỉ đạo đổi mới nội dung chươngtrình, phương pháp giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8%; từ năm học 2011- 2012 có 100% lớp mầm non 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới; đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non.

– Triển khai các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong chương trình đào tạo,bồi dưỡng giáo viên mầm non. Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các trường, lớp mầm non 5 tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non. Tăng cường năng lực của các trường sư phạm, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng caochất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình,cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩnphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012.

– Thực hiện quy hoạch, phát triểnmạng lưới cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên và huy động trẻ 5 tuổi đến trường.

– Dành quỹ đất, xây dựng đủ phònghọc, bảo đảm thuận tiện cho việc thu hút trẻ em đi học trên địa bàn; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dụcmầm non mới. Bảo đảm 100% trường mầm non được trang bị máy vi tính và được kếtnối mạng Internet vào năm 2011; đến năm 2012 trang bị bộ thiết bị tối thiểu và bộ thiết bị nội thất dùng chung cho 100% lớp mầm non 5 tuổi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

– Bảo đảm ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho hoạt động chăm sóc, giáo dục mầm non 5 tuổi và thực hiện phổcập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo quy định; bảo đảm 100% kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi thường xuyên cho các trường mầm non công lập; chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáodục mầm non trên địa bàn theo quy định.

– Tăng cường hỗ trợ cơ sở vậtchất, đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên đầu tư vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa theo hướng xây dựng các trường kiên cố, đạt chuẩn quốc gia.

– Huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn nhằm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

– Hàng năm, đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội củađịa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em 5 tuổi vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các cấp chính quyền, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa.

3. Các Sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo và các huyện,thành phố triển khai thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em5 tuổi.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này.

4. Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyêntruyền việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơquan thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểmtra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6tháng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tỉnh

  19006174