Chỉ thị 20/2007/CT-UBND đăng ký sinh hoạt các tổ chức, hệ phái đạo Tin lành và các tôn giáo khác chưa có pháp nhân do tỉnh Quảng Nam ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SINH HOẠT CÁC TỔ CHỨC, HỆ PHÁI ĐẠO TIN LÀNH VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC CHƯA CÓ PHÁP NHÂN

Thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội và Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin lành và các tôn giáo khác theo đúng pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương trên còn chậm, tình hình các tổ chức, hệ phái, điểm nhóm Tin lành và các tôn giáo khác chưa đăng ký sinh hoạt và cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo còn tồn đọng nhiều, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành và các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ; có kế hoạch giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người đứng đầu các tổ chức, điểm nhóm tôn giáo đã sinh hoạt ổn định, thuần túy tôn giáo lập thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo và cấp giấy chứng nhận sinh hoạt theo đúng quy định của nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con theo đạo Tin lành và các tôn giáo khác trong tỉnh.

2. Ban Tôn giáo tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo đối với các tổ chức, hệ phái đạo Tin lành và các tôn giáo khác chưa được Nhà nước công nhận theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Văn hóa – Thông tin, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin, đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; kịp thời phản ảnh những đơn vị, địa phương thực hiện tốt chính sách tôn giáo; các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, chức sắc, tín đồ về chủ trương, chính sách tôn giáo; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên chức sắc nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “ngày vì người nghèo”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, lợi dụng vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo và chính sách pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và chức sắc, tín đồ tôn giáo; tập trung giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đạo Tin lành và các tôn giáo khác chưa được công nhận theo quy định của pháp luật. Tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình các tổ chức, hệ phái, nhóm Tin lành và các tôn giáo khác chưa được Nhà nước công nhận ở địa phương, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh (qua Ban Tôn giáo tỉnh) xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Ban Tôn giáo tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đức Hải

  19006174