ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 37/CT-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2010

Để việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân tại địa bàn Thành phố Hà Nộinăm 2010 đạt chỉ tiêu, chất lượng theo quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày09/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 8100/CV-X13 (P2) ngày17/11/2009 của Bộ Công an thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân phục vụ cóthời hạn trong Công an nhân dân năm 2010, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

– Chủ động xây dựng kế hoạch vàchỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tiến hành các bước tuyển chọn công dânđủ tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dânđảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đạt chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Công an giao.Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ tuyểnchọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2010.

– Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đôvà cơ quan liên quan tuyên truyền thực hiện Luật Công an nhân dân đến mọi tầnglớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

2. UBND các quận, huyện, thị xãchỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm việc tuyển chọn công dân phục vụ cóthời hạn trong lực lượng Công an nhân dân tại Thành phố năm 2010; Tạo mọi điềukiện thuận lợi giúp Công an Thành phố tiến hành tuyển chọn, gọi công dân đủtiêu chuẩn ở các địa phương tham gia phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dântheo đúng quy định.

Yêu cầu Công an Thành phố, Ủyban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáoUBND Thành phố kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

– Bộ Công an (để báo cáo);
– TT TU, TT HĐND-TP (để báo cáo);
– Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
– Các đ/c PCT UBND TP;
– CATP, BTL-TĐ;
– Các Sở, Ban, ngành;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– VPUB: CPVP, NC, TH;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh