Chỉ thị 4632/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức hải quan trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4632/CT-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014                        

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÁC PHONG LÀM VIỆC, THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HẢI QUAN TRONG VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG VNACCS/VCIS

Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan (gọi tắt là Hệ thống VNACCS/VCIS) theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ.

Bên cạnh kết quả tích cực, việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, phát sinh do hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống mới, cả công chức hải quan và doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, sử dụng chưa thực sự thành thạo. Ngoài ra, một số vướng mắc phát sinh do quy trình, hướng dẫn chưa đầy đủ, máy móc trong xử lý công việc và một số phát sinh do lỗi kỹ thuật đang tiếp tục khắc phục.

Trong tình hình triển khai như vậy, cán bộ, công chức hải quan cần phải nỗ lực hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc, phát sinh. Tuy nhiên, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua, một số ít cán bộ, công chức hải quan đã nhân cơ hội triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS đổ lỗi cho việc triển khai hệ thống mới và đã có tác phong làm việc thiếu hợp tác, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó gây tốn kém chi phí và thời gian trong quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Để đảm bảo mục tiêu nói trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ thị về việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức hải quan trong toàn Ngành nhằm hỗ trợ hiệu quả, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS như sau:

1. Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS có trách nhiệm:

– Đầu mối điều phối, tổng hợp, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp của các đơn vị trong toàn Ngành.

– Phân tích, phân loại các khó khăn vướng mắc, tham mưu đề xuất Tổng cục Hải quan các giải pháp hỗ trợ các đơn vị trong toàn Ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm:

– Ưu tiên số một và tập trung xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.

– Phối hợp chặt chẽ với Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Trước khi trình Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn của đơn vị mình liên quan đến triển khai Dự án VNACCS/VCIS lấy ý kiến của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS.

3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục trưởng Chi cục hải quan có trách nhiệm:

– Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đơn vị trực thuộc quán triệt cho cán bộ, công chức nội dung của Chỉ thị này, yêu cầu cán bộ, công chức hải quan tại đơn vị khắc phục khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

– Chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ, công chức hải quan trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Thực hiện điều chuyển làm công tác khác và kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức tại đơn vị có thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tính hợp tác, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Những công chức nào bị nhiều doanh nghiệp phản ảnh gây phiền hà, sách nhiễu và tiêu cực sẽ bị đình chỉ công tác để kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra tại Chỉ thị này.

Giao Thanh tra TCHQ kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng cục trưởng về việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– VCCI (để phối hợp);
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để t/h);
– Lưu: VT, VNACCS (8b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc
  19006174