Giấy thôi trả lương 2023 mới nhất

Giấy thôi trả lương 2023, cũng như các nghiên cứu và tài liệu tham khảo có thể giúp những người đang tìm kiếm thêm thông tin từ khái niệm, nội dung của nó cùng với hướng dẫn cách viết mẫu chi tiết, cung cấp một số mẫu phổ biến và mới nhất hiện nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Tổng Đài Pháp Luật, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại  1900.6174 để được giải đáp mọi thắc mắc.

 

>> Liên hệ Luật sư tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến pháp lý. Gọi ngay 1900.6174

Giấy thôi trả lương người lao động là gì?

 

Mẫu Giấy thôi trả lương là mẫu văn bản áp dụng cho các nhân viên chuyển đổi sang cơ quan mới. Trong văn bản nêu rõ đã thanh toán hết tiền lương cho cá nhân, cụ thể từng mục như: hệ số lương, chức vụ, phụ cấp, chế độ BHXH…

giay-thoi-tra-luong-nguoi-lao-dong-2023

Vì vậy, Giấy từ chối trả lương được xem như một văn bản ghi nhận thông tin về lương bổng của một người khi họ chuyển công tác hoặc nghỉ việc.

 

>> Tư vấn miễn phí điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, gọi ngay 1900.6174

Mục đích chính của giấy thôi trả lương

 

Mục đích chính là xác nhận việc trả lương cho nhân viên theo quy định và thỏa thuận giữa hai bên. Nó cũng đảm bảo rằng tất cả các khoản lương và các khoản trợ cấp khác đã được trả đúng thời hạn và theo quy định. Ngoài ra, giấy thôi trả lương còn cung cấp thông tin về tổng số tiền lương đã trả cho nhân viên trong khoảng thời gian làm việc tại công ty.

Quy trình giấy thôi trả lương

 

Quy trình thường bao gồm các bước sau:

a) Xác định thời gian kết thúc làm việc của nhân viên: Công ty và nhân viên cần đồng ý về ngày kết thúc làm việc, đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng lao động và quy định của công ty.

b) Tính toán số tiền lương cần trả: Theo quy định của công ty và hợp đồng lao động, tính toán tổng số tiền lương và các khoản trợ cấp khác mà nhân viên có quyền nhận.

c) Chuẩn bị giấy từ chối trả lương: Tạo một bản giấy thôi trả lương với các thông tin cần thiết như đã đề cập ở phần trước.

d) Kiểm tra và xác nhận thông tin: Người quản lý cần kiểm tra và xác nhận rằng các thông tin trên giấy thôi trả lương là chính xác và đầy đủ.

e) Ký kết giấy từ chối trả lương: Sau khi thông tin được kiểm tra, người quản lý ký tên và ghi ngày ký trên giấy thôi trả lương để xác nhận rằng việc trả lương đã được thực hiện đúng quy định.

f) Giao giấy từ chối trả lương cho nhân viên: Bản gốc hoặc bản sao của giấy thôi trả lương cần được giao cho nhân viên để thực hiện quy trình kế tiếp, bao gồm việc thanh toán lương cuối cùng và giải quyết các vấn đề liên quan đến lương.

Nội dung

 

+ Thông tin về công ty: Tên công ty, địa chỉ và thông tin liên lạc.

+ Thông tin về nhân viên: Họ và tên, số điện thoại, chức vụ và ngày gia nhập công ty.

+ Thời gian làm việc: Thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc của nhân viên.

+ Các khoản lương và trợ cấp: Tổng số tiền lương đã trả cho nhân viên trong khoảng thời gian làm việc tại công ty, bao gồm cả các khoản trợ cấp khác như thưởng, phụ cấp, hoa hồng, nếu có.

+ Ký tên và ngày ký của người quản lý: Xác nhận rằng các thông tin trên giấy từ chối trả lương là chính xác và được xác nhận bởi người quản lý

 

>>> Cần giải đáp thắc mắc về pháp lý, gọi ngay 1900.6174

Mẫu Giấy thôi trả lương lao động mới nhất

 

Để có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức và nội dung của mẫu giấy này đối với người lao động 2023 mới nhất, dưới đây là mẫu để bạn đọc có thể tham khảo và sử dụng bởi Thông tư 121/2002/TT-BTC về hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Tài Chính ban hành.

TÊN ĐƠN VỊ…..
——–

Số:…/….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–Ngày… tháng…. năm 200.…

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên: …………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………….

Nay chuyển đến công tác tại……. theo Quyết định số…… ngày….. tháng….. năm….. của………….

Đơn vị…………………….. đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày….. tháng….. năm….. theo chi tiết như sau:

– Mã số ngạch:…………………………………………………………….

– Hệ số lương:………………………………………………………………

– Phụ cấp chức vụ:…………………………………………………………

– Phụ cấp khác (nếu có):………………………………………………..

Tổng số tiền:………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………..)

Các quyền lợi khác: Bảo hiểm xã hội đã đóng hết tháng………….năm………..

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà……………… từ ngày….. tháng….. năm….. theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

>> Giải đáp miễn phí về thủ tục pháp lý dành cho người lao động, gọi ngay 1900.6174

 

Mẫu Giấy thôi trả lương đối với viên chức

 

Đối với viên chức,mẫu giấy từ chối rả lương sẽ được thực hiện theo Mẫu số C35-SN được ban hành bởi Thông tư số 121/2002/TT/BTC về hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp ngày 31/12/2002 của BTC như dưới đây:

 

ĐẠI HỌC ……….

TRƯỜNG …………

Mẫu số C35-SN

(Ban hành theo TT số 121/2002/TT/BTC
ngày 31/12/2002 của BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG 

Họ và tên: ……………………….

Đơn vị: ………………………….

Nay nghỉ việc theo Quyết định số …………………………….. ngày…….của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………..

Trường Đại học ……….đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày……. theo chi tiết như sau:

– Học vị: ……………………

– Chức danh nghề nghiệp: ……………………

– Mã số ngạch: ……………………

– Bậc lương: ……………………

– Hệ số lương: ……………………

– Phụ cấp vượt khung: ……………………

– Phụ cấp chức vụ:……………………

– Phụ cấp thâm niên nhà giáo: ……………………

– Phụ cấp ưu đãi: ……………………

– Phụ cấp khác:……………………

Tổng số tiền: ………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………..)

Các quyền lợi khác:

– Trợ cấp thôi việc theo thời gian làm việc:……..

– Số sổ BHXH: ……………………………

– Bảo hiểm xã hội: Đã đóng hết tháng…….

– Bảo hiểm y tế: Đã đóng hết tháng ……..

– Bảo hiểm thất nghiệp: Đã đóng từ……đến hết tháng…….

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông (bà) ………………………….. theo quy định hiện hành.

Ngày … tháng …. năm 20….

Nơi nhận:

– Ông (bà) ……………………………………..;

– ……………………………………..;

– Phòng KH-TC;

– Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

Như vậy, từ hai mẫu Giấy thôi trả lương dành cho người lao động viên chức và không phải là viên chức, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức lẫn nội dung, người sử dụng lao động có thể tham khảo để áp dụng cho người lao động trong những trường hợp cần thiết.

 

>>> Tư vấn trực tuyến về thủ tục pháp lý đối với viên chức, gọi ngay 1900.6174

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

 

Dựa vào Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp khi chấp dứt hợp đồng lao động với người lao động như sau:

giay-thoi-tra-luong

– Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
– Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
– Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Lưu ý:

– Hãy lưu số máy tổng đài tư vấn 1900.6174 vào danh bạ của bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 để giải quyết mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội. Chúng tôi luôn sẵn ghi nhận những đóng góp ý kiến của bạn. Đây là cơ sở để chất lượng dịch vụ tổng đài của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

 

>>> Cần giải đáp thắc mắc về pháp lý, gọi ngay 1900.6174

Các yêu cầu và thủ tục liên quan

 

Trong phần này, cần đề cập đến các yêu cầu và thủ tục khác mà nhân viên cần tuân thủ sau khi nhận giấy thôi trả lương. Điều này có thể bao gồm việc trả lại tài sản công ty, chấm dứt các quyền lợi hoặc hợp đồng khác, và đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan đến bảo mật thông tin.

Đối tượng áp dụng

 

Giấy từ chối trả lương áp dụng cho tất cả các nhân viên rời bỏ công ty hoặc kết thúc hợp đồng lao động. Điều này bao gồm nhân viên tự nguyện nghỉ việc, nhân viên hết hạn hợp đồng, nhân viên bị sa thải, và nhân viên chấm dứt hợp đồng vì lý do khác.

Thời hạn và quy định

 

Công ty nên xác định rõ thời hạn để thực hiện quy trình giấy thôi trả lương. Điều này bao gồm thời gian kiểm tra thông tin, chuẩn bị giấy tờ, và giao giấy thôi trả lương cho nhân viên. Công ty cũng nên tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc trả lương và xác định các quy trình nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đúng hẹn trong việc trả lương.

Sự quan trọng

 

Giấy từ chối trả lương không chỉ là một văn bản xác nhận việc trả lương mà còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và trung thực trong quá trình thanh toán lương. Nó cung cấp cho nhân viên thông tin cụ thể về số tiền lương đã nhận và giúp đảm bảo quyền lợi của nhân viên được đáp ứng đúng theo thỏa thuận ban đầu.

Lưu trữ giấy thôi trả lương

 

Công ty nên lưu trữ bản gốc hoặc bản sao của mẫu giấy từ chối trả lương trong hồ sơ nhân viên. Điều này giúp bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin và có thể hữu ích cho mục đích kiểm toán hoặc kiện tụng trong tương lai.

 

>>> Tư vấn trực tuyến về thủ tục pháp lý đối với viên chức, gọi ngay 1900.6174

Ghi chú và chữ ký

 

Trang giấy từ chối trả lương nên có một phần ghi chú để cho phép người quản lý hoặc nhân viên thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cần thiết. Đồng thời, giấy từ chối trả lương cần được ký tên và ghi ngày ký bởi người quản lý và nhân viên để xác nhận việc trao đổi thông tin và đồng ý với nội dung của giấy tờ.

 

>>> Hướng dẫn miễn phí thủ tục Giấy từ chối trả lương nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Lưu ý khi viết

 

Sau đây là một số hướng dẫn và lưu ý chi tiết để bạn đọc có thể điền đúng và chính xác đối với mẫu giấy này:

+ Ngày viết: Ghi rõ ngày tháng năm viết giấy thôi việc.

+ Thông tin cá nhân: Đề cập đến thông tin cá nhân của nhân viên như tên, chức vụ và số chứng minh nhân dân.

+ Ngày thôi việc: Chỉ ra ngày chính thức nhân viên sẽ rời khỏi công ty. Điều này quan trọng để xác định thời gian trả lương và các quyền lợi khác sau khi thôi việc.

+ Lý do thôi việc: Đưa ra lý do cụ thể mà nhân viên đã chọn để rời công ty. Lý do có thể bao gồm việc tìm kiếm cơ hội mới, chuyển đổi ngành nghề, sự không phù hợp với môi trường làm việc, hoặc bất kỳ lý do cá nhân nào khác. Nếu việc thôi việc là do công ty, bạn cần cung cấp lý do rõ ràng và chính xác.

+Thời gian còn lại và công việc hoàn thành: Đưa ra thông tin về số ngày còn lại mà nhân viên phải hoạt động trong công ty và yêu cầu hoàn thành công việc còn lại trong thời gian đó. Nếu cần thiết, bạn có thể chỉ định các nhiệm vụ cụ thể cần hoàn thành trước khi thôi việc.

+ Tiền lương và các khoản phụ cấp: Ghi rõ số tiền lương còn lại mà công ty phải trả cho nhân viên. Bao gồm cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp, tiền thưởng chưa nhận, ngày nghỉ phép chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản đền bù nào khác theo quy định của công ty hoặc luật lao động địa phương.

+ Hình thức thanh toán: Xác định phương thức thanh toán tiền lương, chẳng hạn như chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc thông qua chi phiếu.

+ Chữ ký và đóng dấu: Khi viết giấy thôi việc, cần ký và ghi rõ tên, chức vụ của người đại diện công ty, đồng thời đóng dấu công ty (nếu có) để xác nhận tính chính thức và sự đồng ý của công ty.

+ Quy định pháp lý: Đảm bảo rằng quy trình thôi việc và trả lương tuân theo quy định của pháp luật địa phương và luật lao động. Có thể cần tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo việc làm này tuân thủ đúng quy định.

+ Thời gian thông báo: Xác định thời hạn thông báo thôi việc trước cho công ty và nhân viên. Thông thường, có một khoảng thời gian cần tuân thủ, ví dụ như 30 ngày, để công ty có thể sắp xếp công việc thay thế hoặc xử lý các vấn đề liên quan.

+ Giải quyết các vấn đề phụ: Đề cập đến việc giải quyết các vấn đề phụ sau khi thôi việc, bao gồm việc trả lại tài sản công ty, hướng dẫn về bảo mật thông tin, hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chấm dứt quan hệ lao động.

+ Bảo mật thông tin: Đảm bảo rằng thông tin cá nhân và các chi tiết về lương và các khoản phụ cấp được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích thôi việc và trả lương.

 

giay-thoi-tra-luong

 

+ Chứng từ và bản sao: Lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc thôi việc và trả lương như hợp đồng lao động, biên bản nộp và nhận tài sản, và bản ghi lương. Hãy chắc chắn là bạn và nhân viên đều có bản sao của các tài liệu này để tránh tranh chấp trong tương lai.

+ Hướng dẫn về các quyền lợi: Cung cấp cho nhân viên thông tin về các quyền lợi hậu quả thôi việc, chẳng hạn như tiền lương thực tế, chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ phép chưa sử dụng, và các khoản đền bù khác theo quy định của luật lao động và chính sách của công ty.

Lưu ý rằng việc viết Giấy thôi trả lương có thể phụ thuộc vào quy định của pháp luật địa phương và chính sách của công ty. Do đó, nếu có bất kỳ quy định hoặc yêu cầu cụ thể nào, hãy tuân theo để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình thôi việc và trả lương.

Như vậy, đó là toàn bộ các thông tin cần thiết mà người sử dụng lao động (các công ty, doanh nghiệp) có thể áp dụng để viết được Giấy thôi trả lương nhanh chóng và chính xác nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, phục vụ cho các bên khi tham gia quan hệ lao động.

 

>>> Hướng dẫn miễn phí thủ tục pháp lý nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Những vấn đề pháp lý luôn làm chúng ta cảm thấy bối rối hay băn khoan không biết phải làm thế nào? Vậy nên đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài pháp luật qua số hotline 1900.6174, với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ luật sư, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn một cách nhanh nhất và tốt nhất

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp những thông tin Giấy từ chối trả lương vô cùng hữu ích theo các quy định mới nhất nhằm giúp cho quý bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết và giải đáp rõ ràng những vấn đề về Giấy thôi trả lương. Trong đời sống, nếu bạn cần sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý toàn diện về các loại mẫu đơn hoặc giấy biên nhận tiền có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Pháp Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn và hỗ trợ các bạn một cách tận tình, nhanh chóng nhất !

 

>> Tư vấn miễn phí thủ tục pháp lý nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174