Quyết định 666/QĐ-BHXH Ban Hành Chương Trình Công Tác Trọng Tâm Năm 2022 của BHXH VN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 666/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-BHXH ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BHXH ngày 21/03/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Tổng Giám đốc;

– Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQL;

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Đảng ủy cơ quan BHXH VN;

– Văn phòng HĐQL BHXH VN;

– Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Mạnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA BHXH VIỆT NAM

(ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2022 của BHXH Việt Nam)

STT Nội dung nhiệm vụ Tổng số nhiệm vụ Đơn vị phối hợp Thời gian bắt đầu Thời gian hoàn thành Lãnh đạo Ngành phụ trách
I Ban Thực hiện chính sách BHXH 2        
1 Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH và các chính sách pháp luật khác theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm, … và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan.   Các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
2 Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 30/01/2020 về quy định về hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN   Vụ Tài chính – Kế toán và các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
II Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ 2        
1 Xây dựng các giải pháp đột phá trọng tâm để thúc đẩy và phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo quý, năm.   CNTT, VP, TCKT và BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Trần Đình Liệu
2 Nghiên cứu, xây dựng mẫu sổ BHXH trên ứng dụng VssID   CNTT, PC, TCKT và BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 06/2022 PTGĐ Trần Đình Liệu
III Vụ Tài chính – Kế toán 1        
1 Xây dựng cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, BH thất nghiệp, BHYT Ngành BHXH Việt Nam   Các đơn vị nghiệp vụ liên quan Tháng 01/2022 Tháng 10/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
IV Vụ Pháp chế 1        
1 Rà soát các vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và xây dựng báo cáo đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.   CSXH, TST, TTKT, TCKT, ĐTQ, CSYT; BHXH các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành liên quan Tháng 01/2022 Tháng 10/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
V Vụ Kế hoạch và Đầu tư 2        
1 Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2022; tổng hợp lập dự toán thu, chi năm 2022 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2022-2025.   Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
2 Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam.   Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
VI Vụ Hợp tác quốc tế 2        
1 Tăng cường hợp tác theo các Thỏa thuận ký kết với các đối tác Hàn Quốc trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc   Các đơn vị có liên quan Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
2 Phát triển nền tảng số trong công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam   TT; TCBH; CNTT; BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
VII Vụ Thanh tra – Kiểm tra 3        
1 Xây dựng phần mềm nhận diện hành vi vi phạm   Trung tâm CNTT Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 Tổng Giám đốc
2 Sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của BHXH Việt Nam   Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
3 Sửa đổi Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam.   Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
VIII Vụ Quản lý đầu tư quỹ 1        
1 Xây dựng Quy trình thí điểm gửi tiền có kỳ hạn theo hình thức cạnh tranh lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại (đấu thầu lựa chọn NHTM để gửi tiền)   TCKT, PC, KHĐT, TTKT Tháng 01/2022 Tháng 06/2022 PTGĐ Trần Đình Liệu
IX Vụ Tổ chức cán bộ 3        
1 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3716/KH-BHXH ngày 25/11/2020 của BHXH Việt Nam về việc xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam và Tổ chức thi tuyển viên chức ngành BHXH   Các đơn vị trong Ngành Quý I/2022 Quý IV/2022 Tổng Giám đốc
2 Thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ   Các đơn vị trong Ngành Tháng 02/2022 Tháng 09/2022 Tổng Giám đốc
3 Sửa đổi Quy dinh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam   Các đơn vị trong Ngành Tháng 02/2022 Tháng 06/2022 Tổng Giám đốc
X Trung tâm Công nghệ thông tin 2        
1 Xây dựng Quy chế quản lý, triển khai, vận hành hệ thống thông tin ngành BHXH Việt Nam   Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 09/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
2 Triển khai kết nối thử nghiệm, chuyển đổi địa chỉ mạng IPv6 cho một số hệ thống thông tin   Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị cung cấp dịch vụ Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
XI Trung tâm Truyền thông 3        
1 Hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông Ngành BHXH Việt Nam năm 2022   Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
2 Hội nghị tổng kết công tác truyền thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ thông tin truyền thông   Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tháng 02/2022 Tháng 04/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
3 Hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT, BHTN cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí   Các ban nghiệp vụ, BHXH tỉnh nơi tổ chức hội nghị và các cơ quan thông tấn, báo chí Tháng 04/2022 Tháng 09/2022 PTGĐ Đào Việt Ánh
XII Trung tâm Lưu trữ 1        
1 Xây dựng quy trình lưu trữ tài liệu điện tử của hệ thống BHXH Việt Nam   Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị có liên quan Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Lê Hùng Sơn
XIII Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội 2        
1 Xây dựng “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Thủ tướng Chính phủ   Ban Chủ nhiệm Đề án, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Tháng 01/2021 Tháng 12/2022 Tổng Giám đốc
2 Tham mưu ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến ngành BHXH Việt Nam   Các đơn vị liên quan Tháng 01/2021 Tháng 12/2022 PTGĐ phụ trách
XIV Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 1        
1 Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội   Các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố Tháng 03/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Trần Đình Liệu
XV Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến 3        
1 Xây dựng và phát triển các chức năng trên Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy trình giám định BHYT mới   Trung tâm CNTT Tháng 01/2022 Tháng 04/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
2 Tập huấn quy trình giám định BHYT và phần mềm Giám định BHYT mới   CSYT, CNTT Tháng 04/2022 Tháng 06/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
3 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình giám định BHYT   CSYT Tháng 03/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
XVI Ban Thực hiện chính sách BHYT 3        
1 Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực BHYT   Bộ Y tế, GĐĐT, TST, GĐ ĐT, PC, TTKT, CNTT Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 và Theo tiến độ của Bộ Y tế PTGĐ Phạm Lương Sơn
2 Hướng dẫn công tác Nghiệp vụ giám định, thanh quyết toán, xây dựng dự toán tại địa phương   Bộ Y tế, TCKT, GĐĐT, TTKT, KTNB, PC, KHĐT, CNTT Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
3 Quản lý, giám sát sử dụng và thanh toán thuốc, vật tư y tế   Bộ Y tế, GĐĐT, CNTT Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 PTGĐ Phạm Lương Sơn
XVII Văn phòng 2        
1 Hoàn thiện trình Lãnh đạo Ngành ban hành quy chế công tác văn thư   Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố Tháng 01/2022 Tháng 03/2022 P.TGĐ Lê Hùng Sơn
2 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH phù hợp với Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP   Các đơn vị liên quan Tháng 01/2022 Tháng 12/2022 P.TGĐ Lê Hùng Sơn
XVIII Vụ Thi đua – Khen thưởng 1        
1 Rà soát, đánh giá sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua khen thưởng phù hợp với thực tiễn   Các đơn vị liên quan Tháng 4/2022 Tháng 12/2022 P.TGĐ Lê Hùng Sơn
XIX Ban Quản lý các dự án CNTT 2        
1 Mua sắm dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì cho các trang thiết bị thiết yếu toàn Ngành   Trung tâm CNTT; Vụ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2020 Năm 2025 P.TGĐ Phạm Lương Sơn
2 Mua sắm dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, bản quyền tính năng; bổ sung bản quyền tính năng thiết bị, bản quyền an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu Ngành   Trung tâm CNTT; Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Hội đồng thẩm định Năm 2021 Năm 2024 P.TGĐ Phạm Lương Sơn
XX Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH 2        
1 Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trụ sở cơ quan BHXH Việt Nam tại Hà Nội   Vụ KHĐT, Vụ TCKT, Văn phòng, Trung tâm CNTT Tháng 9/2019 Quý 4/2022 P.TGĐ Trần Đình Liệu
2 Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trung tâm đào tạo ngành BHXH phía Nam, Trụ sở BHXH TP.HCM và Trụ sở đại diện BHXH Việt Nam tại TP.HCM   Vụ KHĐT, Vụ TCKT, Văn phòng, Trung tâm CNTT Tháng 9/2019 Quý 1,2/2022 P.TGĐ Trần Đình Liệu
XXI Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội 1        
1 Quy định về nhiệm vụ, chế độ làm việc, định mức giờ giảng đối với công chức, viên chức làm giảng viên của Trường   Các Vụ, Ban nghiệp vụ liên quan Tháng 1/2022 Tháng 12/2022 P.TGĐ Trần Đình Liệu
  TỔNG SỐ 40        

 

  19006174