Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội quan tâm nên đã có những chuyển biến tích cực. Khuôn khổ pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ được củng cố; trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và phối hợp liên ngành được chú trọng hơn. Nhiều mô hình tiên tiến về bảo đảm an toàn thực phẩm đang được xây dựng và nhân rộng. Nhận thức về an toàn thực phẩm đã có chuyển biến rõ rệt. Ngộ độc thực phẩm cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đang gặp nhiều thách thức như: Ô nhiễm thực phẩm, tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản thực phẩm vẫn còn tồn tại; thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường; ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tại các bữa ăn đông người và do độc tố tự nhiên vẫn diễn biến phức tạp; gian dối trong quảng cáo thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng đang gây bức xúc dư luận xã hội. Nguyên nhân chính là do việc kiểm soát chất lượng chưa có hiệu quả, chưa kiểm soát được sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công; năng lực của một số bộ phận trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế; công tác phối hợp liên ngành ở các ngành, các địa phương vẫn chưa chặt chẽ; việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa nghiêm.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; căn cứ vào kết quả và thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dự báo về diễn biến của vấn đề an toàn thực phẩm trong thời gian đến; để đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ thị:

1. Sở Y tế

a) Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; chỉ đạo triển khai và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các mô hình phòng chống ngộ độc thực phẩm.

b) Quản lý chặt chẽ nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, các sản phẩm thực phẩm do các các ngành khác quản lý nhưng khi quảng cáo có công bố tác dụng đến sức khỏe, tập trung kiểm soát chặt chẽ việc xác nhận nội dung quảng cáo; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo quá mức, sai sự thật và quảng cáo không theo nội dung đã được xác nhận.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước sạch sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt, trước mắt tập trung kiểm soát tốt chất lượng đối với nguồn nước cung cấp ở các đô thị, các hệ thống cấp nước tập trung.

d) Hàng năm, Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các Sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 để nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp và huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tập trung quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Quản lý chất lượng, an toàn các loại rau, củ, quả trên thị trường, đặc biệt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trên các sản phẩm này.

b) Kiểm soát hiệu quả điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản thực phẩm; bảo đảm an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm.

c) Chỉ đạo các địa phương quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thức nông lâm sản, thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.

3. Sở Công Thương

a) Tăng cường triển khai các biện pháp an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước giải khát và sữa chế biến.

b) Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các làng nghề thực phẩm, bảo đảm vừa duy trì, vừa phát triển làng nghề truyền thống, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xây dựng, triển khai các mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị kinh doanh thực phẩm.

c) Chủ trì và phối hợp với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 127); từng bước kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam

a) Đăng các tin bài phản ánh gương tốt về an toàn thực phẩm và phê phán các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm soát hoạt động quảng cáo thực phẩm của các đơn vị phát hành quảng cáo theo đúng nội dung đã được phê duyệt, bảo đảm thông tin quảng cáo chính xác, trung thực, khách quan, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu trong xã hội.

5. Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến tỉnh; hình thành, củng cố và nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm tại tuyến huyện và tuyến xã; phối hợp quy hoạch, xây dựng hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo hướng tập trung, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn và theo phân cấp quản lý; tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

b) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm giữa các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng và các Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu, không bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hoạt động chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phân cấp quản lý của huyện, thành phố.

c) Tổ chức, triển khai quy hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương; xây dựng và phát triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông lâm sản, thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng các mô hình kinh doanh thức ăn đường phố; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể xây dựng tại chỗ trong các cụm công nghiệp thuộc phân cấp quản lý của huyện, thành phố.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tăng cường công tác giám sát các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, vận động quần chúng tham gia triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng.

Hàng năm, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Phước Thanh

  19006174