Chỉ thị 1095/CT-TCĐBVN năm 2014 đồng loạt triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ trọng điểm do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1095/CT-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE TRÊN CÁC QUỐC LỘ TRỌNG ĐIỂM

Tiếp tục thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg và Công điện số 1966/CĐ-TTg , của Thủ tướng Chính phủ; Năm An toàn giao thông 2014 với chủ đề “siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”. Tổng cục ĐBVN đã bàn giao 63 bộ cân lưu động cho 63 địa phương, để triển khai công tác kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm theo Văn bản số 778/TCĐBVN-ATGT ngày 04/3/2014 của Tổng cục ĐBVN. Nhằm chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

1. Các Sở Giao thông vận tải.

– Đối với các địa phương được cấp bộ cân lưu động đợt 2, Sở GTVT tham mưu cho UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản pháp lý và hoàn thiện thủ tục để đưa bộ cân vào kiểm tra tải trọng xe.

– Chậm nhất từ ngày 01/4/2014 của địa phương đồng loạt kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm theo Văn bản số 778/TCĐBVN-ATGT ngày 04/3/2014 của Tổng cục ĐBVN.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát và duy trì hoạt động liên tục hàng ngày của trạm KTTTX lưu động.

– Báo cáo tình hình kiểm tra, hoạt động, các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất Tổng cục ĐBVN và báo cáo theo định kỳ quy định.

2. Các cục Quản lý đường bộ.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, các Cục Quản lý đường bộ khẩn trương thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ GTVT (để b/c);
– TT Lê Đình Thọ (để b/c);
– Ủy ban nhân dân tỉnh (để b/c);
– Các Phó TCT;
– Công an tỉnh (để p/h);
– Lưu: VT, ATGT. (5 bản)

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thắng

  19006174