Chỉ thị 04/CT-BCA thực hiện 120-KL/TW nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2016

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 04/CT-BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 120-KL/TW NGÀY 07/01/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện 12 quy chế thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ-BCA-V19 ngày 09/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong những năm qua, kết quả thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân; tranh thủ được sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; chống tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức, quán triệt và thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ ở Công an một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả; việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo theo định kỳ chưa thường xuyên; một bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chấp hành các quy định về thực hiện dân chủ và các quy trình, chế độ công tác, chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, còn có biểu hiện hách dịch, lạm dụng quyền hạn được giao, gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm chế độ công tác, vi phạm pháp luật phải xử lý làm ảnh hưởng đến uy tín của Công an nhân dân.

Ngày 07/01/2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hộiđẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Bộ yêu cầu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an đơn vị, địa phương) tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những công việc trọng tâm sau đây:

1. Tổ chức quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ của Công an nhân dân trong tình hình mới, các văn bản quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an do Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương mình. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp; mở rộng diễn đàn “Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân”, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, giám sát, phản ánh, kiến nghị việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động của Công an nhân dân. Qua đó, làm cho nhân dân hiểu hơn, tin hơn vào lực lượng Công an nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh người Công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

2. Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo ở Công an đơn vị, địa phương; xây dựng, ban hành quy chế hoạt động để lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân ở đơn vị, địa phương mình; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở Công an các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân. Căn cứ vào các thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, các quy trình công tác ở từng lĩnh vực bảo đảm quyền con người, quyền công dân quy định trong Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình.

3. Tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

4. Gắn thực hiện dân chủ với việc quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong Công an nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân”, các phong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân và ở địa phương.

5. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về ý thức, trách nhiệm, tác phong trong thực thi nhiệm vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

6. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực hiện dân chủ về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
– Các đ/c ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an;
– Các đ/c trong Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an (để chỉ đạo);
– Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNGThượng tướng Tô Lâm

  19006174