Chỉ thị 06/2006/CT-UBND thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hànhChỉ thị 06/2006/CT-UBND thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 06/2006/CT-UBND Cần Thơ, ngày 12 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH THUẾ ĐẾN NĂM 2010

Để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động thực hiện thắng lợi hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Chính trị đã thông qua chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 về việc phê duyệt chương trình cụ thể để thực hiện chiến lược nêu trên.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, Ban, ngành và quận, huyện góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách thuế từ nay đến năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Cục Thuế thành phố:

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá ngành thuế giai đoạn 2005 – 2010 theo đúng lộ trình mà Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã đề ra, phù hợp với chương trình cải cách hành chính của thành phố; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra;

– Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thuế và các biện pháp hành chính khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật thuế;

– Khuyến khích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân nộp thuế hiểu rõ các quy định của pháp luật thuế để thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình;

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cán bộ ngành thuế theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

2. Sở Tài chính có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Cục Hải quan Cần Thơ để góp phần thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính thuế; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt dự toán thu ngân sách; phối hợp ban hành giá cả tính thuế và các khoản chi phí khấu trừ về thu các khoản về đất đai; cải tiến thủ tục thu, nộp thuế và thông tin về thu ngân sách.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Cục Hải quan Cần Thơ, Sở Thương mại, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường trong việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, tăng cường kiểm tra việc thành lập doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp theo pháp luật sau khi có quyết định thành lập để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, gian lận, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

4. Sở Thương mại phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc quản lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố; cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại,… đã được Sở cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế theo đúng quy định.

Sở Thương mại chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường gắn việc chống buôn lậu và gian lận thương mại với việc chống trốn thuế, lậu thuế, đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn lậu thuế.

5. Công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn; gian lận trong xuất hoá đơn, trong kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế,.. góp phần chống thất thu thuế, thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác. Xem xét đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nợ thuế theo văn bản đề nghị chính thức của Cục trưởng Cục Thuế thành phố.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin để đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai vào ngân sách Nhà nước, thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTN&MT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

7. Sở Văn hoá – Thông tin phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp bản sao toàn bộ các giấy phép đã cấp về sản xuất băng, đĩa nhạc; băng, đĩa hình, sản xuất phim ảnh; hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân để cơ quan thuế quản lý thu thuế. Từ chối cấp phép hoạt động biễu diễn nghệ thuật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Thuế theo đề nghị của cơ quan thuế.

8.Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các tiết học, sinh hoạt ngoại khoá đối với các trường trung học trên địa bàn thành phố để giới thiệu các kiến thức chung về thuế, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế. Cung cấp danh sách các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoài công lập để cơ quan thuế có biện pháp quản lý thu thuế.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, thực hiện truy tố các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp Luật Thuế như: mua, bán hoá đơn, trốn thuế, gian lận về hoá đơn để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

– Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan thuế.

10. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các thành viên, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp, Liên minh các Hợp tác xã phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế bằng nhiều hình thức với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế đến các thành viên, hội viên, để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn chính sách thuế, từng bước nâng cao tính tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế, tuân thủ pháp luật thuế, không sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

– Đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Đài Phát thanh – Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần Thơ và các cơ quan Báo, Đài Trung ương tại Cần Thơ phối hợp với cơ quan thuế không ngừng nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên sóng phát thanh truyền hình, trên các báo nhằm giúp mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân hiểu rõ pháp luật thuế và xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và nghĩa vụ thuế.

Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tổt nghĩa vụ thuế; đồng thời phát hiện và phê phán mạnh mẽ các tổ chức, cá nhân và mọi hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế. Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Chính phủ.

– Đề nghị Hội đồng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc chỉ đạo tổ chức quản lý thu thuế đúng chính sách, chống thất thu thuế và nợ đọng dây dưa. Các xã, phường, thị trấn đã được ủy nhiệm thu thuế phải tổ chức thu, nộp đúng quy định, không được tọa chi, chiếm dụng tiền thuế. Đồng thời, chỉ đạo cho Đài truyền thanh quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để các tầng lớp nhân dân thông hiểu và chấp hành tốt.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai kế hoạch hành động hàng năm theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Cục Thuế phải kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ và kết quả thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và đăng Báo Cần Thơ sau 5 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng CP ( Hà nội; TPHCM);
– Cục kiểm tra VB Bộ Tư Pháp;
– Thường trực Thành uỷ;
– Thường trực HĐND, UBND TP;
– UB Mặt trận Tổ quốc TP;
– Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể TP;
– UBND các quận, huyện;
– Ngân hàng NN chi nhánh Cần Thơ;
– Chi cục QLTT;
– Các Hội đoàn, Hiệp hội DN, Hội nghề nghiệp;
– Báo, Đài TP
– VPHĐ-UB: CPVP, các tổ NCTH;
­- VP.HĐND-UBND TP
– Lưu TTLT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phạm Phước Như

 

 

  19006174