Chỉ thị 12/CT-UBND không sử dụng rượu bia trong ngày làm việc Lai Châu 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG RƯỢU, BIA VÀ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN KHÁC TRƯỚC VÀ TRONG GIỜ LÀM VIỆC, TẠI NƠI LÀM VIỆC, TRONG BỮA ĂN GIỮA HAI BUỔI TRONG NGÀY LÀM VIỆC, NGÀY TRỰC

Trong những năm qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhim vụ chính trị, tinh thần lao động và thái độ phục vụ Nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong các lực lượng vũ trang có nhiu chuyển biến tích cực, được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đánh giá, ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tình trạng: Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa cao, chưa chấp hành tốt quy định về văn hóa công sở; cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng việc cơ quan nghỉ l, tết, tiếp khách; uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, ảnh hưởng đến tác phong và uy tín của cá nhân và của cơ quan, đơn vị.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, y ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chc, người lao động (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

– Thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở (theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước). Đy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

– Thực hiện nghiêm túc: Không uống rượu, bia, đồ uống có cn khác vào buổi sáng (trước giờ hành chính), trong giờ hành chính, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

– Gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong các công việc của gia đình và xã hội.

– Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đo uống có cồn khác.

– Khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý được biết để có biện pháp xử lý. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý có hành vi vi phạm Chỉ thị này cần thông báo với người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp biết để có biện pháp xử lý.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm;

– Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tt công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị.

– Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy định s 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đng viên, nht là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị này

– Quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức người lao động và cán bộ, chiến sỹ được biết và nghiêm túc thực hiện kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức người lao động vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chc Lut Viên chức và vi phạm Chỉ thị này.

– Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan đơn vị theo tinh thần và nội dung Chỉ thị này. Tổ chức cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ký cam kết thực hikhông uống rượu, bia, đồ uống có cn khác vào buổi sáng (trước giờ hành chính) trong gi hành chính, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc ngày trực

– Chỉ đạo các nhà ăn, nhà khách trực thuộc không phục vụ hoặc bán rượu bia, đồ uống có cn khác cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tiếp khách… có thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trong các bữa ăn buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan báo chí và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ. Khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

– Định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi nhập lậu, kinh doanh sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn khác không đúng quy định.

4. Sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác vào buổi sáng (trước giờ hành chính), trong giờ hành chính, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực theo nội dung Chỉ thị này.

Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên đưa tin về nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng; về chính sách pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ ung có cn khác đối với sức khỏe và xã hội.

6. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp và Nhân dân thường xuyên giám sát việc thực hiện Chỉ thị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– TT. Tỉnh ủy;
– TT. HĐND tỉnh;
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Các cơ quan TW đóng tại tỉnh;
– Các Công ty có vốn Nhà nước;
– Lực lượng vũ trang tỉnh;
– Các tổ chức quỹ, hội 
cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Cổng Thông tin điện 
tử tỉnh;
– TT Tin học và Công báo tỉnh;
– VPUBND tỉnh: 
LĐ, CV các khối;
– Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

  19006174