Chỉ thị 1280/CT-CHK năm 2014 tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1280/CT-CHK

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước đưa hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng đi vào chính quy, hiện đại, thực hiện mục tiêu phát triển, hội nhập với hàng không dân dụng trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của ngành hàng không dân dụng nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, tại một số cơ quan, đơn vị việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ chưa được đề cao, thực hiện chưa được tốt làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng. Để khắc phục tình trạng đó và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, nâng cao một bước ý thức trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện các văn bản sau

– Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

– Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá trong cơ quan, phòng làm việc và nơi công cộng.

– Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

– Thông tư số 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/6/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không.

– Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

– Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

– Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

– Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện chế độ trách nhiệm của công chức thuộc Bộ Giao thông vận tải trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

– Quyết định số 1832/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015.

– Kế hoạch hành động số 192-KH/BCSĐ ngày 18/7/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ công chức và quản lý biên chế.

2. Triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

a) Rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản liên quan của cơ quan cấp trên và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

b) Có biện pháp nâng cao nhận thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị.

c) Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên theo dõi thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp dưới trực tiếp.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

đ) Có biện pháp yêu cầu công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xây dựng tác phong công tác khoa học, hiện đại, sâu sát cơ sở; làm việc đúng thời gian quy định, không đi làm muộn về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính; trang phục gọn gàng, lịch sự và đeo thẻ công chức, viên chức trong quá trình làm việc, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo nghiêm túc, có sự chuẩn bị tốt, đóng góp tích cực; tiếp xúc, xử lý, giải quyết công việc phải lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, dễ hiểu; nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, giúp đỡ, phối hợp tốt với đồng nghiệp; phát ngôn đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên trực tiếp.

e) Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ, nhất là công tác huấn luyện tại chỗ theo vị trí việc làm (OJT).

g) Tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Tổ chức cán bộ) về kết quả thực hiện trước ngày 20/12 hàng năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu kịp thời báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Các Phó Cục trưởng;
– Đ/c Nguyễn Văn Hải Phó bí thư ĐU;
– Các cơ quan thuộc Cục;
– Công đoàn Cục HKVN;
– Văn phòng Đảng ủy;
– Văn phòng Đoàn Thanh niên;
– Các Cảng vụ HK khu vực;
– Trung tâm Y tế hàng không;
– Tạp chí hàng không VN;
– Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG

 

Lại Xuân Thanh

 

  19006174