Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do tỉnh Long An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Long An, ngày 18 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Trong nhiều năm qua, tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã đạt được những kết quả khá tốt, nhất là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã tác động tích cực đến việc cưới, việc tang trong đời sống xã hội và các hoạt động lễ hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, gần đây do thiếu tập trung chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa tốt nên đã phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh. Một số gia đình (trong đó có gia đình cán bộ đảng viên chưa thực sự gương mẫu) còn phô trương hình thức gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, ảnh hưởng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) nói chung, phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng.

Để chấm dứt tình trạng trên và để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg , Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL , trong đó thực hiện một số quy định cụ thể về việc cưới, viêc tang, lễ hội như sau:

– Về việc cưới: phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, để trở thành vợ chồng phải đăng ký kết hôn tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai người theo quy định của pháp luật. Việc cưới cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; các thủ tục dạm ngõ, lễ hỏi, rước dâu phải phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình; tránh phô trương hình thức, không nặng đòi hỏi lễ vật. Thời gian tổ chức tiệc cưới không làm ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà nước; chỉ mời khách dự tiệc cưới trong phạm vi gia đình, họ tộc thân thích, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định tại Quyết định số 2351/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 05/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Khuyến khích dùng hình thức báo hỷ, hạn chế tiệc cưới linh đình; không sử dụng thuốc lá trong đám cưới; cô dâu chú rể có thể đến đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đặt hoa, trồng cây lưu niệm tại địa phương.

– Về việc tang: phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về y tế. Khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử. Lễ tang do gia đình người qua đời quyết định tổ chức tại nhà hoặc tại địa điểm công cộng. Nếu người qua đời không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức lễ tang thì UBND cấp xã phối hợp các đoàn thể quần chúng tổ chức khâm liệm và mai táng chu đáo theo phong tục truyền thống. Việc tổ chức tang lễ, việc xây cất mộ thực hiện nghiêm chỉnh theo Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Về lễ hội: nghi thức lễ hội tại các lễ hội truyền thống ở địa phương, cơ sở trong tỉnh phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; cờ Tổ quốc phải treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội và trong thời gian tổ chức lễ hội. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội. Về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức hội chợ triển lãm, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, ứng xử trong lễ hội,… thực hiện nghiêm theo Điều 12 Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cán bộ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang phải gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời phải vận động gia đình, cộng đồng dân cư nghiêm túc thực hiện. Trường hợp để xảy ra vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương có trách nhiệm gương mẫu thực hiện và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì thủ trưởng nơi đó phải liên đới chịu trách nhiệm và cơ quan bị xem xét trừ điểm thi đua.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong tổ chức của mình và ngoài xã hội, nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện nghiêm chỉnh nội dung Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đưa tin, phóng sự tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; mạnh dạn phê phán những tổ chức, cá nhân chưa gương mẫu, kịp thời khen ngợi, biểu dương tổ chức, cá nhân làm tốt.

6. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An thường xuyên, liên tục thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền vận động và phổ biến trong cán bộ và nhân dân ở địa phương mình thông suốt những qui định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chỉ đạo cấp cơ sở quan tâm thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết kiểm điểm, xử lý những trường hợp chưa làm tốt, đồng thời biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, trong đó chú ý vấn đề tảo hôn, vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là nội dung Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tham mưu công tác sơ, tổng kết việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội lồng ghép vào phong trào TDĐKXDĐSVH hàng năm.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
– TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
– CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
– Ban VHXH – HĐND tỉnh;
– TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
– Các Sở, ban ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
– Phòng NCVX;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Phước

  19006174