Chỉ thị 28/2007/CT-UBND thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 28/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2007/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ.

Để triển khai thực hiện Nghịđịnh số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảnbiên chế; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, các đơn vị sựnghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện có trách nhiệm rà soát lại tổ chức, bộmáy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ được giao, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, đồng thời chủ độngxây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình, trình cơ quan cóthẩm quyền phê duyệt.

2. Thủ trưởng các sở – ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện có trách nhiệm quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ýnghĩa, nội dung của chính sách tinh giản biên chế của Nghị định số132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ trong phạm vi cơ quan,đơn vị.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố triển khai, hướng dẫn các cơquan, đơn vị xây dựng đề án hoặc kế hoạch tinh giản biên chế, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án và thẩm định danh sách, hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4. Giao Sở Tài chính chịu tráchnhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí giải quyếtchế độ, chính sách thực hiện tinh giản biên chế; phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính theo quy định.

5. Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện phải báo cáo kết quả việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho Ủy ban nhân dân thành phố,Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

6. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theodõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy bannhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố giải quyết các vướng mắc, khiếunại, tố cáo trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổ chứcthanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách tinhgiản biên chế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở – ngànhthành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy bannhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:– Thủ tướng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– Thường trực UBND thành phố;
– Văn phòng và các Ban Thành ủy;
– Các sở – ngành thành phố;
– UBND các quận – huyện;
– Các Tổng Công ty; Công ty hoạt động
theo mô hình Cty mẹ-con, Công ty độc lập;
– VPHĐ-UB: CPVP;
– Báo Sài Gòn Giải phóng;
– Các Phòng Chuyên viên;
– Trung tâm Công báo TP;
– Lưu:VT, (VX-Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

  19006174