Công văn 09/BXD-QHKT 2018 áp dụng Quy chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu Sóc Trăng

BỘ XÂY DỰNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 09/BXD-QHKT

V/v áp dụng Quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 250/SXD-QHKT ngày 13/02/2018, của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến việc áp dụng quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2008/BXD , ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là “những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương”; trong đó, bao gồm quy định đối với các công trình trạm xăng dầu về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ cảnh quan.

2. Hiện nay Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức soát xét chỉnh sửa. Trong thời gian chờ quy chuẩn về Quy hoạch xây dựng mới ban hành thay thế Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BXD, các yêu cầu về Khoảng cách an toàn của trạm xăng dầu được áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2013/BCT . Ngoài ra, việc cấp phép xây dựng các công trình trạm xăng dầu phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014 về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT. Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);

– UBND tỉnh Sóc trăng (để biết);

– Lưu:

VT,KHCN,QHKT (T.06)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤTRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Trần Thu Hằng

  19006174