Công văn 0901/BCT-Đ mẫu dấu và chữ ký form D của Hải quan Indonesia và Singapore

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 0901/BCT-ĐB
V/v Mẫu dấu và chữ ký form D của Hải quan Indonesia và Singapore

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

Kính gửi: – Bộ Tài chính (Vụ Hợp tácQuốc tế, Tổng cục Hải quan)

Bộ Công Thương đã nhận đượcthông báo của Ban Thư ký ASEAN về mẫu dấu và chữ ký form D của Hải quanIndonesia và Singapore. Bộ Công Thương gửi kèm theo đây bản sao mẫu dấu và chữký nói trên (bản cứng và bản mềm) và đề nghị quý cơ quan thông báo cho các bênliên quan.

Trân trọng cảm ơn sự hợp táccủa quý cơ quan./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Bùi Huy Sơn

Departemen perdagangan republik indonesia Direktorat jenderal perdagangan luar negeri

Jalan M.I.Ridwan Ralia No 5, Jakarta 10110

Tel 021-3858171, Fax: 021-3858191

Our Ref: 409/Daglu . 5.3/VIII/2007 Jakarta, August 15 2007

Anna Maria Robeniol

Acting Director

Bureau for Economic Integration

ASEAN Secretariat

JI. Sisingamangaraja 70A

Jakarta Selatan

Subject: Specimen of Signaturesof Authorized Indonesia Officials for COO

Dear Ms. Robeniol,

We would like to send you the upto date specimen of signatures of officials for Certificate of Origin (COO) andthe seals of their Agencies (local Government competent athorities) which areauthorized to issue the COO from Indonesia.

We would appreciate your kindassistance to forward them to the ASEAN member countries, The People Republicof China and The Republic of Korea.

Thank you for your attentionand cooperation.

Your Sincerely

Harmen Sembiring

Director of Export and ImportFacilitation

CC:

1. Director General of ForeignTrade (as a report);

2. Director General ofInternational Trade Cooperation.

THE REPLACEMENT OF LOCAL GOVERNMENT COMPETENT AUTHORITY WHICHAUTHORIZED TO ISSUE INDONESIAN COO

No.

Area code

Province/district/ municipality

Province capital

Initial code

Previous local government official

New local government official

Remark

1 09.08 PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara Marunda KBN MR 1. Eddy Ihut Siahaan

2. Roosdiato

3. Rasyidi Pohan

1. Eddy Ihut Siahaan

2. Bilson Manalu

3. A.S. Sulistyono

1. (Permanent)

2. (New)

3. (New)

2 10.21 Kota Bekasi Bekasi KBS 1. Wawan Hendrawan

2. Eddy Rustam Effendi

3. Rahmat Mulyadi

1. Eddy Sukama

2. Sri Rusdaningsih

3. Rahmat Mulyadi

1. (New)

2. (New)

3.(Permanent)

3 11.31 Kota Surakarta Surakarta KSR 1. Zaenal Mustafa

2. Sudijono

3. Eko Prajudhy Noor Aly

1. Masrin Hadi

2. Muhammad Hudi Setyawan

3. Eko Prajudhy Noor Aly

1. (New)

2. (New)

3.(Permanent)

4 23.00 Provinsi Sulawesi Ultara Manado MND 1. Albert Pontoh

2. Muchlis Sugeha

3. Johny Rumagit

1. A.G. Kawatu

2. Muchlis Sugeha

3. Johny Rumagit

1. (New)

2.(Permanent)

3.(Permanent)

5 30.04 Kabupaten Tangerang Tigaraksa TGR 1. Muchtar Luthfie

2. Atika Mumi

3. Budi Hastoto

1. Maryoso

2. Atika Mumi

1. (New)

2.(Permanent)

Directorat of Export and ImportFacilitation

  19006174